logo Helse Midt-Norge
Illustrasjonsbilde av en hjerne

Innovasjon

Innovasjon er nødvendig for at vi skal utvikle og forbedre helsetjenesten.

​Kreative løsninger og mulighet til å tenke nytt har betydning for pasient og helsepersonellets hverdag.

Med innovasjon mener vi: 

Utvikling av nye produkter, tjenester eller organisasjonsformer som bidrar til en styrket helsetjeneste. Det skjer i form av økt kvalitet, bedre arbeidsprosesser, økt sikkerhet for pasienter og ansatte, og slik bidra til verdiskaping.

I 2022 delte Helse Midt-Norge RHF ut i overkant av 16 millioner kroner i onnovasjonsmidler.

Les nyhetssak om tildelingen i 2022 her

Se hvem som fikk støtte støtte her

Utlysning av innovasjonsmidler 2023

Helse Midt-Norge RHF lyser ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist onsdag 25. oktober 2023 klokken 15.00.

For utlysningen i 2023 kan det søkes i følgende kategorier:​
 • Produktinnovasjon
 • Tjenesteinnovasjon
 • Overføring av tjenesteinnovasjon fra annet helseforetak

De ulike utlysningene/kategoriene har ulike kriterier, og søker må sette seg nøye inn i føringene som gjelder for den aktuelle søknadskategorien. Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig, dvs. at søknaden følger aktuelle føringer, at søknadsskjema er korrekt utfylt, at maksimum søknadsbeløp ikke er oversteget og at obligatoriske vedlegg er lastet opp. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil bli avvist. Innovasjonsprosjektet skal ha oppstart senest tre måneder etter tildeling.

Helse Midt-Norge er i ferd med å innføre Helseplattformen som vil tilby mange nye løsninger og funksjoner. Det forventes at søkere med prosjekter som berører Helseplattformen tar kontakt med seksjonsleder forskning og innovasjon Håkon Haaheim i Helseplattformen i god tid før søknaden sendes inn for å avklare om innovasjonsideen (for eksempel apper) vil dekkes gjennom Helseplattformen eller om innovasjonsprosjektets aktivitetsplan må justeres for å tilpasses tilgjengelig kapasitet i Helseplattformen.

Søknaden skal leveres elektronisk gjennom vår søknadsportal. 

Lenke til søknadsportal: eSøknad

NB: Tidligere har noen av helseforetakene valgt å ha en egen intern søknadsfrist før den oppgitte søknadsfristen fra HMN RHF, søker bes være oppmerksom på dette slik at frister overholdes. Ta kontakt med innovasjonsrådgiver i eget helseforetak for mer informasjon.

Satsingsområder

Helse Midt-Norge RHF vil prioritere søknader som omhandler ett eller flere av disse satsingsområdene (gjelder ikke for søknader innenfor produktinnovasjon):

 • Helseplattformen og e-helse
  • Nye digitale helsetjenester
 • Det utadvendte sykehuset, inkl digital hjemmeoppfølging
  • Samhandling mellom helseforetak, kommune og/eller brukere av helsetjenester.
 • Pasientrollen og brukermedvirkning
  • Løsninger som involverer pasient og pårørende som aktive deltagere i utformingen av egen helsehjelp, øker helsekompetansen og deres forutsetninger for egen mestring.
  • Aktivering av pasientens egne ressurser gjennom innsyn, tilgang, samvalg og selvhjelpsløsninger.
  • Bedre brukeropplevelse.
 • Bemanning
  • Bærekraftige løsninger som utvikler eller benytter seg av nye arbeidsformer, bedre oppgavefordeling, ny og bedre bruk av teknologi og som bidrar til økt bærekraft i helsetjenesten.
  • Effektivisering i arbeidsprosesser
  • Rekruttering og rett kompetansesammensetning
 • Psykisk helse og rus

Helse Midt-Norge vil ha et spesielt fokus på søknader som omhandler de fire prioriterte pasientgruppene i Nasjonal helse- og sykehusplan:

 • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
 • Barn og unge
 • Personer med flere kroniske lidelser
 • Skrøpelige eldre

Se sammendrag av utlysningen her

Oversikt over aktuelle kontaktpersoner:

Spørsmål om:

Utlysningen: Marit S. Bratlie, Innovasjonsrådgiver HMN RHF, Marit.bratlie@helse-midt.no

Prosjekt med utvikling av IKT: Ketil Thorvik, Innovasjonsrådgiver/IT-spesialkonsulent i Hemit, Ketil.thorvik@hemit.no 

Prosjekt som berører Helseplattformen: Håkon Haaheim, Seksjonsleder forskning og innovasjon i Helseplattformen, Hakon.haaheim@helseplattformen.no 

