logo Helse Midt-Norge
Abstrakt vitenskapelig bilde

Clinical Academic Groups - CAG

Gjennom Clinical Academic Groups – CAG, vil det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet) stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester.

Samarbeidsorganet vil på denne måten bidra til å styrke det strategiske helsesamarbeidet mellom helseforetakene og universiteter og høyskoler i regionen.

CAG som virkemiddel er sterkt inspirert av tilsvarende ordning ved Greater Copenhagen Health Science Partners. Målet er bedre forskning og innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling samt klinisk praksis til det beste for helsetjenestene og befolkningen.

Samarbeidsorganet tildelte de første to CAG-ene i 2019. Les mer om allerede etablerte CAG i Helse Midt-Norge.

Pause i utlysning av Clinical Academic Groups i 2024

Samarbeidsorganet har vedtatt å pause utlysningen av CAG i 2024. Sannsynligvis vil det komme ny utlysning for 2025, men dette besluttes av Samarbeidsorganet på et senere tidspunkt.

I 2024 vil det bli gjennomført en overordnet evaluering av CAG-ordningen. Det skal også arrangeres en internasjonal konferanse i Danmark, hvor en rekke institusjoner som benytter CAG-lignende virkemidler skal utveksle erfaringer. Dette vil gi innsikt som kan inngå i evalueringen i Midt-Norge. Involverte universitet og høyskoler, helseforetak og brukerutvalg vil bli invitert til å gi innspill i evalueringen, sammen med ekspertpanelet som har vurdert CAG-søknadene siden 2019.

Samarbeidsorganet har vedtatt at det fra og med utlysningen i 2021 stilles krav om egeninnsats i form av ett treårig ph.d.-stipend fra det universitetet eller høyskolen som søknaden utgår fra.

Det skal beregnes halvårsvirkning første driftsår og deretter totalt tre år. Finansieringen skal følge gjeldende satser for Samarbeidsorganets utlysninger.

Forpliktelse om egeninnsats må garanteres i vedlegg fra dekannivå ved det fakultetet hvor søknaden utgår fra.

CAG er en modell for faglige samhandlingen mellom klinikere og forskere i helseforetak og vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler. I en CAG skal nye ideer til forskning, innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling utvikles i samarbeid. Faglig utvikling krever ofte samarbeid på tvers av ulike disipliner og fagområder som tradisjonelle organisasjonsrammer ikke tilrettelegger for. CAG-modellen skal bidra til mer fleksibel samarbeidsstruktur som gir hurtigere overføring - translasjon - av forskningsbasert kunnskap til klinisk praksis, og dermed raskere effekt for pasienter og befolkning. Nytteverdi og gjennomføringsevne er derfor sentrale poeng.

Hovedmålene med CAG som virkemiddel er å:

 • organisere et høykompetent og tverrfaglig team for å adressere en definert helseutfordring i regionen
 • øke kvalitet og omfang på kunnskapsutvikling med forbedringseffekt for helsetjenestene
 • bygge sterke kompetansemiljøer som kan konkurrere internasjonalt
 • bidra til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk i opplæring, praksisendring og undervisning
 • identifisere og fjerne hindringer for faglig samarbeid mellom sektorene
 • gi grunnlag for næringsutvikling og tjenesteinnovasjoner.

En CAG er ikke en tildeling til ett forskningsprosjekt. En CAG er en samling av pågående og planlagte faglige aktiviteter for å styrke et fagområde/tema. Det innebærer at man får finansiering til å bygge opp et tverrfaglig fellesskap for å løse utfordringer knyttet til dette området/temaet. Tildelingen fra Samarbeidsorganet benyttes til å etablere en samarbeidsmodell som samler faglige aktiviteter som utvikler ny kunnskap og omsetter den til praksis og kompetanseendringer i helsetjenesten.

Typisk vil en CAG bestå av flere delprosjekter eller arbeidspakker for å styrke det utvalgte fagområdet/temaet. De enkelte prosjektene og den faglige aktiviteten skal i hovedsak finansieres gjennom søknader om eksterne midler, men CAG-en får også tildelt lønnsmidler til rekrutteringsstillinger, i tillegg til basisfinansiering for etablering. Midlene fra Samarbeidsorganet skal benyttes til å bygge opp og drifte gruppen, for eksempel gjennom møter, workshops, nettverksbygging, lønn til CAG-administrator, frikjøp av klinikere, kjøp av tjenester for å utvikle søknader, etc.

