logo Helse Midt-Norge

Hva skal til for å lykkes med et prosjekt?

Nasjonale undersøkelser viser at Norge er for dårlig til å hente ut gevinster fra offentlige IKT-investeringer. Dette har Helse Midt-Norge tenkt å gjøre noe med ved hjelp av en veileder utgitt av Direktoratet for økonomistyring.

Publisert 06.03.2018
illustrasjonsfoto

Dette skal til for å lykkes med gevinstrealisering
Direktoratet for Økonomistyring har utgitt en veileder som blant annet beskriver tre viktige suksesskriterier for å lykkes med gevinstrealisering:

  1. Erkjenne ansvaret for gevinstrealisering ligger hos linjeledelsen i helseforetaket og ikke hos prosjektet.
  2. Identifisere tidlig gevinstene og forutsetningene som må oppfylles for at disse skal bli bli realisert
  3. Sette av nok ressurser i oppfølgingsarbeidet - også etter at prosjektet er avsluttet

illustrasjonsfoto
Fagdirektør ved St. Olavs hospital Runa Heimstad

Fagdirektør ved St. Olavs hospital, Runa Heimstad er leder for programstyret Pasientbehandling og Samhandling i Helse Midt-Norge, og er tydelig på linjeledelsen sitt ansvar. Det er linjeledelsen vår som har ansvaret for å hente ut gevinster i IKT-prosjekter. Dette har vi tidligere ikke vært gode nok på. Vi har i 2017 hatt større fokus på dette blant annet ved å etterlyse gevinstrealiseringsplaner for alle IKT-prosjektene våre. Dette vil vi fortsette med i 2018. I tillegg vil Porteføljekontoret i Helse Midt-Norge gjennomføre møter med klinikkens ledergrupper med tema gevinstrealisering og deres rolle som gevinsteiere.

Økt fokus på nytteverdi

Helse Midt-Norge (HMN) ønsker å etablere en praksis hvor disse kriteriene blir hensyntatt i oppfølgingen av gevinstrealisering i eHelse-prosjekter. Det betyr at linjeledelsen allerede før prosjektoppstart ansvarliggjøres for å identifisere gevinster og gevinsteiere i foretakene. Etter prosjektoppstart skal prosjektleder i samarbeid med gevinsteierne jobbe videre med konkretisering av gevinster og målinger, samt planlegge tiltak for oppfølging.. Resultatet av dette arbeidet er en gevinstrealiseringsplan. Når prosjektet er avsluttet er det linjeledelsen (gevinsteierne) som sørger for at gevinstene blir realisert. Se for øvrig nærmere beskrivelse av gevinstrealisering i de ulike prosjektfasene i Difis prosjektmodell nedenfor.

 

Diagram

Dette skal Helse Midt-Norge gjøre i 2018

Styringsgruppe eHelse som består av direktørene i helseforetakene i Midt-Norge, har vedtatt som en del av IKT Gjennomføringsplan i 2018 at vi skal rapportere på gevinstrealisering i noen utvalgte prosjekter. Av aktive prosjekter gjelder dette blant annet HMN LAB (nytt laboratoriesystem), Medisinsk bildearkiv og Klinisk arbeidsflate, og for avsluttede prosjekter blant annet HMN LØ (Logistikk og økonomi), eSP (elektronisk monitorering av standardiserte Pasientforløp) og Kompetanseportalen.

Helse Midt-Norge sine fem programstyrer har i oppgave å følge opp regionale eHelse-prosjekter, herunder gevinstrealisering, og kommer til å fortsette sitt fokus på oppfølging av gevinstrealiseringsplaner i alle prosjekter. Hemit forvalter prosjektmetodikken til Helse Midt-Norge og vil jobbe med utvikling av gode prosedyrer og maler for oppfølging av gevinstrealisering, samt lære opp prosjektledere, prosjektdeltakere og prosjekteiere i metodikken

I 2017 leverte porteføljekontoret i Helse Midt-Norge en gevinstrapport til programstyrene og styringsgruppe eHelse. Rapporten gir status på realisering av gevinster i de utvalgte prosjektene og hvem som er gevinsteiere. Denne rapporten vil vi fortsette med i 2018, men i et noe annet format. Vi vil også jobbe med å få på plass regionale maler for rapportering på gevinster etter at prosjektene er avsluttet.

I 2018 vil gevinstrealisering bli tema i ledergruppen hos klinikkene som får ansvar i oppfølging av gevinstrealiseringslanene slik at vi sikrer at nytteverdien blir realisert.