logo Helse Midt-Norge

Ny nasjonal IKT-strategi

Nasjonal IKT har sammen med de fire helseregionene laget en ny nasjonal strategi for IKT. Nå maner de til felles dugnad.

Publisert 08.03.2016
En mann som smiler til kameraet

Den fireårige strategien som nå står klar har blitt utviklet av Nasjonal IKT, i samarbeid med lederne for de fire IKT-foretakene, Norsk Helsenett og E-Helsedirektoratet. Den nye felles IKT-strategien legger føringer for hvordan man skal drive med samhandling og standardisering på tvers av de fire regionale helseforetakene i Norge. Den bygger på allerede vedtatte felles strategier og skal støtte opp under det langsiktige målbildet for IKT for helse- og omsorgssektoren, som utarbeides av prosjektet «Én innbygger – én journal».

- Poenget har vært å gjenbruke det som var godt fra tidligere, men også utfordre, slik at man går framover inn i en ny virkelighet, sier administrerende direktør i Nasjonal IKT, Gisle Fauskanger. 

Han viser til at befolkningens behov og preferanser har endret seg de senere årene. Nå forventer pasientene å bli møtt med digitale tjenester, der de kan ta aktiv del i egen behandling.

- Dette må vi ta på alvor. Vi må legge til rette for gode, felles løsninger, i første omgang for spesialisthelsetjenesten, og på sikt for hele helsesektoren, sier Fauskanger.

Samarbeid blir nøkkelen

Så langt har regionene styrt utviklingen innen IKT hver for seg. I den nye strategien er nå målet høyere grad av standardisering, felles tjenester og løsninger. Fauskanger mener man har et godt utgangspunkt for å jobbe videre mot disse målene.

- De ti siste årene har det vært ryddet regionalt, nå skal det ryddes og bygges nasjonalt. Man har hatt en felles holdning om å standardisere innad de fire regionene. Den tenkningen bygger vi videre på. Men vi skal også ha flere tjenester som går på tvers av de fire regionene. Man skal ikke ha fire ulike oppsett, men konvergere til mer like oppsett over tid. Vi skal jobbe mer sammen for å få mer effekt nasjonalt.

Fauskanger understreker at samarbeidet mellom regionene vil bli avgjørende for om man lykkes med den nye strategien. 

- Nå må vi levere på den i fellesskap. Det er ikke noe Nasjonal IKT skal fikse som et lite selskap, men noe hele spesialisthelsetjenesten skal bidra til. Det er viktig at man får en kulturell dreining der man i større grad ser verdien av å jobbe sammen. Regionene må stole på hverandre og utnytte kompetansen klokt sammen. Da får man bedre effekt helhetlig, sier han.

Billigere og bedre

Helseregionene har per dags dato ulike forutsetninger for å delta i felles initiativer og tiltak. Fauskanger mener derfor det vil være snakk om en glidende overgang mot felles nasjonale systemer.

- Det er ikke snakk om en revolusjon, men en evolusjon. Det betyr at vi ikke må flytte på for mange steiner av gangen. Vi må styre prosjekter og implementeringer av større endringer på en god måte.

Strategien som nå er vedtatt strekker seg fram til 2019. Fauskanger har tro på at man i denne perioden vil frigjøre både kvalitetsmessige og kostnadsmessige gevinster.

- Vi har et mål om at utvikling og samordning av IKT-løsninger skal gi positive effekter for pasienter, pårørende og helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring. Dersom man gjør dette smart, vil det også bli billigere å gjøre det sammen, enn hver for seg. Det vil koste mindre penger å anskaffe, og deretter drifte og forvalte, avslutter han.

Klikk her for å lese hele den nye nasjonale strategien.