logo Helse Midt-Norge

2002

Helsereformen som iverksettes 1. januar 2002 markerer starten på en ny epoke i norsk helsetjeneste.Helse Midt-Norges visjon lanseres: På lag med deg for din helse

Dette jobbes det med:

Staten overtar sykehusene og ansvar for drift av spesialisthelsetjenestene i Norge.

32 år med fylkeskommunalt eierskap over. 100 000 ansatte ved 350 institusjoner ny arbeidsgiver.

Helse Midt-Norge RHF får overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Styrer for helseforetak opprettes og styrene oppnevner brukerutvalg.

Helsebygg Midt-Norge etableres som prosjektorganisasjon under Helse Midt-Norge RHF, for å prosjektere, bygge og ferdigstille nytt universitetssykehus i Trondheim. Grunnstein lagt ned 2. juni 2002.

I løpet av det første året med ny helsereform jobbes det med å fjerne uverdig venting, unngå korridorpasienter og det å sikre god økonomistyring i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

Nasjonal kreftplan følges opp og ventelister kraftig redusert. Stråleterapi under etablering i Ålesund.

Psykisk helsevern for barn og unge prioriteres. Opptrappingsplan for perioden 2002-2006 under utforming.

Etablering av helseforetak i 2002

St. Olavs Hospital HF

Psykisk Helsevern i Sør-Trøndelag HF

Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Sunnmøre HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Helsebygg Midt-Norge – etableres som en avdeling i Helse Midt-Norge RHF

Ventetid 2002

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)
Redusert fra 294 til 156 dager

Historisk oversikt

Økonomisk resultat 2002

-181 millioner kroner.

Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker 

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023