logo Helse Midt-Norge

Risikoanalysen i Helse Møre og Romsdal er svært viktig

- Vi forholder oss til den risikoanalysen som til enhver tid foreligger fra Helse Møre og Romsdal, sier Stig Slørdahl, adm. dir. i Helse Midt-Norge RHF.

Publisert 05.04.2024
En mann som sitter ved et skrivebord med en datamaskin
Foto: Terje Visnes

Onsdag ble det kjent at Norsk Overlegeforening og Yngre legers forening trekker sine representanter fra arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen som utarbeides i forbindelse med planlagt innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal (HMR). 

I et brev fra representantene sendt til Helse Møre og Romsdal HF, hevder legeforeningene at Helse Midt-Norge (HMN) har satt spørsmåltegn ved analysens objektivitet, og «at analysen som gjennomføres i HMR ikke vil bli tillagt den nødvendige betydningen fra HMN, slik forutsetningene for arbeidet tilsa». Videre hevdes det at HMN skal ha bestemt seg for å se vekk fra risikovurderinga fra HMR, og at denne kommer til å bli erstattet av HMN sin egen risikovurdering.

Dette medfører ikke riktighet.

Helse Midt-Norge RHF har ikke en egen risikoanalyse knyttet til pasientsikkerhet for innføringen av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal HF. Det er Helse Møre og Romsdal HF sin egen risikoanalyse om pasientsikkerhet som ligger til grunn for det videre arbeidet, understreker adm. dir. Stig Slørdahl.

- Vi forholder oss til den risikoanalysen som foreligger fra Helse Møre og Romsdal. Det er utenkelig at Helse Midt-Norge vil gå for noe som tilsier at pasientsikkerheten ikke er håndterbar for Helse Møre og Romsdal HF sier Slørdahl.

Avgjørende for tilliten

I Helse Midt-Norge RHFs styresak fra 13. desember 2023 ble det kommentert at det er helt avgjørende for tilliten i fortsettelsen at det videre arbeidet tar utgangspunkt i den risiko- og sårbarhetsanalysen som ble gjennomført av Helse Møre og Romsdal HF i november 2023. Denne analysen blir nå oppdatert med siste halvårs utvikling i løsningens kvalitet og HMR sin samlede kapasitet.

Det arbeides med risiko knyttet til Helseplattformen i flere akser og nivå i Helse Midt-Norge, og det rapporteres månedlig til styrene i helseforetakene, Helseplattformen AS (HPAS) og Helse Midt-Norge RHF.

Sammen med Helse Nord-Trøndelag HFer Helse Møre og Romsdal HF i et innføringsprosjekt og rapporterer et risikobilde knyttet til innføringsaktivitetene i foretaket. For Helse Møre og Romsdal HF er det også et ekstra moment med avhengighet til prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), der det arbeides med en egen risikovurdering knyttet til dette.

Følges opp nøye

I det regionale innføringsprosjektet følges den samlede risikoen for innføringen opp, og det rapporteres hver 14. dag på risiko til operativ styringsgruppe. Det gjennomføres ukentlig risikomøter med deltakelse fra St. Olavs hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag HF, Helseplattformen og Hemit HF.

Helse Midt-Norge RHF har, som eier av de andre aktørene, et overordnet ansvar og presenterer dermed et samlet risikobilde.

Risikomatrisen er vurdert etter følgende konsekvensområder:

  • Pasientsikkerhet/Kvalitet
  • Omdømme
  • Drift/Økonomi
  • HMS/Arbeidsmiljø

God dialog

Etter styremøtet i Helse Midt-Norge RHF i desember har det vært tett og god dialog på styreleder- og direktørnivå, og på operativt nivå mellom Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF. Det er etablert en felles prosess for å identifisere- og gjennomføre tiltak for å redusere pasientsikkerhetsrisikoen til et akseptabelt nivå.

Forståelse for bekymringen

Slørdahl sier han har stor forståelse for at det er svært krevende å innføre et nytt system som Helseplattformen.

- På bakgrunn av erfaringene fra innføringen ved St Olavs hospital HF, forstår vi at det er bekymring for pasientsikkerheten blant ansatte i Helse Møre og Romsdal HF. Men betydelige ressurser har det siste året blitt satt inn for å rette feil og bedre systemets brukervennlighet. Vi ser derfor at situasjonen ved St Olav suksessivt har bedret seg. Ansatte i Helse Møre og Romsdal HF har også stått i høy arbeidsbelastning over tid og det er begrenset klinisk kapasitet. Det arbeides derfor med flere tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet i forbindelse med innføringen, sier Slørdahl.

Norges sykepleierforbund og Fagforbundet deltar videre i prosessen knyttet til risikovurdering ved innføringen av Helseplattformen.