logo Helse Midt-Norge

Postdoktorstipend

Det tildeles postdoktorstipend for at forskere med doktorgrad skal kunne kvalifisere seg for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. For hver stilling bevilges det en årlig rundsum som tilsvarer Forskningsrådets satser finansiering av stipendiatstillinger. Bevilgningen skal dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og driftsmidler.

Felles for alle stillingsstipend er at det er den ansettende institusjon, også kalt vertsinstitusjon, som er ansvarlig for å følge gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk for tilsetting av kandidater i stipendstillinger som er bevilget av Samarbeidsorganet.

Postdoktorstipend med kjent og ukjent kandidat

Det er mulig å søke om kjent og ukjent postdoktorkandidat. Søker registreres med rollen prosjektleder i e-søknad. Ved kjent kandidat skal prosjektleder eller postdoktorkandidaten selv stå som søker. Søknad om postdoktorstipend uten navngitt kandidat fremmes av prosjektleder.

Postdoktorkandidaten må ha doktorgrad innenfor relevant fagområde. Ved kjent kandidat er det et krav om at doktorgradsavhandlingen skal være innlevert til bedømming innen 31. desember i søknadsåret. Ved tildeling av postdoktorstipend med ukjent kandidat skal stillingen som hovedregel lyses ut eksternt.

Det kan ikke tildeles midler til personer som tidligere har fullført en åremålsperiode i samme stillingskategori ved den aktuelle vertsinstitusjonen.

Krav til veiledning

 • Dersom kandidaten selv står som søker forutsettes det postdoktorkandidaten er tilknyttet en veileder/ faglig rådgiver.
 • Ved kjent eller ukjent postdoktorkandidat forutsettes det at prosjektleder forplikter seg til å veilede eller fungere som faglig rådgiver for postdoktorkandidaten.

Det er et krav om at veileder skal ha doktorgrad og som hovedregel være ansatt ved en av de doktorgradsgivende vertsinstitusjonene i regionen i minimum 20% stilling.

Stillingsstørrelse

Postdoktorstipend innvilges maksimalt for en periode som tilsvarer 3 årsverk uten undervisningsplikt. Det kan minimum søkes om stilling som tilsvarer 2 årsverk, da åremålsperioden ifølge Forskrift om ansettelsesvilkår for stilling som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 1-2.(4) skal være fra to til fire år. Søknader om stilling som til sammen utgjør under 2 eller over 3 årsverk vil ikke bli behandlet.

Kandidaten skal som hovedregel tilsettes i 100% stilling, men det kan søkes om stillingsandel på minimum 50% dersom forskningen skal kombineres med klinisk stilling eller undervisningsstilling. Det må være samsvar mellom valgt stillingsstørrelse, aktivitetsplan og budsjett. Det er kun mulig å søke om 50 eller 100% stilling i eSøknad. Dersom det er aktuelt med annen stillingsprosent må du søke om det i etterkant av en eventuell tildeling.

Det er ikke anledning til å finansiere pliktarbeid med midler fra Helse Midt-Norge. Dersom vertsinstitusjon ønsker å forlenge postdoktorperioden for å legge til pliktarbeid er dette mulig, men dette må dekkes av egne midler.

Vilkår for tildeling - ansettelsesinstitusjon

Det er en forutsetning for tildelingen at postdoktorkandidaten blir ansatt ved en av følgende vertsinstitusjoner innenfor helseregionen: NTNU, Nord Universitet avd. Levanger eller Namsos, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda, et helseforetak, privat institusjon som har avtale med HMN RHF.

Ekstra driftsmidler til stilling

Dersom det er knyttet spesielt høye driftskostnader til prosjektet kan det søkes om inntil kr. 600 000 i ekstra driftsmidler. Dette gjøres via et eget skjema som skal vedlegges søknaden. Midlene kan fritt fordeles over prosjektperioden, men det må defineres hva midlene skal brukes til og når de planlegges brukt. Søknadssummene må legges inn i budsjettmodulen i eSøknad under «Driftskostnader» og med finansieringskilde «Søknadssum for denne utlysningen».

Dersom vurderingskomiteen vurderer at ekstra driftsmidler ikke er nødvendig for prosjektets gjennomførbarhet, kan komiteen velge å anbefale kun søknad om stillingsstipend.

