logo Helse Midt-Norge

Utlysning av mobiliseringsmidler

Samarbeidsorganet lyser ut mobiliseringsmidler for å fremme flere søknader til Horisont Europa fra helseforetak, universiteter og høyskoler i Midt-Norge.

Det lyses ut midler med løpende søknadsfrist innen følgende kategorier:

1.      Støtte til søknadsutforming

I kategorien kan det søkes om støtte til for eksempel frikjøp for søknadsskriving, partnersøk/nettverksbygging og faglig/språklig forbedring av søknaden. For å få støtte fra Samarbeidsorganet må andre søknadsstøtteordninger som PES/POS-midler fra NFR være uaktuelle eller utilstrekkelige.

Søknadsramme er inntil kr. 250.000 pr. søknad.

Årlig totalramme for tildeling av støtte til søknadsutforming er 1,5 MNOK, og midler tildeles fortløpende inntil årlig totalramme nås.

Søknadsfrist er løpende. Søknaden må fremmes minst en måned før søknadsfrist for partnersøknader og seks måneder før frist for koordinerte søknader. Lenke til søknadsskjema.

2.      Støtte til gjennomføring av tildelt EU-prosjekt

For å kompensere for merarbeid ved søknad til, og gjennomføring av, EU-prosjekt og kan det søkes om miljøstøtte til forskningsgrupper som tildeles EU-prosjekter, inntil 10% av tildelingsbeløp, begrenset oppad til 1 MNOK. 

Årlig totalramme for tildeling av støtte til gjennomføring av EU-prosjekt er kr 2,5 MNOK, og midler tildeles fortløpende inntil årlig totalramme nås.

Søknaden fremmes når bekreftelse på tildelt EU-prosjekt foreligger. Lenke til søknadsskjema.

Hvem kan søke

 • Ansatte ved helseforetak i Midt-Norge
 • Ansatte ved universiteter og høgskoler i regionen som har samarbeid med helseforetak i Midt-Norge
 • Ansatte hos private aktører som har avtale med Helse Midt-Norge RHF.

Søker må ha avlagt doktorgrad.

Samarbeid med helseforetak er en forutsetning for å kunne søke, og det er et krav at søknaden skal være forankret i helseforetak i Midt-Norge.

Forskningsmiljø, nasjonalt og internasjonalt nettverk må synliggjøres i søknaden.

En forutsetning for å få tildelt mobiliseringsmidler er at vertsinstitusjonen er oppført som kontraktspartner eller koordinator i EU-søknaden.

Hvordan søke

Søknad skal fremmes via Søknadshjelpen eller prosjektstøtteenheten ved ditt helseforetak. Du kan derfor ikke sende søknaden før du har vært i kontakt med Søknadshjelpen eller prosjektstøtteenheten. Søknad sendes via eget søknadsskjema.

Obligatoriske vedlegg:

 • Prosjektskisse/prosjektbeskrivelse
 • Søkers CV og publikasjonsliste siste fem år
 • Bekreftelse på forankring ved HF (klinikksjef)
 • Bekreftelse på forankring ved institutt (instituttleder) dersom vertsinstitusjonen er UH-institusjon
 • For søknader om støtte til gjennomføring av tildelt EU-prosjekt skal bekreftelse på tildeling fra EU vedlegges. Vedlegget skal inkludere informasjon om tildelt sum.

Tildeling

Tildeling av mobiliseringsmidler vedtas av Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet (AU SO). Søknader behandles fortløpende.

Midler tildeles fortløpende inntil årlig totalramme nås.

 • Årlig totalramme for tildeling av støtte til søknadsutforming er 1,5 MNOK
 • Årlig totalramme for tildeling av støtte til gjennomføring av EU-prosjekt er kr 2,5 MNOK
 • Søknader som er forankret i flere helseforetak (for eksempel fra klinisk-akademiske grupper, «CAG») gis prioritet ved tildeling.

Det skal rapporteres på bruk av mobiliseringsmidlene via eRapport.

Sist oppdatert 02.07.2024