Hopp til innhold
logo
Et nærbilde av en nøkkelring

Forskning

Forskning er en av helseregionens fire lovpålagte oppgaver. Vi skal styrke behandlingen av pasienter, øke klinisk praksis, fremme støtteordninger og gi muligheter til å drive forskning.

Forskning er viktig for å utvikle ny kunnskap og bedre kvalitet. Helse Midt-Norge skal være internasjonalt konkurransedyktig. Et bærekraftig helsevesen trenger løsninger som møter framtidas utfordringer. Det krever et samarbeid i regionen, nasjonalt og internasjonalt.

 

Forskningsmidler

 

Helse Midt-Norge RHF utlyser forskningsmidler en gang i året. Andre relevante utlysninger legges også ut her. Se hver enkelt utlysning for hvilke søknads- og vurderingskriterier som gjelder.

Utlysning av midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyser i 2019 ut midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk.

Formålet med nasjonale forskningsnettverk er å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styrking av forskningen innen et avgrenset fagområde utover det som kan oppnås av hvert enkelt forskningsmiljø alene.

NSG utlyser i 2019 midler til etablering og drift av inntil tre nasjonale forskningsnettverk.

Det utlyses inntil kr. 1 million årlig per nettverk. Nettverkene kan motta tildeling for tre år før evaluering og eventuell videreføring i ytterligere tre år (3+3). Maksimal finansieringsperiode for slike nettverk er seks år.

NSG har identifisert følgende tre tema for denne nettverksutlysningen:

1. e-helse
2. persontilpasset medisin / big data
3. infeksjonsmedisin/antibiotikaresistens

NSG anbefaler i sine retningslinjer for forskningsnettverk (pdf) at en helseregion tar ansvar for utlysnings- og tildelingsprosessen når det skal utlyses midler til nye nettverk. Helse Midt-Norge har ansvar for denne utlysningen.

Søknadssystemet eSøknad skal benyttes, velg nasjonalt nettverk.

Her kan du lese fullstendig utlysningstekst (pdf), blant annet med mer informasjon om søknadsbehandlingen.

For mer informasjon - kontakt May Britt Kjelsaas, rådgiver i Helse Midt-Norge RHF, på mail eller telefon: 926 19 584

 

Utlysninger i Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF lyser ut forskningsmidler for ansatte i Helse Nord-Trøndelag. Eksempler på prosjekter som kan få støtte, er oppstart/avslutning av forskningsprosjekter, protokollskriving, fullføring av publikasjoner, sluttføring av master/ph.d.

Mer informasjon finner du her

Utlysning fra det nasjonale programmet KLINBEFORSK

NB! Utlysning av regionale forskningsmidler - viktig informasjon om søknadsprosessen 

Helse Midt-Norge RHF har mottatt brev fra Forskerforbundet vedrørende Samarbeidsorganets utlysning av midlertidige forskerstillinger i Helse Midt-Norge. I brevet vises det til avtalen mellom Forskerforbundet, Tekna og Spekter som sikrer helseforetakenes mulighet til å ansette doktorgradsstipendiater og postdoktorer på lik linje med statlige institusjoner som universiteter.

Forskerforbundet er kritisk til utlysning av forskerstillinger, men påpeker feil også i beskrivelsen av doktorgrads- og postdoktorstillinger.

I forbindelse med den regionale utlysningen vil Helse Midt-Norge RHF derfor presisere at ansettelse i vitenskapelige stillinger i helseforetakene skal skje i henhold til gjeldende lov og avtaleverk, herunder avtale om midlertidige ansettelser mellom Forskerforbundet, Tekna og Spekter (se lenke). 

Tilsvarende gjelder ved tilsettinger i universitet, hvor Forskrift om ansettelsesvilkår for midlertidige stillinger er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (se lenke). 

Helse Midt-Norge forventer at dette følges opp av institusjonene og det vil bli gjennomført kontroll etter tilsetting for å sikre at det er gjort korrekt. Videre vil utlysningsteksten bli revidert ved neste utlysning. Saken er drøftet og tiltakene støttes av det regionale samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning. 

Det finnes mange muligheter for finansiering av forskningsprosjekt. EU, Forskningsådet, Kreftforeningen og Extrastiftelsen er noen eksempler. ​Lurer du på hvordan du skal lykkes i konkurransen om disse midlene, ta kontakt med Søknadshjelpen: soknadshjelpen@mh.ntnu.no

Søknadshjelpen

Ved hjelp av helseforskningsportalen kan forskere i Helse Midt-Norge eller ved NTNU finne ut hvilke løsninger som trygt kan brukes til innsamling og lagring av helseforskningsdata.

