logo Helse Midt-Norge

Journalsystem for diabetespasienter innføres

Et eget journalsystem for diabetespasienter innføres endelig i Helse Midt-Norge. Dette vil erstatte håndskrevne diabetesjournaler og bidra til at diabetespasientene får forbedret kvalitet på behandlingen.

Publisert 06.03.2018

​- Noklus er allerede innført i de andre helseregionene og vi ser fram til å ta i bruk Noklusjournalen i vår region også. Dette vil gagne pasientene på kort og lang sikt, og vi håper at også fastlegene tar i bruk tilsvarende journalverktøy i økende grad, sier avdelingssjef og overlege ved St. Olavs Hospital, Kristian J. Fougner og prosjekteier for Noklus. 

illustrasjonsfoto
Kristian J.Fougner avdelingssjef og overlege ved St. Olavs Hospital og prosjekteier for Noklus.
Bedre journalsystem kommer den enkelte diabetespasient til gode

Noklus gir en oversikt over diabetesbehandlingen og informasjonen er lett tilgjengelig for behandlerne, noe som sørger for kontinuitet i behandlingen.  På sikt skal pasienten være mer delaktig selv ved å kunne legge inn egne data i forkant av konsultasjonen.  I tillegg gir det legen en påminnelse om hvilke prøver og undersøkelser utredningen og oppfølgingen skal inneholde. Svar på laboratorieprøver vil også innhentes automatisk uten ny inntasting. 


Automatisk registrering til Norsk diabetesregister for voksne

Helse Midt-Norge har hittil manglet verktøy for rapportering til Norsk diabetesregister for voksne (https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-diabetesregister-voksne).
Når Noklus nå innføres, kan data lett overføres til registeret og slik vil det bli mulig å sammenligne behandlingen nasjonalt og mellom hvert helseforetak. Norsk diabetesregister for voksne har som mål å forbedre kvaliteten på behandling av pasienter over 18 år, og danner et viktig grunnlag for forskning om diabetes og relaterte sykdommer.
 
Gjør det enkelt å holde oversikt over behandlingsforløp
Det er først når Noklus er tatt i bruk over en periode at de største gevinstene vil realiseres. Noklus vil gjøre det lettere å holde oversikt over den enkeltes behandlingsforløp og det opparbeides en database for alle pasienter med diabetes i regionen, ved at det registreres pasienter fortløpende. Noklus gir blant annet mulighet for å inndele pasientene etter diabetestype, bruk av insulinpumpe eller insulinpenner, kjønn og alder, og kan også vise endringer over tid. Det vil også framgå hvor mange som undersøkes og behandles i henhold til nasjonale retningslinjer på området og hvor godt de anbefalte behandlingsmålene blir oppnådd.
 

God opplæring skal sikre god innføring

For å sikre en vellykket innføring av Noklus kreves en periode med opplæring og innkjøring.  Prosjektgruppen har utpekt én kliniker fra hvert sykehus som har ansvaret for å sikre at alle kommer i gang og at innføringen følges opp. Innføringen skal sluttføres i løpet av februar.
-Det vil være viktig for brukerne å være nysgjerrige og åpne i møte med det nye systemet», sier Marthe Landsverk Rensvik ,konstituert overlege ved medisinsk avdeling i Ålesund og ansvarlig for innføringen på Ålesund sjukehus.