logo

Ambulanse i Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for regionens ambulansetjeneste som også kalles prehospitale tjenester. Tjenestene i Midt-Norge er en del av sykehusforetakene. 

 

113-plakat.gif
 

De prehospitale tjenestene omfatter drift av de akuttmedisinske kommunikasjossentralene (AMK), ambulansetjeneste med bil, båt, fly og helikoptre, kvalitetsutvikling og forskning innen feltet, og samarbeidsavtaler med kommunene om akuttmedisinsje tenester.

I 2013 overtok Helse Midt-Norge RHF ambulansestasjoner i regionen som tidligere var basert på avtaler med private firma. Det ble opprettet et eget helseforetak som gjennomførte endringene. Ambulanse Midt-Norge HF ble avviklet 31. desember 2014 og oppgavene ble overført til de tre store sykehusforetakene i Helse Midt-Norge.

For mer informasjon om tidligere Ambulanse Midt-Norge HF kan du se på foretakets styreweb.

Styreweb

Fellesfunksjon

Etter at ambulansetjenesten i Midt-Norge ble overført til sykehusforetakene, har man videreført arbeidet med felles retningslinjer, kompetanse, felles utvikling av medisinskteknisk utstyr og IKT-løsninger.

Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten er organisatorisk lagt til St. Olavs hospital HF, men har en regional funksjon og heter Klinikk for akutt- og mottaksmedisin.

Fellesfunksjonen ivaretar felles faglige løsninger på en rekke områder, driftsstøtte for fagsystemer til klinikkene, samt forvaltning og fornying av ambulansekjøretøy med utstyr (logistikkfunksjoner) på vegne av Helse Midt-Norge RHF.

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin

Mål for samling

Ambulansetjenesten er ofte pasientens første møte med spesialisthelsetjenesten og spiller en svært viktig rolle for pasientens behandlingsforløp ved sykehusene. Ett av målene med å samle ambulansetjenesten er å gi befolkningen likeverdige tjenester. Omleggingsprosjektet la derfor vekt på:

  • Felles faglige retningslinjer.
  • Kompetanseheving.
  • Standardisering av utstyr og bilparken.
  • Like betingelser for ansatte og registrering av virksomhetsdata.

 

Nødnettet er den nye sambandsløsningen for brann, politi og helsetjenesten som er under utbygging. Det ble innført i Midt-Norge i 2015.

Nødnettet erstatter helsetjenestens analoge Helseradionett og blir den nye nasjonale kommunikasjonsløsningen for personell fra brann- og redningsetaten, politi og helsetjenesten og andre beredskapsbrukere.

Først og fremst er nødnettet et kommunikasjons-verktøy til daglig bruk og i krisesituasjoner for nødetatene. Det skal bidra til å øke samfunnssikkerheten og gi oss alle en tryggere hverdag.

Nettet gir rask og sikker kommunikasjon med god dekning og talekvalitet. Nettet dekker bedre enn mobilnettet og vil gi en bedre dekning enn dagens system, i tillegg til at det også dekker kommunikasjon med ambulansehelikopter.

Les mer om nødnett

 

Nøkkeltall om ambulansetjenesten


 

Sist oppdatert 09.11.2021