DOFI / produkt-innovasjon: Yngve Sommervoll, Innovation Manager på NTNU TTO, Yngve.sommervoll@ntnu.no 

STOLAV innovasjon: Jarl Reitan, Kristine Holbø, Hanne E. Thomassen, Innovasjonsrådgivere, jarl.kare.reitan@stolav.no, Kristine.holbo@stolav.no, Hanne.ekran.thomassen@stolav.no

HNT innovasjon: Åsmund Bang, Innovasjonsrådgiver, asmundS.Bang@helse-nordtrondelag.no, asmundS.Bang@helse-nordtrondelag.no

HMR innovasjon: Christer A. Jensen, Innovasjonsrådgiver, Christer.jensen@helse-mr.no

Aktuelle lenker:

Søknadsveiledning 2023

​eSøknad brukermanual 

Lenke til søknadsportal​

 

 

 

Strategi 2030, regional utviklingsplan og nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 ligger til grunn for de prioriterte satsingsområdene. For kategorien produktinnovasjon er det ingen prioriterte områder.
 

Helse Midt-Norge RHF vil prioritere søknader som omhandler ett eller flere av disse satsingsområdene (gjelder ikke for søknader innenfor produktinnovasjon):

 • Helseplattformen og e-helse
  • Nye digitale helsetjenester
 • Det utadvendte sykehuset, inkl digital hjemmeoppfølging
  • Samhandling mellom helseforetak, kommune og/eller brukere av helsetjenester.
 • Pasientrollen og brukermedvirkning
  • Løsninger som involverer pasient og pårørende som aktive deltagere i utformingen av egen helsehjelp, øker helsekompetansen og deres forutsetninger for egen mestring.
  • Aktivering av pasientens egne ressurser gjennom innsyn, tilgang, samvalg og selvhjelpsløsninger.
  • Bedre brukeropplevelse.
 • Bemanning
  • Bærekraftige løsninger som utvikler eller benytter seg av nye arbeidsformer, bedre oppgavefordeling, ny og bedre bruk av teknologi og som bidrar til økt bærekraft i helsetjenesten.
  • Effektivisering i arbeidsprosesser
  • Rekruttering og rett kompetansesammensetning
 • Psykisk helse og rus

Helse Midt-Norge vil ha et spesielt fokus på søknader som omhandler de fire prioriterte pasientgruppene i Nasjonal helse- og sykehusplan:

 • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
 • Barn og unge
 • Personer med flere kroniske lidelser
 • Skrøpelige eldre

Her finner du mer informasjon om innovasjon i helseforetakene våre:

Helse Nord-Trøndelag HF  

St. Olavs hospital HF 

Helse Møre og Romsdal HF

NTNU Technology Transfer AS (TTO)

TTO jobber for at gode ideer og nye oppdagelser fra Helse Midt-Norge og NTNU skal bli til produkter og tjenester som samfunnet og helsetjenesten kan dra nytte av.​

Ansatte i Helse Midt-Norge har tilgang til støtte og rådgivning innen området produktinnovasjon fra TTO. Hvis du har en ide om et nytt produkt eller ny teknologi, ta direkte kontakt med TTO.

NTNU Technology Transfer ASInnomed

Innomed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, og drives i samarbeid mellom de regionale helseforetakene og KS. Innomed tilbyr prosessveiledning til innovasjonsprosjekter. Les mer på hjemmesiden.

Innomed

NTNU Discovery

NTNU Discovery er en finansieringsordning rettet mot potensielle forsknings- og innovasjonsresultater som kan kommersialiseres. Prosjekter som kan søke finansiering hos NTNU Discovery må kunne resultere i et produkt, en prosess eller en tjeneste som er ny på det internasjonale markedet.

NTNU Discovery

Andre muligheter for finansiering:

Norges forskningsråd Pilot Helse​EU

Innovasjon Norge

Det er hovedsakelig to typer av innovasjoner i helsesektoren; brukerdrevet og
forskningsbasert. Videre kan det skilles mellom tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon.

Tjenesteinnovasjon

Tjenesteinnovasjon er nært knyttet til utviklingsprosjekter, og forventes å få en stor
betydning framover for å styrke organisering og drift av fremtidens helsetjeneste.

Produktinnovasjon

Det er særlig produktinnovasjon som forbindes med tradisjonell innovasjon. Dette vil typisk
være oppfinnelser av produkter eller teknologi som kan selges i et marked.


 

Noen innovasjonsprosjekt kan også være eller bli til et forskningsprosjekt. For mer informasjon om forskning i Helse Midt-Norge:

Forskning

 

Sist oppdatert 29.01.2024