logo Helse Midt-Norge

Forskerstipend

Søkere på forskerstipender må ha doktorgrad og ha fullført en postdoktorperiode eller tilsvarende av minst to års varighet innenfor relevant fagområde. Postdoktorperioden må være fullført før oppstart av forskerstipendet. Det er ikke mulig å søke om forskerstipend med ukjent kandidat.

Forskerstipend tildeles en årlig rundsum som tilsvarer Forskningsrådets satser for finansiering av stipendiatstillinger. Det gis et påslag på 20% på stipendsatsen for forskerstipend for å dekke kostnader til lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og driftsmidler.

Felles for alle stillingsstipend er at det er den ansettende institusjon, også kalt vertsinstitusjon, som er ansvarlig for å følge gjeldende lover-, forskrifter- og avtaleverk for tilsetting av kandidater i stipendstillinger som er bevilget av Samarbeidsorganet.

Stillingsstørrelse

Forskerstipend innvilges maksimalt for en periode som tilsvarer tre årsverk uten undervisningsplikt.

Forskeren skal som hovedregel tilsettes i 100% stilling, men det kan søkes om stillingsandel på minimum 50% dersom forskningen skal kombineres med klinisk stilling eller undervisningsstilling. Det må være samsvar mellom valgt stillingsstørrelse, aktivitetsplan og budsjett. Det er kun mulig å søke om 50 eller 100% stilling i eSøknad. Dersom det er aktuelt med annen stillingsprosent må det søkes om det i etterkant av en eventuell tildeling.

Vilkår for tildeling - ansettelsesinstitusjon

Det er en forutsetning for tildelingen at kandidaten blir ansatt ved en av følgende vertsinstitusjoner innenfor helseregionen: NTNU, Nord Universitet avd. Levanger eller Namsos, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda, et helseforetak, privat institusjon som har avtale med HMN RHF.

Ekstra driftsmidler til stilling

Dersom det er knyttet spesielt høye driftskostnader til prosjektet kan det søkes om inntil kr. 600 000 i ekstra driftsmidler. Dette gjøres via et eget skjema som skal vedlegges søknaden. Midlene kan fritt fordeles over prosjektperioden, men det må defineres hva midlene skal brukes til og når de planlegges brukt. Søknadssummene må legges inn i budsjettmodulen i eSøknad under «Driftskostnader» og med finansieringskilde «Søknadssum for denne utlysningen».

Dersom vurderingskomiteen vurderer at ekstra driftsmidler ikke er nødvendig for prosjektets gjennomførbarhet, kan komiteen velge å anbefale kun søknad om stillingsstipend.

Tilleggsstipend til utenlandsopphold

Det kan søkes om støtte til utenlandsopphold som en del av søknad om doktorgrads-, postdoktor- eller forskerstipend. Utenlandsoppholdet må da inngå som en del av prosjektet det søkes om. Informasjon om destinasjon, varighet og satser legges inn i budsjettmodulen i eSøknad under fanen «Utenlandsopphold».

Tildeling av utenlandsstipend følger Forskningsrådets satser og støtte kan gis til forskningsopphold på 3-12 måneders varighet.

 

Krav til vedlegg - Forskerstipend

Det er kun mulig å laste opp to vedlegg i eSøknad: prosjektbeskrivelsen og øvrige vedlegg. Alle obligatoriske og valgfrie vedlegg må samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider. Vedleggene skal ikke overskride 35 sider, og kun inneholde dokumentasjon som er relevant for søknaden.

Gjelder alle:

 • Søkers CV, anbefalt lengde to sider.
 • Søkers publikasjonsliste de siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes. Dersom søker ikke har publisert noe de siste fem år, skal publikasjonslisten innledes med en forklaring på årsaken til dette og skal inneholde inntil 10 relevante publikasjoner fra siste 15 år.
 • Vitnemål doktorgrad på norsk eller engelsk. Alle sider i vitnemålet skal være med.

Det er krav om å vedlegge bekreftelse på postdoktorperiode:

 • Enten egenerklæring ved fullført minimum 2-årig postdoktorstilling eller tilsvarende. Erklæringen skal inneholde en kort beskrivelse av arbeidet, fagområde, en liste over publikasjoner, fagområde, arbeidssted og tidsperiode, samt navn, stilling og tittel til faglig rådgiver/ veileder.
 • Eller bekreftelse fra arbeidsgiver på at 2-årig postdoktorstilling eller tilsvarende fullføres innen oppstart av forskerstillingen.

Dersom prosjektets vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjon, er det et krav om at det skal legges ved:

Ved søknad om ekstra driftsmidler til stilling:

Dersom søknaden inkluderer et utenlandsopphold skal følgende vedlegges:

 • Invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet ved den utenlandske samarbeidsinstitusjonen. Invitasjonen skal inneholde en beskrivelse av arbeidet og samarbeidet som planlegges ved institusjonen, være datert og signert av leder ved fagmiljøet/ institusjonen.
 • Mal for begrunnelse av utenlandsoppholdet. Begrunnelsen skal ikke overstige tre sider.

 • Detaljert framdriftsplan
 • Spesifisert budsjett med nærmere beskrivelse av aktiviteter/innkjøp
 • Anbefalingsbrev
 • Vurdering fra ekstern(e) finansieringskilde(r)
 • Øvrige vedlegg relevante vedlegg
Sist oppdatert 23.05.2024