logo Helse Midt-Norge

Slik blir noen av forbedringene i Helseplattformen 11. mars

I oppgraderingen av Helseplattformen som planlegges 11. mars, vil det komme flere forbedringer i løsningen for områdene akutt innlagt pasient og legemidler.

Publisert 09.02.2024
Ikon
Illustrasjon: Mostphotos

Prosjektgruppa for brukervennlighet under tiltakspakken er nå i gang med å designe, bygge og sluttføre endringer som blir med i den planlagte oppgraderingen av Helseplattformen 11. mars. Her er noen av endringene som kommer på områdene akutt innlagt pasient og legemidler.

For den akutt innlagte pasient jobber prosjektgruppa med å forenkle og forbedre blant annet signering av labsvar, innleggelse, overflytting og utskrivning, visitt og sammendragsrapporter.

- Vil spare oss for tid

For legemidler ser prosjektgruppa på hvordan oversikten over legemidlene til pasienten kan gjøres mer tilgjengelig for sykepleiere og leger. Det ryddes i preferanselister og forordningssett for å gjøre forordning av legemidler mer effektiv. Legemiddelvarsler evalueres med mål om å fjerne de som er unødvendige. Behandlingsfaser forenkles ved å redusere antall og gjøre de som benyttes mer oversiktlige å bruke. Prosjektgruppa ser også på mulighet for side-ved-side visning ved samstemming av legemidler ved innleggelse.

– Å få på plass side-ved-side visning ved samstemming blir veldig positivt. Når vi får det på samme skjermbilde vil det gi oss bedre oversikt. Arbeidsflyt for samstemming blir da lettere og det vil spare oss for tid, sier Sveinung Sørhaug, klinikksjef og overlege ved klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin ved St. Olavs.

Frist 26. februar

Målet i nåværende fase av tiltakspakken er å få med så mange konkrete endringer som mulig til oppgraderingen 11. mars. Tidsfristen er satt til 26. februar, for å ha et to ukers vindu åpent for opplæring før endringene trer i kraft.

En endring det jobbes med er å gi klinikere en bedre opplevelse av varsler i Helseplattformen. Tilbakemeldinger fra klinikere indikerer at antall varsler er for mange og uhensiktsmessige, noe som kan gi varseltretthet hos brukerne og føre til at varsler overstyres ukritisk.

Det første som her gjøres er filtrere bort legemiddel interaksjonsvarsler mellom og innenfor gruppene benzodiazepiner og opioider. Disse interaksjonsvarslene står for en høy prosentandel av varsler som overstyres i løsningen. Selv om varslet er korrekt, siden benzodiazepiner og opioider vil gi økt risiko for CNS-depressive effekter som sedasjon og respirasjonsdepresjon, er dette en godt kjent interaksjon for klinikere.

For å gi klinikere en bedre opplevelse av varsler i løsningen, vil dette være et skritt i riktig retning. I perioden etter filtrering av de nevnte legemiddelgruppene, vil data fra overstyring av varsler analyseres på nytt for å se på videre tiltak for forbedring.

Oppsummering av status

 Gjennomførte aktiviteter uke 6:

  • Endelig liste over endringer som skal gjøres i Helseplattformen i forbindelse med produksjonssetting 11. mars er klar.
  • Prosjektet er midt i en sprint som går over tre uker hvor man designer, bygger og sluttfører endringer.
  • Opplæring av instruktører for sykepleiere og merkantile på St. Olavs.

Planlagte aktiviteter uke 7:

  • Prosjektgruppa for tiltakspakken setter i gang arbeidet på det tredje innsatsområdet, kirurgi. På samme måte som det er jobbet på innsatsområdene akutt innlagt pasient og legemidler, skal omfang, behov og løsningsforslag for endring beskrives i samarbeid med fag eksperter og kliniske byggere.
  • Starte rekruttering av ledende superbrukere