logo Helse Midt-Norge

Endring i prosjekt

Helse Midt-Norge RHF skal bli informert om eller få tilsendt en søknad knyttet til endringer i prosjekter som har mottatt tildeling fra Samarbeidsorganet.

I enkelte tilfeller kan det være snakk om å sende informasjon om endringen, mens i andre tilfeller skal det søkes om endring.

Prosjektleder skal i forkant avklare endringen med relevante personer ved vertsinstitusjonen, slik som HR-kontakt eller prosjektøkonom.

Du skal benytte skjema for endring i prosjekt

Dersom endringen kun er til informasjon vil du få en kort e-post om at informasjonen er mottatt så snart vi har sett på det. Dersom vi har spørsmål vil vi ta kontakt med deg.

Du kan forvente svar på en søknad innen tre uker. Ved lang saksbehandlingstid vil du motta et foreløpig svar med informasjon om når du kan forvente at søknaden er ferdig behandlet.

Vi gjør oppmerksom på at Helse Midt-Norge kun kan godkjenne endringer knyttet til selve prosjektet. Formaliteter ved arbeidsforholdet er regulert av lovverk og må avklares med arbeidsgiver. Doktorgradskandidater skal i tillegg ivareta sine forpliktelser i henhold til doktorgradsprogrammet.

Det skal informeres om:

 • Endring i stillingsandel, intervall 50 – 100 %.
 • Endring i oppstartsdato.
 • Endring i vertsinstitusjon. Endringen skal dokumenteres med bekreftelse fra både institusjonen som forankret søknaden og fra ny vertsinstitusjon.

Det skal søkes om:

 • Endring i oppstartdato, der prosjektet skal ha oppstart etter 1. oktober. Søknaden skal begrunnes og dokumenteres.
 • Å lyse ut stilling på nytt ved frafall av kandidat ved tildeling av doktorgradsstipend med ukjent kandidat.

Fra og med utlysningen i 2024 for prosjekter med oppstart i 2025 åpnes det for at prosjektleder kan søke om å få lyse ut doktorgrads- eller postdoktorstilling på nytt dersom kandidaten trekker seg før oppstart i prosjektet. Obs. Dette gjelder kun ved ukjent postdoktorkandidat. Sekretariatet for Samarbeidsorganet skal kontaktes innledningsvis: samarbeidsorganet@helse-midt.no

Det skal informeres om:

 • Lovfestede permisjoner, slik som foreldrepermisjon og omsorgspermisjon m.m. Slike permisjoner avtales direkte med arbeidsgiver.
 • Forlenget prosjektperiode, som skyldes andre grunner enn lovfestet permisjon, på inntil seks måneder etter sluttdato i tildelingsbrev.

Det skal søkes om:

 • Forlengelser på over seks måneder utover sluttdato i tildelingsbrevet. Det innvilges som hovedregel forlenget prosjektperiode inntil et år etter sluttdato i tildelingsbrev.
 • Forlenget prosjektperiode som strekker seg over et år etter opprinnelig sluttdato. Begrunnelse for forsinkelse skal oppgis i søknaden, sammen med gjenstående beløp og ny sluttdato for prosjektet.
 • For doktorgradsprosjekter kan det søkes om forlengelse av midler i inntil 3 måneder etter disputas. Midlene kan brukes til å dekke utgifter knyttet til selve avhandlingen, f.eks. publiserings- eller trykkeutgifter, eller utgifter knyttet til presentasjon av avhandlingen på konferanser.
 • Redusert stillingsandel (minst 50%) eller frivillig permisjon (maks 6 måneder) på bakgrunn av arbeid i klinikk, undervisning e.l. Det kan gjøres unntak ut fra regelverket på bakgrunn av tungtveiende grunner og for kandidater som gjennomfører et spesialiseringsløp.

Det er et grunnleggende prinsipp at de tildelte midlene skal brukes til å løse de faglige problemstillingene som er beskrevet i søknaden.

Samarbeidsorganet støtter ikke omdisponering av:

 • ekstra driftsmidler for å dekke lønn til prosjektleder eller ansatte i tekniske stillinger.
 • ekstra driftsmidler (utover rundsum) til lønn for å forlenge midlertidige stillinger (doktorgrads-, postdoktor-, og forskerstillinger).
 • midler til et annet prosjekt enn det tildelingen er gitt til, eller til utvikling av nye prosjekter som bygger på det prosjektet tildelingen er gitt til.  
Sist oppdatert 05.04.2024