Det er viktig for Samarbeidsorganet at tematikken i CAG-en svarer på behov og utfordringer i helsetjenestene i Midt-Norge. I evaluering av søknader vil en slik strategisk vurdering være et viktig element, sammen med en grundig vurdering av kvalitet og gjennomføringsevne.

CAG-samarbeidet skal bidra til at forskningsfokus rettes mot aktuelle kliniske problemstillinger og helseutfordringer i samfunnet. Det vil bidra til å heve kvaliteten på forskningen og gjøre resultatene relevante og enklere overførbare til praksisfeltet. Slik kan CAG-samarbeidet også gjøre det enklere å tiltrekke forskningsfinansiering, både nasjonalt og internasjonalt.

Opplæring og kompetanseutvikling på tvers av organisatoriske grenser er en viktig del av en CAG. Det er viktig at kunnskap fra en CAG - både ny og eksisterende - blir formidlet til og nyttiggjort av ansatte i helsetjenestene og av forskere og undervisere ved universitet/høyskole, samt av beslutningstakere og myndigheter.

Involvering av eksterne partnere som andre regioner, universiteter, helseforetak, private bedrifter og internasjonale miljøer vil kunne styrke en CAG. Eksterne partnere bør derfor være involvert i CAG-en i den grad det er relevant. En CAG forventes å bygge internasjonalt nettverk innenfor sitt fagområde/tema.

For å gi et bilde av hvilke tema en CAG kan omfatte så vises det til Greater Copenhagen Health Science Partners som over flere år har etablert CAG på ulike tema. Se også allerede etablerte CAG i Helse Midt-Norge.

En CAG er en gjensidig forpliktelse mellom ansatte i helseforetakene og ansatte ved universitet/høyskole. De forplikter seg til å realisere en felles faglig ambisjon om å utvikle ny kunnskap med konkret effekt for helsetjenestene. Gjennom Samarbeidsorganet forplikter partnerinstitusjonene seg til å støtte realiseringen av denne ambisjonen.

CAG-en skal være prioritert hos de samarbeidende institusjonene og få tilgang på ekstra støtte både organisatorisk, administrativt og fra ledernivå. Alle institusjoner som er sentrale i samarbeidet forventes å legge ved støttebrev som viser at ledelsen er villig til å prioritere og understøtte CAG-ens aktiviteter. CAG-en skal gis tilgang til «fast-track» på administrativ støtte og servicefunksjoner i de samarbeidende institusjonene.

En CAG er ikke fritatt fra betaling for tjenester som for eksempel bruk av kjernefasiliteter, biobank, monitorering, etc., men skal ha prioritet til slike tjenester ved de samarbeidende institusjonene.

CAG-en vil synliggjøres i ulike sammenhenger og forventes selv å bidra aktivt til å formidle egen aktivitet og resultater, både allmennrettet og i form av vitenskapelig publisering.

Finansiering: Samarbeidsorganet tildeler en basisfinansiering til hver CAG. Tildelingen omfatter et årlig beløp på 1 million. Basisfinansieringen tildeles for at gruppen skal etableres og utvikles slik at den skal konkurrere om ekstern finansiering til sitt videre arbeid. Basisfinansieringen er ikke ment å skulle finansiere vitenskapelig utstyr eller forbruksmateriell.

I tillegg følger det med to rekrutteringsstillinger, hvorav den ene finansieres av Samarbeidsorganet. Den andre skal finansieres av det universitet eller høyskole som søknaden utgår fra. Det er krav om at garanti fra dekannivå på finansiering legges ved søknaden. Her må institusjonen forplikte seg til å finansiere én treårig ph.d.-stilling, etter Samarbeidsorganets gjeldende satser. Finansiering skal beregnes med halvårsvirkning første år og totalt tre år fram i tid.

Eksempler på bruk av basisfinansiering: workshops, seminarer og nettverksbygging, lønn til administrativ ressurs for CAG-en, forskningssykepleier, frikjøp av klinikere for å delta i nettverkbyggende aktiviteter og studieopphold relatert til CAG-etableringen. Likeledes kjøp av tekniske og administrative tjenester, informasjons- og kommunikasjonstjenester, studentassistenter og lignende.

