logo Helse Midt-Norge

2004

Rusreform settes i verk.Norsk Helsenett opprettes.

Dette jobbes det med:

Rusreformen igangsettes og Helse Midt-Norge får ansvar for spesialisert rusbehandling.
Som eneste region i landet samles tilbudene i et eget helseforetak. Rusbehandling Midt-Norge HF opprettes i 2004, og visjonen er at pasientene skal mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler.

Utbygging av distriktspsykiatriske sentre fortsetter. En mer åpen omsorg og aktiv behandling skal gi hjelp til flere. Antall henvisninger øker, men gjennomsnittlig ventetid er lavere enn før.

Helse Midt-Norge RHF overtar ansvar for pasienttransporten i de midtnorske fylkene.

Det utvikles en felles IT-strategi i Helse Midt-Norge i 2004. Bedre rapportering er et av målene. Den nye IT-strategien skal også gi bedre pasientbehandling og opplæring. Forskning, organisasjon og ledelse og økonomi er også ting det satses mer på. Lønns- og personalsystemer oppgraderes og samkjøres og det bidrar til bedre kostnadskontroll og styring av ressurser.

Norsk Helsenett opprettes i 2004. Oppdraget er å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten.

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS etableres for å samordne nasjonale innkjøp til landets sykehus.


Endringer i organisasjon

Rusbehandling Midt-Norge HF opprettes.

Ventetid 2004

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)

Redusert fra 109 til 84 dager.

Historisk oversikt

Økonomisk årsresultat 2004:

-648 millioner kroner

Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023