logo Helse Midt-Norge

Doktorgradsstipend

Stipendiatstillinger er midlertidige utdanningsstillinger og er tiltenkt ansatte som ønsker å bygge en forskningskarriere og/eller som tar sikte på en klinisk karriere gjennom ervervet forskningskompetanse. For hver stilling bevilges det en årlig rundsum som tilsvarer Forskningsrådets satser for finansiering av stipendiatstillinger. Bevilgningen skal dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og driftsmidler. Stipendiatet kan ikke gis til kandidater som tidligere har fullført en åremålsperiode i samme stillingskategori ved den aktuelle vertsinstitusjonen.

Felles for alle stillingsstipend er at det er den ansettende institusjon, også kalt vertsinstitusjon, som er ansvarlig for å følge gjeldende lover-, forskrifter- og avtaleverk for tilsetting av kandidater.

Hvem kan søke?

Hovedveileder skal stå som søker. Det er et krav at hoved- og biveileder skal ha doktorgrad. En av disse, normalt hovedveileder, må være ansatt ved doktorgradsgivende vertsinstitusjon i regionen. Den andre kan være ansatt ved et helseforetak i regionen. Begge må være ansatt i minimum 20% stilling.

Doktorgradsstipend med kjent eller ukjent kandidat

Det kan i denne kategorien søkes om doktorgradsstipend med ukjent eller kjent kandidat. 

Ved kjent kandidat stilles det følgende krav:

 • Kandidaten må ha avlagt og bestått eksamen i alle emner i sitt studieprogram innen 31. desember søknadsåret.
 • Søker må legge ved eller ettersende gyldig dokumentasjon på at kandidaten har oppnådd den akademiske graden som kreves for å bli tatt opp på et doktorgradsprogram i regionen.

Ved ukjent kandidat stilles det følgende krav:

 • Ved tildeling av doktorgradsstipend ukjent kandidat skal stillingen som hovedregel lyses ut eksternt. 

Stillingsstørrelse

Doktorgradsstipend innvilges maksimalt for en periode som tilsvarer 3 årsverk uten undervisningsplikt. 

Kandidaten skal som hovedregel tilsettes i 100% stilling, men det kan søkes om stillingsandel på minimum 50 % dersom doktorgradsarbeidet skal kombineres med klinisk- eller undervisningsstilling. Det må være samsvar mellom valgt stillingsstørrelse, aktivitetsplan og budsjett. Det er kun mulig å søke om 50 eller 100% stilling i eSøknad. Dersom det er aktuelt med annen stillingsprosent må det søkes om i etterkant av en eventuell tildeling.

Det er ikke anledning til å finansiere pliktarbeid med midler tildelt fra Helse Midt-Norge. Dersom vertsinstitusjon ønsker å forlenge stipendperioden for å legge til pliktarbeid er dette mulig, men det må dekkes av egne midler.  

Tildeling forutsetter opptak på doktorgradsprogram

Det er en forutsetning for tildelingen at doktorgradskandidater blir tatt opp på et doktorgradsprogram ved en av de følgende doktorgradsgivende vertsinstitusjonene: NTNU, Nord Universitet avd. Levanger eller Namsos, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda.

Ekstra driftsmidler til stilling

Dersom det er knyttet spesielt høye driftskostnader til prosjektet kan det søkes om inntil kr. 600 000 i ekstra driftsmidler. Dette gjøres via et eget skjema som skal vedlegges søknaden. Midlene kan fritt fordeles over prosjektperioden, men det må defineres hva midlene skal brukes til og når de planlegges brukt. Søknadssummene må legges inn i budsjettmodulen i eSøknad under «Driftskostnader» og med finansieringskilde «Søknadssum for denne utlysningen».  

Dersom vurderingskomiteen vurderer at ekstra driftsmidler ikke er nødvendig for prosjektets gjennomførbarhet, kan komiteen velge å anbefale kun søknad om stillingsstipend.