Helseforskningsportalen

Forskningsstrategi 2016-2020 gjelder for hele helseregionen vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i 2015.

Forskningsstrategi 2016-2020

Styresak

Prioriterte områder 2016-2020

 • Klinisk relevant og pasientnær forskning
 • Forskning på kvalitet og pasientsikkerhet
 • Helsetjenesteforskning inkludert samhandling, logistikk og tjenesteutvikling
 • Translasjonsforskning, også kalt overføringsforskning
 • Medisinsk teknologi
 • Global helseforskning 

Hvert helseforetak i regionen har sin egen forskningsavdeling. De ulike forskningsavdelingene finner du her.

Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag
Forskningsavdelingen ved St. Olavs hospital
Forskningsavdelingen i Helse Møre og Romsdal

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon  er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

 

Noen forskningsprosjekt kan også være eller bli til et innovasjonsprosjekt. For mer informasjon om innovasjon i Helse Midt-Norge: 

 Innovasjon

 

Klinisk forskning deles gjerne i to hovedgrupper:

 • Intervensjons-studier som også kalles klinisk utprøving. Intervensjon betyr å gripe inn, eller å blande inn.
 • Ikke-intervensjons-studier som også kalles for observasjonsstudier.

Klinisk forskning i Helse Midt-Norge skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom. Vi ønsker større medvirkning fra pasienter og brukere.

Intervensjonsstudier

I kliniske intervensjonsstudier mottar forsøkspersonene en behandling, eller en oppfølging de ellers ikke ville ha fått. Det kan for eksempel være bruk av nye legemidler, nye bruksområder, ekstra oppfølgingsprosedyrer, eller behandlingsprosedyrer.

Ikke-intervensjonsstudier

I ikke-intervensjonsstudier, observasjonsstudier, studeres helseeffekter på en gruppe pasienter som for eksempel mottar standard behandling.

Ønsker du å delta i et klinisk studie?

Her finner du en oversikt over aktuelle kliniske studier for hele landet.

Kliniske studier

 

Med forskningsfasiliteter og infrastruktur menes utstyr, ressurser og andre tjenester som forskningsmiljøene bruker til å utføre forskning innenfor sine respektive fagområder.

Dette omfatter blant annet vitenskapelig utstyr, vitenskapelige databaser og samlinger, og strukturert vitenskapelig informasjon som muliggjør forskning. Forskningsinfrastrukturer kan være samlet på ett sted, distribuert i nettverk, eller som egne enheter for forskning.

HUNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
HUNT biobank
Biobank1
NorCRIN
Forskningsposten
Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF)
NTNU helseforskning
Sintef
Kjernefasiliteter ved MH-fakultetet NTNU
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Fremtidens operasjonsrom, FOR
Norwegian centre for Minimally invasive guided Therapy and medical technologies, NorMIT 

Finansiering av forskningsinfrastruktur kan blant annet søkes hos:

Norges forskningsråd 
EU
Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

HelseOmsorg21 er et initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, HOD, hvor målet er å skape et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Dette målet er tredelt:

Å bidra til god folkehelse; grensesprengende forskning; næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling.

Rådet har ansvar for ti prioriterte satsingsområder.

Mer om HelseOmsorg21

Her kan du lese den årlige rapporten innen forskning og innovasjon fra de fire regionale helseforetakene.

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2019 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2018 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2017 (pdf)


Nyheter om forskning og innovasjon

Nasjonale råd og utvalg

 • Tildelte utdanningsprosjekter

  Her finner du oversikt over tildelte utdanningsmiddelprosjekt med lenke til prosjektsammendrag for avsluttede prosjekter.

 • For deg som har fått midler til utdanningsprosjekter

  Informasjon for deg som har mottatt utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. Her finner du informasjon om krav til rapportering, retningslinjer og søknadsskjema for endring av tildelte midler, samt oversikt over tildelte utdanningsprosjekter.

 • For deg som skal søke midler til utdanningsprosjekter

  Hvert år lyser Helse Midt-Norge ut midler til utdanningsprosjekter. Her finner du informasjon om utlysningen og tilbud om workshop i søknadsskriving.

Sist oppdatert 07.06.2022
Fant du det du lette etter?