logo Helse Midt-Norge

Midler til utenlandsopphold

Det kan søkes om midler til utenlandsopphold som del av en søknad om doktorgrads-, postdoktor-, forskerstipend eller som eget prosjekt i søknadskategorien «Kun søknad om utenlandsstipend».

Forutsetninger for tildeling av midler til utenlandsopphold

For å få tildelt midler til utenlandsopphold er det en forutsetning at oppholdet er av forskningsmessig karakter og at det foreligger en plan om publikasjoner i samarbeid med utenlandsk institusjon. Faglige mål og innhold for oppholdet, merverdien av oppholdet, betydning for forskningsmiljøet og kompetanseutvikling, samt begrunnelse for valg av oppholdssted og utenlandsk samarbeidspartner skal beskrives i søknaden.

Utenlandsstipend kan ikke overføres til andre.

Regler for utenlandsopphold

  • Du kan søke om midler til ett opphold pr søknad. Oppholdet skal ha en varighet på minimum tre og maksimum 12 måneder.
  • Det må i søknaden foreligge prosjektbeskrivelse med en faglig begrunnelse og plan for utenlandsoppholdet.
  • Utenlandsoppholdet kan deles opp i flere kortere perioder, forutsatt at det søkes om dette samlet i en og samme søknad. Dersom det er behov for en slik fleksibel løsning, må dette begrunnes i prosjektbeskrivelsen.

Det kan søkes om å få dekket følgende utgifter

  • Opphold: Stipendet skal bidra til å dekke etableringskostnader og merutgifter ved et utenlandsopphold. Vertsinstitusjonen for midlene beslutter hvilke etableringskostnader og merutgifter de vil dekke i forbindelse med oppholdet.
  • Reise: dekning av reiseutgifter (én tur/retur reise etter billigste reisemåte).

Tildelte midler til utenlandsopphold forvaltes av vertsinstitusjonen. Beløpet som tildeles er et inntil-beløp. Faktiske kostnader knyttet til oppholdet skal synliggjøres i sluttregnskapet. Dersom det gjenstår ubrukte midler fra utenlandsoppholdet skal dette tilbakebetales. Det er en forutsetning at lønn under utenlandsoppholdet blir dekket via annet stipend eller av arbeidsgiver.

Satsene for forskningsopphold i utlandet følger Forskningsrådets satser for enslig og familie.

For stipendiatens/forskerens familie gjelder følgende regler

Familie er definert som stipendiat/forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Det kan søkes om å få dekket reiseutgifter for ektefelle eller samboer og barn under 18 år. Familiemedlemmene må oppholde seg sammen med stipendiaten/forskeren i hele eller tilnærmet hele perioden for forskeroppholdet i utlandet for å kunne få støtte som familie. Samarbeidsorganet dekker ikke reiseutgifter for at familien skal kunne besøke stipendiaten/forskeren i utlandet.

Søknad om midler til utenlandsopphold i forbindelse med søknad om stillingsstipend

Det kan søkes om støtte til utenlandsopphold som del av søknad om doktorgrads-, postdoktor- eller forskerstipendet. Utenlandsoppholdet må da inngå som en del av prosjektet det søkes om, og plan for oppholdet må foreligge.

Søknad om midler til utenlandsopphold som separat søknad

Støtte til utenlandsopphold i separat søknad kan søkes av personer som er ansatt i alle typer kvalifiseringsstillinger eller vitenskapelige stillinger i et helseforetak eller en UH-institusjon innenfor regionen.

Egen ordning for prosjekter innen global helse – felles satsning mellom NTNU og St. Olavs hospital

Det er også mulig å søke om støtte til opphold i Norge i denne søknadstypen for utenlandske kandidater basert i utlandet tilknyttet prosjekter innenfor global helse. Merk at dette kun gjelder prosjekter som er knyttet til den felles satsingen på global helse mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og St. Olavs hospital og har samarbeid med følgende land: Nepal, Malawi, Sierra Leone, Tanzania og Sør-Afrika.

Krav til vedlegg – Kun søknad om utenlandsopphold

Det er kun mulig å laste opp to vedlegg i eSøknad: begrunnelse for utenlandsoppholdet og øvrige vedlegg. Alle obligatoriske og valgfrie vedlegg må samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Begrunnelsen for utenlandsoppholdet skal ikke overskride tre sider. Vedleggene skal ikke overskride 35 sider, og kun inneholde dokumentasjon som er relevant for søknaden.

  • Søkers CV, anbefalt lengde to sider.
  • Søkers publikasjonsliste de siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes. Dersom søker ikke har publisert noe de siste fem år, skal publikasjonslisten innledes med en forklaring på årsaken til dette og skal inneholde inntil 10 relevante publikasjoner fra siste 15 år.
  • Invitasjon fra fagmiljøet ved den utenlandske samarbeidsinstitusjonen. Invitasjonen skal navngi søker, inneholde en beskrivelse av arbeidet- og samarbeidet som planlegges ved institusjonen og være datert og signert av leder ved fagmiljøet/institusjonen.

Dersom det ikke er gjennomført en ekstern evaluering av prosjektet tidligere, enten av Samarbeidsorganet eller annen ekstern finansør, skal følgende vedlegges:

Dersom prosjektets vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjon, er det et krav om at det skal legges ved:

Sist oppdatert 04.04.2024