logo Helse Midt-Norge

2010

Færre fristbrudd og redusert ventetid.Strategi 2020 vedtas.

Dette jobbes det med

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar Strategi 2020.
Fire hovedutfordringer ligger til grunn:

1. Befolkningens sammensetning og behov endres

2. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet

3. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor

4. Økonomisk vekst for spesialisthelsetjenesten bremses

Utvikling av samhandling med kommunene er formalisert gjennom avtaler med kommunene i alle de tre midtnorske fylkene. Dette legger grunnlag for nye tilbud og desentraliserte tjenester i regi av helseforetak og kommunene. Det er flere steder etablert spleiselag mellom kommune, helseforetak og regionalt helseforetak og det er bevilget øremerkede tilskudd.

Antallet fristbrudd er halvert og ventetida for pasienter går ned. Ved nye St. Olavs Hospital har man ikke lenger problem med pasienter på korridoren og antallet er kraftig redusert også ved de andre helseforetakene.

Nya avtaler for kjøp av tjenester innen habilitering og rehabilitering trer i kraft. Det er etablert regional koordinering og nettverk som omfatter helseforetak, kommuner og private avtalepartnere.

Askeskyen etter vulkanutbrudd på Island skaper problemer for luftambulansen i Norge. Gode alternative løsninger ble etablert. Helse Midt-Norge starter revisjon av prehospital plan.

Økonomiske analyser viste at det ikke er økonomisk bærekraft for det planlagte nye sykehuset i Molde. Arbeidet videreføres innenfor rammen av ett felles helseforetak for hele fylket i 2011.

Ventetid 2010

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)
Reduseres fra 93 til 79 dager.

Historisk oversikt

Økonomisk årsresultat 2010

+1200 millioner kroner

Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023