Tilleggsstipend til utenlandsopphold

Det kan søkes om støtte til utenlandsopphold som en del av søknad om doktorgrads-, postdoktor- eller forskerstipend. Utenlandsoppholdet må da inngå som en del av prosjektet det søkes om. Informasjon om destinasjon, varighet og satser legges inn i budsjettmodulen i eSøknad under fanen «Utenlandsopphold».

Tildeling av utenlandsstipend følger Forskningsrådets satser og støtte kan gis til forskningsopphold på 3-12 måneders varighet. Utenlandsstipend kan ikke overføres til andre.

 

Krav til vedlegg - Postdoktorstipend

Det er kun mulig å laste opp to vedlegg i eSøknad: prosjektbeskrivelsen og øvrige vedlegg. Alle obligatoriske og valgfrie vedlegg må samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider. Vedleggene skal ikke overskride 35 sider, og kun inneholde dokumentasjon som er relevant for søknaden.

Gjelder alle:

 • Søkers CV, anbefalt lengde to sider.
 • Søkers publikasjonsliste de siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes. Dersom søker ikke har publisert noe de siste fem år, skal publikasjonslisten innledes med en forklaring på årsaken til dette og skal inneholde inntil 10 relevante publikasjoner fra siste 15 år.
 • Dersom det er postdoktorkandidaten selv som søker må det vedlegges hovedveileders eller faglig ansvarliges CV og publikasjonsliste de siste fem år. Dersom hovedveileder/faglig ansvarlig ikke har publisert noe de siste 5 år, skal publikasjonslisten innledes med en forklaring på årsaken til dette og skal inneholde inntil 10 relevante publikasjoner fra siste 15 år.
 • Dersom prosjektleder søker med kjent kandidat skal kandidatens CV, publikasjonsliste samt doktorgradsvitnemål legges ved.

Dersom prosjektets vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjon, er det et krav om at det skal legges ved:

Ved søknad om ekstra driftsmidler til stilling:

Dersom søknaden inkluderer et utenlandsopphold skal følgende vedlegges:

 • Invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet ved den utenlandske samarbeidsinstitusjonen. Invitasjonen skal inneholde en beskrivelse av arbeidet- og samarbeidet som planlegges ved institusjonen, være datert og signert av leder ved fagmiljøet/ institusjonen.
 • Mal for begrunnelse av utenlandsoppholdet. Begrunnelsen skal ikke overstige tre sider.

Vedlegg ved kjent postdoktorkandidat

Det er et krav om at det vedlegges dokumentasjon på fullført doktorgrad eller status for framdrift på avhandlingen på søknadstidspunktet:

 • Vitnemål ved fullført utdannelse og mottatt vitnemål [alle sider i vitnemålet skal være med]. Vitnemålet skal være på norsk eller engelsk.
 • Karakterutskrift og signert veiledererklæring dersom doktorgrad ikke er oppnådd og/ eller kandidaten ikke mottatt vitnemål. Veiledererklæring skal beskrive status for kandidatens progresjon og bekrefte at avhandlingen blir levert til bedømming senest 31. desember.

 • Detaljert framdriftsplan
 • Spesifisert budsjett med nærmere beskrivelse av aktiviteter/innkjøp
 • Anbefalingsbrev
 • Vurdering fra ekstern(e) finansieringskilde(r)
 • Øvrige vedlegg relevante vedlegg

Ettersendelse av dokumentasjon

Det gis ikke anledning til å ettersende dokumentasjon i forbindelse med søknadsvurderingen. Alle dokumenter som skal vurderes i søknadsprosessen må være innsendt innen søknadsfristen.

Ved tildeling av midler til postdoktorprosjekt der søker selv er kandidat og ikke har fullført doktorgraden innen søknadsfristen, stilles det krav om ettersending av signert dokumentasjon fra studieavdelingen ved fakultet eller institutt som bekrefter at doktorgradsavhandlingen er levert til bedømming innen 31. desember i søknadsåret. Dokumentasjon sendes til sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@helse-midt.no

Det forutsettes at vertsinstitusjonen følger opp at postdoktorkandidater som tilsettes dokumenterer godkjent doktorgrad i løpet av oppstartsåret for prosjektet.

Sist oppdatert 23.05.2024