logo Helse Midt-Norge

2011

Ett helseforetak for hele Møre og Romsdal.Samhandlingsreform lanseres.

Dette jobbes det med:

Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF slås sammen til ett felles helseforetak for Møre og Romsdal. Gir grunnlag for å starte arbeid med utviklingsplan for hele helseforetaket og grunnlag for nytt sykehus.

I Ålesund åpner ny barneavdeling, i Namsos samordnes tilbudet innen psykisk helsevern i nytt tilbygg ved sykehuset og i Trondheim åpner et samordnet og forsterket tilbud innen rusbehandling ved den nyopprettede Trondheimsklinikken.

Strategi 2020 legger grunnlag for oppstart for flere prosjekter. Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring står sentralt. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge vedtas og helseforetakene deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Ventetiden fortsetter å gå ned og antallet fristbrudd redusert fra 1500 til 500 i løpet av 2011.

Samhandlingsreformen lanseres nasjonalt og skal trinnvis innføres fra 2012 av. I Midt-Norge har både helseforetak og kommuner jobbet med å forberede innføring av reformen.

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at Helse Midt-Norge skal overta drift av ambulansene fra 2013 av. Deler av denne tjenesten har vært drevet av private aktører. Overtakelsen av ambulansetjenesten blir organisert som et prosjekt og Ambulanse Midt-Norge HF blir etablert. 

Endringer i organisasjon 2011

Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdla HF slås sammen og blir til Helse Møre og Romsdal HF. (Dokumentasjon)

Ambulanse Midt-Norge HF etableres for å ivareta overtakelse av ambulansetjenesten fra 2013 av.

Ventetid 2011

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)
Reduseres fra 79 til 72 dager.

Historisk oversikt

Økonomisk årsresultat 2011

+ 417 millioner kroner

Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023