En velfungerende CAG som har dokumentert sin evne til faglig samhandling og utvikling, forventes å etablere seg vitenskapelig på internasjonalt nivå i framtiden og tiltrekke seg eksternfinansiering.

Institusjonenes egeninnsats: Samarbeidende helseforetak, universitet og høyskoler forventes å legge inn egeninnsats i form av ulike virkemidler som for eksempel rekrutteringsstillinger, driftsmidler, arbeidstid, støttefunksjoner, infrastruktur og lignende. 

Hvordan en CAG organiseres kan variere ut fra sammensetning av partnere, faglige mål og -behov. Det er imidlertid noen elementer som ligger fast:

 • En CAG under Samarbeidsorganet forutsetter en formell anerkjennelse av samarbeidet fra de involverte institusjonene, og en offisiell tildeling av CAG-status gjennom utlysning og søknadsprosess.
 • Det er avgjørende at CAG-en har en tydelig faglig ledelse som også tar ansvar for den organisatoriske delen av samarbeidet mellom institusjonene. Dette innebærer samhandling med funksjoner også utenfor CAG-en. For eksempel tekniske- og administrative støttefunksjoner, komiteer og instanser for godkjenning, leverandører av ulike tjenester og kompetanse.
 • Ledelsen for CAG-en skal i tillegg til faglig utvikling og framdrift også sikre samarbeidet på tvers av de organisatoriske grensene mellom de involverte institusjonene og mot relevante eksterne partnere.
 • CAG-ledelsen har også et ansvar for å fremme CAG-ens faglige rolle i regionen og arbeide for anerkjennelse av CAG-en som et faglig kompetansesenter.

Ledelse: Både CAG-leder og CAG-nestleder skal være meriterte fagpersoner med høy grad av tillit i egen organisasjon, ledererfaring og ha svært gode samarbeidsevner. De to lederne skal samarbeide tett med Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig. Denne skal også bidra til at de samarbeidende institusjonene legger best mulig til rette for samhandling og bidrar til gode løsninger på organisatoriske, tekniske og administrative utfordringer i samarbeidet. Lederduoen for CAG-en inngår dessuten i en referansegruppe som vil være arena for erfarings- og kompetansedeling og gi råd om utvikling av CAG-konseptet. CAG-ansvarlig leder referansegruppen.

I tillegg til ledelsen kan hver CAG ha inntil ti definerte «nøkkelpersoner». Det vil si sentrale og aktive samarbeidspartnere som innehar eller representerer kjernekompetanse som er viktig for fagområdet/tematikken til gruppen. Disse kan også være fra institusjoner utenfor regionen, forutsatt at de er en aktiv del av CAG-en. I tillegg kan det tilknyttes andre samarbeidspartnere etter behov.

Ansvar: Den faglige aktiviteten har CAG-en selv ansvar for å beskrive, planlegge, gjennomføre og evaluere, i henhold til planene i søknaden. CAG-en skal være selvledet i det daglige arbeidet og må ta et tydelig ansvar for å utvikle gruppen og aktiviteten på tvers av institusjonene. CAG-en skal fortløpende dokumentere sine resultater og synliggjøre ny kunnskap.

CAG er et virkemiddel under Det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet). Styringsgruppe for CAG-satsingen er derfor Samarbeidsorganet. CAG-ansvarlig er fagdirektør i Helse Midt-Norge, Björn Gustafsson. Administrativ koordinator for CAG-programmet er seniorrådgiver Arild Skaug Hansen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Samarbeidsorganets sekretariat er administrativ støtte også for CAG-satsingen.

Rådgivingsgruppen ledes av CAG-ansvarlig og består av leder og nestleder for de etablerte CAG-ene.

tabell 1.PNG

Finansieringen for en CAG består av tre trinn:

Første trinn: Basisfinansiering fra Samarbeidsorganet fordelt over tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering. Basisfinansieringen skal bidra til fundamentet for den faglige utviklingen i CAG-en og utgjør 1 million årlig i tre år.

I tillegg tildeles to treårig stipend. Det ene finansieres av Samarbeidsorganet. Det andre finansieres som egeninnsats fra det universitetet eller høyskolen som er søknadsansvarlig. Garanti på stipendfinansiering må bekreftes fra dekannivå ved det fakultetet hvor søknaden utgår fra.

Ett av stipendene kan brukes til post doctor om ønskelig. Begge kandidatene må starte på stipendiatperiodene senest innen utgangen av CAG-ens første år etter oppstart.

