logo Helse Midt-Norge

2005

Strategiarbeid: Helse Midt-Norge 2010Digitalisert røntgen innført i hele regionen.Nytt tilbud til sykelig overvektige.

Dette jobbes det med:

Strategiprosjektet Helse Midt-Norge 2010 startes. Omfattende prosess for å blinke ut strategiske satsingsområder for å sikre innbyggerne tilgang til gode og spesialiserte helsetjenester i fremtiden.

Det investeres mye penger i sykehusbygging i Trondheim, utbygging av distriktspsykiatriske sentre, stor satsing på IKT-utvikling og nødvendig fornying av medisinskteknisk utstyr. Første region med digital røntgen på alle sykehus.

Psykisk helsevern og rusbehandling skal prioriteres høyere enn somatikk. Satsing i tråd med handlingsplan for psykisk helsevern og et eget regionalt program for styrket rusbehandling.

Tilbud for de som lider av sykelig overvekt forankres i et regionalt handlingsprogram som omfatter både kirurgisk og ikke-kirurgisk behandlingstilbud.

Helse Midt-Norge etablerer Nasjonalt slagregister. Gjør det mulig å forske målrettet og forbedre behandlingen av slagpasienter.


Ventetid 2005

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)
Reduseres fra 84 til 80 dager

Historisk oversikt

Økonomisk årsresultat 2005

-662 millioner kroner.

Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023