logo Helse Midt-Norge
To personer som sykler på en sti nær en strand

Rehabilitering

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? 

Les om Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE) på Helse Nord-Trøndelags nettsider

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider.

Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Hvilke aktiviteter er viktige for deg?

Oversikt over behandlingssteder

Alle henvisninger sendes av fastlege eller spesialist.

For spesialisert rehabilitering i helseforetakene sendes henvisning direkte.
Henvisning til private rehabiliteringstilbud sendes til:

Regional vurderingsenhet (RVE)

Elektronisk henvisning sendes på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til andre tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene er en del av fritt behandlingsvalg. Det vil si at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten.

Alle tilbud ved offentlige behandlingssteder, private med avtale og private med godkjenning vil vises med ventetider på Velg behandlingssted. En egen veiviser forklarer hvordan du går fram for å velge eller bytte behandlingssted.

Reiser til opptrening eller rehabilitering blir dekket til de institusjonene som det regionale helseforetaket har avtale med. Mer informasjon finner du på helsenorge.no.

Pasientreiser

Pårørende kan være foreldre, barn, søsken, ektefelle, besteforeldre, venner, partnere. Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende.

Når pasienten er i behandling, gjelder lov om pasient- og brukerrettigheter. Da er det pasienten selv som bestemmer hvem som er pårørende. Pårørende har da tilgang til informasjon om, og involvering i behandlinga etter pasientens samtykke.

Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av om pasienten samtykker eller ikke. På helsenorge.no sine hjemmesider finner du mer informasjon.

Tilbud for pårørende

Veileder om pårørende

Pårørendes rettigheter

Gode råd til deg som pårørende

Lærings og mestringssentrene har oversikt over opplæringstilbud til pasienter og pårørende. Mer informasjon om opplæring av pasienter og pårørende:

Opplæring av pasient og pårørende

Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Rehabiliteringstelefonen er landsdekkende med rådgivere i hver region. Anropene styres geografisk til rådgiver i pasientens bostedsregion. Telefontilbudet er for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Det er regional koordinerende enhet som har ansvar for rehabiliteringstelefonen.

RKE formidler informasjon om tilbud innen habilitering og rehabilitering i regionen. Dette gjelder også tilbudene i kommunene.

De koordinerende enhetene har en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling innen habilitering og rehabilitering. Dette gjelder både mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer. Det vil blant annet si etablering av nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut i kommunene.

Regional koordinerende enhet

Koordinerende enheter i helseforetakene (sykehus) skal ha en generell oversikt over habilitering- og rehabiliteringstiltak i helseregionen. De skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet Helse Nord-Trøndelag HF
Koordinerende enhet St. Olavs hospital HF
Koordinarende eining Helse Møre og Romsdal HF

For mer informasjon:

Habilitering

Henvisning sendes direkte til behandlingsstedet, som selv foretar rettighetsvurdering.

Tilbudet gjelder personer som har muskel- og skjelettlidelser eller vanlige psykiske lidelser (som for eksempel angst og depresjon). Tilbudet gjelder også allmenne og uspesifiserte lidelser.

Diagnoseoversikt for arbeidsrettet rehabilitering (pdf)

Ventetider til rehabilitering (helsenorge.no)

Alle rehabiliteringsinstitusjonene i landet ligger inne i ordningen Velg behandlingssted, som du finner på helsenorge.no.

Oversikten over ventetider til rehabilitering finner du herSist oppdatert 09.11.2021