Basisfinansieringen vil oppsummert kunne se slik ut:

Tabell 2.PNG

*) Finansiering i år 4, 5 og 6 forutsetter godkjent evaluering i løpet av år 3
**) Fra og med utlysningen i 2021 er det krav om at ett av stipendene skal finansieres av UH-sektoren i form av egeninnsats. Forpliktelsen dokumenteres som vedlegg til søknaden.

Andre trinn: Ekstern finansiering ut over basisen fra Samarbeidsorganet. Det er en forpliktelse for CAG-en å søke ekstern finansiering innen utløpet av de første tre årene. Det forventes også at CAG-en orienterer seg mot utlysninger fra EUs rammeprogram, der det er mulig. CAG-en vil få støtte til posisjonering og finansieringsplan fra vertsinstitusjonene.

Trinn tre: En veldrevet CAG skal kunne posisjonere seg som faglig fyrtårn i regionen og bli del av strategisk prioriterte satsinger hos partnerinstitusjonene, regionalt og nasjonalt.

Budsjett: I tillegg til et enkelt budsjett for basisfinansieringen, skal det i søknaden både gjøres rede for eksisterende eksternfinansierte prosjekter som inngår i CAG-en, samt en plan for kommende søknader om ekstern finansiering.

Nedenstående institusjoner som inngår i Det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet), forplikter seg til aktivt å legge til rette for opprettelse, drift og utvikling av Clinical Academic Groups – CAG. Institusjonene forplikter seg også til å yte ekstra støtte både organisatorisk, teknisk og administrativt til at de etablerte CAG-ene får gjennomført sin faglige aktivitet på en best mulig måte. Ledelsen ved institusjonene vil bidra til å fremme CAG som virkemiddel overfor sine ansatte og å formidle aktiviteten fra CAG-ene i relevante sammenhenger, internt og eksternt.

Skisse 3.PNG

CAG-ene følges opp gjennom jevnlige møter med CAG-ansvarlig. Det skal også utarbeides en enkel årlig rapport for å vurdere om utviklingen er i tråd med planer og forventninger. CAG-ene innkalles årlig til å orientere om aktivitet og framdrift i møte med Samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet krever også årlig økonomirapport fra CAG-leders enhet (institutt eller klinikk).

Regelmessig oppfølging og rapportering er viktig for å identifisere mulige hindringer for den faglige samhandlingen, både av faglig-, teknisk- og administrativ karakter. Rapporteringen vil dessuten utgjøre grunnlaget for eventuell forlengelse ut over tre år. Forut for en eventuell forlengelse vil CAG-en inviteres til dialog med Samarbeidsorganet for å gjennomgå framdrift og vurdering av egen måloppnåelse, aktivitet og planer. I Samarbeidsorganets vurdering blir det tatt hensyn til CAG-ens posisjon i verdikjeden (fra grunnforskning til klinisk effekt).

Både klinisk praksis, forskning og innovasjon, så vel som undervisning, opplæring og kompetanseutvikling skal være del av aktivitetene i CAG-en.

Overordnet kriterium for CAG-søknaden er forskningsbasert faglig aktivitet av dokumentert høy kvalitet innen et gitt fagområde/tema, og et klart mål om effekt på pasientbehandling. CAG-ens måloppnåelse må være tett knyttet til forventet impact i helsetjenestene. Det betyr også at tradisjonelle produksjonsmål som publikasjonspoeng, kandidatproduksjon, ph.d.-grader, etc. ikke alene er tilstrekkelige mål for en CAG. Forventet effekt for helsetjenestene og samfunnet skal derfor beskrives konkret.

CAG-en må ha et tydelig mål og faglig fokus som knytter miljøer ved universitet/høyskole og helseforetak sammen, og som involverer ulike fagmiljøer både internt og eksternt. Det er et poeng at den vitenskapelige tilnærmingen skal være bred og tverrfaglig, mens helseutfordringen som adresseres bør være avgrenset og presist definert. Det er også viktig å vise at CAG-en har kompetanse og ressurser til å gjennomføre den planlagte aktiviteten.

Krav til lederteam: CAG-en skal ha en leder og en nestleder som sammen utgjør gruppens lederteam. Lederduoen må ha forskjellig hovedarbeidsgiver: dersom CAG-leder har hovedstilling i helseforetak så må nestleder ha hovedstilling ved universitet/høyskole, og vice versa.

