logo Helse Midt-Norge

2006

Færre korridorpasienter.Økonomisk snuoperasjon.

Dette jobbes det med:

Et betydelig omstillingsarbeid for å sikre forsvarlig drift innenfor tildelt økonomisk ramme blir startet. Tiltakene forventes å gi resultat allerede i 2007.

Byggeprosjektet ved St. Olavs Hospital går etter planen, og fase 1 ble sluttført i 2006 innenfor budsjett.
 Antall korridorpasienter går betydelig ned i 2006. Spesielt har utviklingen ved St. Olavs Hospital HF vært positiv.

I 2006 blir det regionale handlingsprogrammet for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge revidert. Dette skal sikre målrettet bruk av ressursene i siste to år av den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. Evalueringen sluttføres våren 2007.

Et arbeid for å utvikle felles regional kompetanse innenfor områdene ADHD, autisme, narkolepsi og Tourettes syndrom iverksettes.

Nye avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner inngås.


Ventetid 2006

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)
Øker fra 80 til 97 dager.

Historisk oversikt (lenke)

Økonomisk årsresultat 2006

 - 921 millioner kroner.

Historisk oversikt (lenke)

Dokumentasjon:

Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023