logo Helse Midt-Norge

Regionalt infrastrukturutvalg (RIU)

Regionalt infrastrukturutvalg i Helse Midt-Norge er opprettet etter vedtak i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Norge RHF (Samarbeidsorganet). Utvalgets formål er å styrke det regionale tverrsektorielle samarbeidet om infrastruktur for medisinsk og helsefaglig utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge.

Regional infrastruktur for utdanning, forskning og innovasjon

Med infrastruktur menes utstyr, ressurser og tilknyttede tjenester som utdannings-, forsknings- og innovasjonsmiljøene bruker til å utføre forskning, utdanning og innovasjon innenfor sine respektive fagområder. Dette omfatter blant annet:

 • vitenskapelig utstyr og utstyrsfasiliteter
 • kunnskapsbaserte ressurser slik som samlinger
 • arkiver eller strukturert vitenskapelig informasjon som muliggjør forskning, utdanning og innovasjon,
 • elektronisk infrastruktur (nettverk, beregningsressurser, lagringsressurser, programvare, grids), simuleringsrom eller enhver annen unik enhet som er avgjørende for å kunne utføre utdanning, forskning og innovasjon.

Begrepet omfatter også personer med kompetanse innen administrativ støtte til utdanning, forskning og innovasjon, for eksempel ansatte ved Enhet for anvendt klinisk forskning, forskningsstøttekontorer, biobanker, forskningsposter og lignende. Infrastrukturer kan være samlet på ett sted eller distribuerte (et organisert nettverk av ressurser).

Her kan du lese mandat for Regionalt infrastrukturutvalg.

Veikart for forsknings-, innovasjons-, og utdanningsinfratruktur

En viktig oppgave for RIU er å kartlegge og holde løpende oversikt over eksisterende infrastruktur, og vurdere strategisk hvilken infrastruktur regionen har behov for på kort og lang sikt. Dette veikartet er en slik oversikt som i neste omgang kan fremme samarbeid og strategiske valg knyttet til infrastruktur for forskning, innovasjon og utdanning i Midt-Norge.

Veikart for forsknings-, innovasjons- og utdanningsinfrastruktur

Helse Midt-Norge RHF

 • Audun Eskeland Rimehaug, assisterende fagdirektør

St. Olavs hospital HF

 • Haakon Skogseth, forskningssjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Vibeke Devold Valderhaug, konst. forskningssjef
 • Guro Berge, utdanningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Kjersti Grønning, forskningssjef

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap

 • Torstein Baade Rø, prodekan forskning (leder 2024)
 • Toril Forbord, prodekan utdanning
 • Fredrik Hjulstad Bækkerud, rådgiver

Regionalt brukerutvalg

 • Anders Johnsen, brukerrepresentant

  Møtetidspunkt i 2024:  24. april, 2. oktober.

  Kontakt: samarbeidsorganet@helse-midt.no

  Sist oppdatert 27.06.2024