Krav til aktiv deltakelse i hele regionen: Det er et krav om at minst tre helseforetak og minst ett universitet/høyskole i regionen er aktive deltakere i CAG-en. Aktiv deltakelse innebærer at institusjonene skal være involvert i den faglige aktiviteten ut over å bare å ha en passiv rolle som for eksempel datainnsamler eller prøvetaker.

Krav til brukermedvirkning: Det må gjøres rede for hvem som er brukere av resultatene av den faglige aktiviteten i CAG-en, og hvordan brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av aktiviteten. Med brukere menes her pasienter og pårørende. Mer informasjon om brukermedvirkning i forskning finnes på Helse Midt-Norges nettsider.

Krav til finansieringsplan: I tillegg til et enkelt budsjett for basisfinansieringen, skal det både gjøres rede for eksisterende eksternfinansierte prosjekter som inngår i CAG-en, samt en plan for kommende søknader om ekstern finansiering.

Krav til beskrivelse av den faglige aktiviteten: Den faglige hovedaktiviteten i CAG-en må beskrives detaljert slik at evalueringspanelet kan vurdere vitenskapelig kvalitet og realiserbarhet. De

tte innebærer blant annet å klargjøre hovedhypotese, mål og forventet klinisk effekt, valg av metode og vitenskapelig strategi, forventede faglige utfordringer og plan for gjennomføring og implementering. Evalueringspanelet understreker at det er viktig at både den kliniske og den vitenskapelige delen av aktiviteten må beskrives like grundig og i omtrent samme omfang.

En CAG velges ut etter en trinnvis vurdering:

 1. Administrativ vurdering av utlysningens formelle krav. Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene forkastes.
 2. Et internasjonalt panel vurderer først søknadene med hensyn til kvalitet, impact, gjennomførbarhet og relevans (se nedenfor). De beste søkerne inviteres deretter til intervju med panelet. CAG-ens leder og nestleder skal møte sammen til intervjuet. Intervjuene foregår på engelsk. Søkerne presenterer først CAG-en og svarer deretter på spørsmål fra panelet. På bakgrunn av vurdering opp mot søknadskriterier og intervju rangerer panelet søknadene og sender disse til Samarbeidsorganets arbeidsutvalg.
 3. Samarbeidsorganets arbeidsutvalg utarbeider en begrunnet innstilling til Samarbeidsorganet.
 4. Samarbeidsorganet behandler innstillingen og fatter endelig vedtak om tildeling.

Vurderingskriterier som legges til grunn i søknadsevalueringen:

Kvalitet

 • I hvilken grad er den foreslåtte CAG-en ambisiøs, nytenkende og framtidsrettet
 • Kvaliteten på de faglige aktivitetene
 • Vitenskapelig kvalitet med hensyn til hypotese, metode og planlagt gjennomføring
 • Kvalitet på faglig nettverk og sentrale prosjektmedarbeidere

Virkning og effekt - impact

 • Forventet effekt i helsetjenesten av den planlagte faglige aktiviteten
 • Plan for hvordan resultater av den faglige aktiviteten skal omsettes i kompetanseutvikling, opplæring, formidling og innovasjon

Gjennomførbarhet

 • Har CAG-en de nødvendige forutsetninger, kompetanse og ressurser til å gjennomføre den planlagte aktiviteten i henhold til egen tidsplan
 • Kvalitet på organisering, ledelse og kjernegruppe
 • Realistisk plan for finansiering av aktiviteten
 • Forankring og støtte hos de samarbeidende institusjonene

Relevans for utlysningen

 • I hvilken grad svarer søknaden på utlysningens formål og føringer om effekt på helsetjenestene, faglig samhandling mellom sektorene og økt kvalitet på forskning, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling.
 • I hvilken grad har søknadsmiljøet behov for- og nytte av det løftet som CAG-status vil gi. Dette innebærer en vurdering av om utlysningen «treffer» det aktuelle miljøet på en slik måte at det vil gi betydelig positiv effekt og merverdi. Det kan bety at et allerede veletablert og faglig sterkt miljø ikke nødvendigvis når opp i vurderingen.

Det tas forbehold om endring i sammensetning av panelmedlemmer.

