logo Helse Midt-Norge

Bruk av forfatteradresse/ adressering

Adressering er forfatteradressen du fører opp i dine publikasjoner. Dersom din publikasjon er et resultat av arbeid du har gjort med midler fra Samarbeidsorganet skal du adressere klinikken som forankret søknaden din.

Krav til bruk av forfatteradresse

Alle prosjekter som mottar finansiering fra Helse Midt-Norge skal ha deltakelse fra et helseforetak. Der forskningsmidlene fører til vitenskapelige publikasjoner, kreves det at helseforetaket angis som forfatteradresse. Er du ansatt på institutt er det normalt at du også oppgir instituttet som forfatteradresse i tillegg. 

Kravet om bruk av forfatteradresse gjelder for alle enkeltpersoner, senter eller enheter som mottar grunnfinansiering, stillinger eller prosjekter finansiert av Samarbeidsorganet, Helse Midt-Norge RHF eller underliggende helseforetak.

Hvilken klinikk skal adresseres

Det er den klinikken som har forankret søknaden som skal adresseres i publikasjoner som er generert fra prosjekter som har mottatt midler fra Helse Midt-Norge. 

Hvorfor er det viktig med korrekt adressering?

Helse- og omsorgsdepartementet fordeler statlig øremerkede tilskudd til forskning på bakgrunn av dokumentert forskningsaktivitet. 

Publikasjonspoeng er en av indikatorene som benyttes for å måle forskningsaktiviteten. For at helseforetaket skal få uttelling i form av publikasjonspoeng, må artikkelforfatter oppgi forfatteradressen til helseforetaket på sine publikasjoner. «Acknowledgements» genererer ikke publikasjonspoeng og erstatter derfor ikke kravet til forfatteradresse.

Retningslinjer for bruk av forfatteradresse i vitenskapelige publikasjoner

 • Klinikken i helseforetaket som har forankret søknaden skal alltid oppgis som forfatteradresse ved publikasjon. Dette gjelder også dersom f. eks stipendmottaker ikke er ansatt i klinikken.
 • Dersom stipendmottaker er ansatt på universitet/høyskole, skal institutt eller enhet oppgis som forfatteradresse i tillegg til klinikken.
 • Medforfattere som er ansatt i helseforetak skal oppgi klinikken som har forankret søknaden som forfatteradresse.
 • For publikasjoner som inngår i en doktorgrad skal stipendiat og hovedveileder oppgi klinikk og evt. institutt som forfatteradresse.
 • Mottakere av utenlandsstipend skal adressere klinikk som har forankret søknad og evt. institutt som forfatteradresse på publikasjoner fra det omsøkte prosjektet.
 • Adressering til helseforetak skal vise klinikktilhørighet
  Eksempel: «St. Olavs hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk». Engelske navn finner du på helseforetakets nettsider. Helse Midt-Norge RHF skal ikke oppgis som forfatteradresse. RHFet regnes ikke som en publiserende institusjon og vil derfor ikke generere publikasjonspoeng.
 • I tilfeller der forfatter eller medforfatter ikke har klinikktilhørighet, som er typisk for ansatte ved kjernefasiliteter som mottar grunnfinansiering fra Helse Midt-Norge, skal stabsnivå ved det lokale helseforetaket benyttes som adresse. 
  Eksempel: «St. Olavs hospital HF, Sentral Stab».

Manglende adressering

Manglende adressering til helseforetak kan medføre at midlene trekkes tilbake før prosjektperiodens utløp. Det kan også få konsekvenser for muligheten til å søke midler fra Samarbeidsorganet i framtiden. Manglende adressering kan i verste fall medføre opptil tre år søknadskarantene på forskningsmidler fra Helse Midt-Norge.

Sist oppdatert 04.04.2024