logo Helse Midt-Norge

2014

Idefase-rapport godkjent og tomt for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal besluttet.Program for pasientsikkerhet og kvalitet.

Dette jobbes det med:

Fem mål ble løftet fram som særlig viktig for helseforetakene i Helse Midt-Norge i 2014:

  • Færre pasientskader og ambisjon å halvere antallet uønskede hendelser og skader som kan forebygges i løpet av fem år
  • Ingen skal oppleve fristbrudd
  • Kortere ventetid
  • Færre avvik på arbeidstidsbestemmelsene
  • Bærekraftig økonomi.

Idéfase-rapport godkjennes og tomt for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal besluttes i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet i desember. Det nye sykehuset skal bygges på Opdøl ved Molde. Nå starter konseptfase for sykehuset og arbeid for et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Tunge løft innen IKT er på dagsorden. Forberedelser til anskaffelse av nyttnytt pasientadministrativt system og ny elektronisk pasientjournal (EPJ/PAS) iverksettes med bakgrunn i vedtatt IKT-strategi. Det arbeides også med nytt økonomi- og logistikksystem (ERP) for hele foretaksgruppen. Helse Midt-Norge blir også nasjonal pilot for nye nettsider for helseforetakene på internett. De skal etter planen lanseres i 2015 på samme plattform som den offentlige portalen www.helsenorge.no

Endringer i organisasjon 2014

Ambulanse Midt-Norge HF blir etter to år oppløst og virksomheten overføres til sykehusforetakene (Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF) fra og med 1. januar 2015.

Helsebygg Midt-Norge er under avvikling. Forberedelser til etablering av nytt nasjonalt selskap som får navnet Sykehusbygg HF. Etablering skjer i 2015.

Ventetid 2014

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)
Reduseres fra 79 til 72 dager.

Historisk oversikt

Økonomisk årsresultat 2014

+ 417 millioner kroner

Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023