Tilleggsstipend til utenlandsopphold

Det kan søkes om støtte til utenlandsopphold som en del av søknad om doktorgrads-, postdoktor- eller forskerstipend. Utenlandsoppholdet må da inngå som en del av prosjektet det søkes om. Informasjon om destinasjon, varighet og satser legges inn i budsjettmodulen i eSøknad under fanen «Utenlandsopphold».

Tildeling av utenlandsstipend følger Forskningsrådets satser og støtte kan gis til forskningsopphold på 3-12 måneders varighet.

 

Krav til vedlegg - Doktorgradsstipend

Det er kun mulig å laste opp to vedlegg i eSøknad: prosjektbeskrivelsen og øvrige vedlegg. Alle obligatoriske og valgfrie vedlegg må samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider. Vedleggene skal ikke overskride 35 sider, og kun inneholde dokumentasjon som er relevant for søknaden.

Gjelder alle:

 • Hovedveileders CV, anbefalt lengde to sider.
 • Hovedveileders publikasjonsliste de siste fem år. Dersom hovedveileder ikke har publisert noe de siste fem år, skal publikasjonslisten innledes med en forklaring på årsaken til dette og skal inneholde inntil 10 relevante publikasjoner fra siste 15 år.

Dersom prosjektets vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjon:

Ved søknad om ekstra driftsmidler til stilling:

Dersom søknaden inkluderer et utenlandsopphold:

 • Invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet ved den utenlandske samarbeidsinstitusjonen. Invitasjonen skal inneholde en beskrivelse av arbeidet- og samarbeidet som planlegges ved institusjonen, være datert og signert av leder ved fagmiljøet/ institusjonen. 
 • Mal for begrunnelse av utenlandsoppholdet. Begrunnelsen skal ikke overstige tre sider.

Vedlegg ved kjent doktorgradskandidat

 • Kandidatens CV, anbefalt lengde to sider.
 • Kandidatens publikasjonsliste de siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes.
 • Veiledererklæring fra hovedveileder. Erklæringen skal inneholde en beskrivelse av navngitt kandidat og kandidatens evne til å gjennomføre prosjektet.

Det er et krav om at det vedlegges dokumentasjon på fullført utdanning. Hva slags dokumentasjonen er avhengig av søkers utdanningsstatus på søknadstidspunktet:

 • Vitnemål ved fullført utdannelse og mottatt vitnemål [alle sider i vitnemålet skal være med]. Vitnemålet skal være på norsk eller engelsk.
 • Karakterutskrift og signert veiledererklæring ved ikke fullført grad og/ eller ikke mottatt vitnemål. Veiledererklæring skal beskrive kandidatens progresjon og bekrefte at siste eksamen blir avlagt, og/eller at masteroppgaven blir levert innen 31. desember i søknadsåret.

 • Detaljert framdriftsplan 
 • Spesifisert budsjett med nærmere beskrivelse av aktiviteter/innkjøp
 • Anbefalingsbrev
 • Vurdering fra ekstern(e) finansieringskilde(r)
 • Andre relevante vedlegg

Ettersendelse av dokumentasjon

Det gis ikke anledning til å ettersende dokumentasjon i forbindelse med søknadsvurdering. Alle dokumenter som skal vurderes i søknadsprosessen må være innsendt innen søknadsfristen.

Ved tildeling av midler til doktorgradsprosjekter med kjent kandidat, der kandidaten ikke har fullført sin utdanning ved søknadstidspunktet, skal vitnemål eller eventuelt karakterutskrift med signert bekreftelse fra institutt på at grad er oppnådd ettersendes innen 31. desember. Det sendes til sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@helse-midt.no 

Det forutsettes at vertsinstitusjonen følger opp at kandidater som tilsettes i stipendiatstilling blir tatt opp på et doktorgradsprogram i regionen i løpet av oppstartsåret for prosjektet.

Sist oppdatert 23.05.2024