logo Helse Midt-Norge

2012

Ett sykehus for Nordmøre og Romsdal besluttet.Traumesystem og kreftplan vedtatt.

Dette jobbes det med:

Samhandlingsreformen introduseres. Målet er mer forebygging, tidligere behandling og bedre samhandling mellom kommuner og sykehus. Ingen skal måtte ligge lenger på sykehus enn nødvendig.

Antall fristbrudd gått ned fra 691 til 209 i løpet av 2012. Målet er null fristbrudd og det arbeids med å etablere system som kan understøtte dette. Ventetiden er redusert også i 2012.

Kreftplan for Helse Midt-Norge bygger på ny kunnskap, ny teknologi og samarbeidet mellom fagmiljøene. Alle sykehus skal ha kreftleger slik at behandling og oppfølging kan skje lokalt. Planlagte pasientforløp for definerte kreftforløp skal være helhetlige og da må tilbudet ved sykehuset, hos fastlegen og for øvrig i kommunen inngå.

Nytt traumesystem klargjør at St. Olavs Hospital er regionens traumesenter og Ålesund sjukehus er akuttsjukehus med traumefunksjon. De andre sykehusene skal ha stabiliseringskompetanse. Systemet skal sikre god og sammenhengende behandlingskjede av høy kvalitet, fra skadested til endelig behandling og rehabilitering.

Et forprosjekt for å integrere rusfeltet med øvrig spesialisthelsetjeneste settes i gang. 

Arbeidet med å samle ambulanse-tjenesten i Midt-Norge i ett helseforetak pågår. Ved utgangen av 2012 er Ambulanse Midt-Norge HF med 700 ansatte klar til å overta. Et stort antall nye biler er anskaffet. Utstyr og avtaler blir ens for hele ambulanseflåten.

Det besluttes at det skal bygges ett nytt akutt sykehus for Nordmøre og Romsdal som vil erstatte dagens to sykehus i Molde og Kristiansund. Sykehuset skal bygges «på aksen fra-og-med Hjelset til-og-med søndre del av Frei».

Ventetid 2012

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)
Reduseres fra 72 til 68 dager.

Historisk oversikt

Økonomisk resultat 2012

+ 523 millioner kroner

Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023