logo Helse Midt-Norge

Regionalt Helsedatasenter åpnet i Midt-Norge

Helsedatasenter i Midt-Norge skal sørge for at helsedata blir brukt på en best mulig måte, i trygge former der informasjonssikkerheten er ivaretatt.

Publisert 06.05.2024
En gruppe menn som poserer for et bilde
Fra åpningsdagen på St. Olavs hospital. Fra venstre: Delprosjektleder Øyvind Mikkelsen, prosjektleder Ingar B. Sandvik og delprosjektleder Karl Erik Brungot. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Det var i 2019 at Helse Midt-Norge RHF startet arbeidet mot å etablere et regionalt Helsedatasenter. Helsedatasenter i Midt-Norge skal bidra til å nå det overordnede målet om at data blir optimalt utnyttet til å forbedre helsetilbudet, både innenfor og på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten, og dermed komme pasientene til gode. 

- Vi er glade og stolte over å ha fått dette på plass. Hovedhensikten er at vi skal få brukt helsedata på en best mulig måte, og at det skjer i trygge former der informasjonssikkerheten er ivaretatt. Med mulighet for tilgangsstyring vil det bli enklere og tryggere også å jobbe med eksterne samarbeidspartnere, sier Stig Slørdahl, adm.dir. i Helse Midt-Norge RHF.

Driftsfase fra april

Arbeidet er en oppfølging av vedtakspunkt i sak 79/19 om Helseplattformen i styremøtet 25. september 2019, hvor styret ba administrerende direktør om at det etableres en struktur som ivaretar behovet for å drive forskning og innovasjon.

Som en oppfølging av vedtakspunktet ble Sak om Helseplattformen – datafellesskap lagt fram for ledermøtet 25.02.2020. St. Olavs hospital fikk så oppdraget, og leverte 26/11-2020 Utredningsrapport – Et mulig helsedatasenter for helsetjenesten i Midt-Norge.

En kake med en klokke på

Realiseringsprosjektet ble avsluttet 15. april 2024 og Helsedatasenter i Midt-Norge gikk da over i en driftsfase. 

Vil ha med kommunale aktører

Første utgave av Helsedatasenter tilbyr forskerne basisfunksjonalitet for forskning og forskningsstøtte i form av sikre og tilgangsstyrte analyserom hvor data med godkjent behandlingsgrunnlag kan importeres, lagres, bearbeides, forvaltes og eksporteres. Dette utgjør omfanget av den tekniske infrastrukturen av Helsedatasenter versjon 1.0.

Brukerportal og forskningsstøtte for Helsedatasenteret skal gi støtte til forskere fra helseforetakene og andre samarbeidspartnere i regionen ved bestilling, bruk og kobling av data fra relevante kilder. Det er ansatt en leder for Helsedatasenter ved St. Olavs hospital, Forskningsavdelingen. Det etableres en styringsgruppe ledet av Helse Midt-Norge RHF, som vil peke ut retning og ambisjonsnivå for satsningen.

I det videre vil vi jobbe for at det i tillegg til ansatte i helseforetak og NTNU, skal åpnes for kommunale aktører.