logo Helse Midt-Norge

For deg som har fått midler til utdanningsprosjekter

Informasjon for deg som har mottatt utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. Her finner du informasjon om krav til rapportering, retningslinjer og søknadsskjema for endring av tildelte midler.

Helse Midt-Norge RHF skal, som finansieringskilde, godkjenne alle endringer i bruk av tildelte prosjektmidler. Det er derfor et krav at det blir sendt formell søknad ved behov for omdisponering av midler, forlengelse av prosjektperiode, m.m.

Søknad om endring skal sendes via eget søknadsskjema​
Søknadene behandles fortløpende, og senest innen tre uker.

​Sekretariatet for Samarbeidsorganet skal ha melding om endring av oppstartsdato, prosjektleder eller vertsinstitusjon.​

​Det kan søkes om forlenget bruk av tildelte midler ved forsinkelser i prosjekter. Vi ber om at slik søknad sendes i god tid før opprinnelig sluttdato for prosjektet. Begrunnelse for forsinkelse skal oppgis i søknaden, sammen med gjenstående beløp og ny sluttdato for prosjektet.

Prosjektedere som har mottatt midler fra Helse Midt-Norge skal rapportere årlig for bruken av midlene.​ Det blir bedt om både økonomisk rapportering og rapportering på faglig framdrift i prosjektet.

​Rapportering er en forutsetning for videreføring av midler fra Helse Midt-Norge. 

Alle som har mottatt midler til utdanningsprosjekter vil få tilsendt e-post med lenke til rapporteringsskjema i mars hvert år. Rapporten skal gi en oversikt over aktiviteten i prosjektet det foregående året. Manglende rapportering kan føre til at midlene trekkes tilbake før prosjektperiodens utløp.

Ved sluttrapportering for utdanningsmidler ber vi om at prosjektleder fyller ut en poster/ informasjonsplakat som oppsummerer prosjektet med bakgrunn, metode, resultater og erfaringer. En pdf-versjon av denne informasjonsplakaten publiseres på Helse Midt-Norges nettside for tildelte prosjekter. 

Mal for informasjonsplakat sendes per e-post til prosjektleder i forkant av rapporteringen.

Kort veiledning til utfylling av informasjonsplakat

Hensikten med informasjonsplakaten er å gjøre det enkelt å skrive ut poster eller plakat i A3-størrelse (eller annen størrelse ved behov).
Vi anbefaler at du tenker igjennom følgende punkter når du/dere fyller ut malen:
  • Forsøk å formidle med få ord hva prosjektet har dreid seg om, og hvilke resultater som er oppnådd. 
  • Bruk gjerne kulepunkter for å oppsummere under hoved-overskriftene
  • Unngå lange tekster som krever liten skriftstørrelse, forsøk å unngå tekst i mindre størrelse enn 18 pkt. i hovedsegmentene
  • Det er avsatt plass til logo for vertsinstitusjon og eventuelt et valgfritt illustrerende bilde. Ta kontakt dersom du trenger hjelp for å sette inn dette.
Skulle du ellers har problemer med å åpne filer i Microsoft Publisher eller trenger praktisk hjelp kan du ta kontakt med samarbeidsorganet@helse-midt.no 

Sist oppdatert 27.03.2023