Per erik jorgensen.png

Professor Per Erik Jørgensen har vært direktør for Greater Copenhagen Health Science Partners siden opprettelsen i januar 2017. Jørgensen har ledet CAG-panelet i Midt-Norge siden første utlysning i 2019.

Han har vært medisinsk visedirektør ved Rigshospitalet i København siden 2015 og er ledelsens representant i Forskningsstrategisk råd ved sykehuset.

Jørgensen er utdannet lege fra Københavns Universitet med doktorgrad fra Aarhus Universitet og er spesialist i klinisk biokjemi. Han har dessuten Master of Public Management fra Syddansk Universitet.

Han har jobbet som overlege både ved Viborg-Kjellerup Sygehus og ved Odense Universitetshospital.

Eva Janson.jpg

Professor Eva Tiensuu Janson har vært dekan ved Medicinska fakulteten, Uppsala Universitet siden 2014. Jansson var medlem i CAG-panelet i Midt-Norge også i 2019.

Hun er leder av Nordic Neuroendocrine Tumor Group og medlem av Executive Committee i European Neuroendocrine Tumor Society. Hennes translasjonsforskning fokuserer på genetikken og tumorbiologien til nevroendokrine svulster.

Hun er overlege i endokrin onkologi ved Akademiska Sjukhuset i Uppsala og har deltatt i en rekke kliniske studier.

Forskningsetikk er et interesseområde for Tiensuu Janson og hun har vært medlem både i den lokale forskningsetiske komiteen ved Uppsala Universitet og den nasjonale forskningsetiske komiteen i Sverige.

Hun har både vært instituttleder og ledet utdanningsutvalget for medisinutdanningen i Uppsala.

Reinhard.jpg

Professor Reinhard Fässler er direktør ved Max Planck Institute of Biochemistry utenfor München. Her har han siden 2001 ledet avdeling for Molekylær medisin.

Han er utdannet medisiner fra Universitetet i Innsbruck, Østerrike. Fra 1998 – 2001 var han instituttleder ved Institutt for eksperimentell patologi ved Lund Universitet i Sverige.

Hans forskningsområde er integriner; hvordan de deaktiveres, hvordan de utfører signalfunksjoner, hvorfor de resirkulerer, og hvordan et skadet integrin blir gjenkjent i endosomene.

Fässler er æresprofessor ved LMU München, Københavns Universitet og University of Hong Kong. I 2000 ble han medlem av EMBO, og i 2008 ble han medlem av Austrian Academy of Sciences.

Fässler har deltatt i vurderingskomiteen for CAGs i København både i flere år, og har deltatt i CAG-panelet i Midt-Norgesiden 2019.

Det er vedtatt pause i utlysningen i 2024.

Det er viktig at søkere har lest og gjort seg godt kjent med all informasjon på CAG-nettsiden: helse-midt.no/cag

Hvem kan søke?

Ansatte ved alle helseforetak under Helse Midt-Norge, vitenskapelig ansatte ved de universiteter og høyskoler som er representert i Det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet). Det vil si: NTNU, Nord Universitet, Høyskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Formelle krav:

 • Elektronisk søknadsskjema for CAG skal benyttes (lenke nedenfor).
 • Alle dokumenter i søknaden skal være på engelsk av hensyn til evalueringskomiteen.
 • Søknadsfrist er 25. august kl. 15.00.
 • Søknaden omfatter tre hoveddeler:
 1. CAG-registreringsskjema
 2. CAG-søknad
 3. Obligatoriske vedlegg
 • Søknaden må beskrive et reelt samarbeid mellom fagmiljøer på tvers ac sektorer og institusjoner. Det er et krav at minst tre helseforetak i regionen og minst ett universitet/høyskole i regionen, er aktive partnere.
 • Forventet effekt i helsetjenestene og hvordan ny kunnskap planlegges tatt i bruk, skal beskrives i søknaden.
 • Søknaden må beskrive hvordan CAG-en vil bidra til kompetanseutvikling, opplæring og undervisning innenfor CAG-ens fagområde. Likeledes skal innovasjonspotensial i form av teknologisk nyvinning, tjenesteinnovasjon, bedriftsetablering, eller lignende, beskrives.
 • Den kliniske og den vitenskapelige delen av aktiviteten skal beskrives like grundig og i omtrent samme omfang. 

Forpliktende støtte fra de samarbeidende institusjonene:

CAG-søknaden må være tydelig støttet fra ledernivå (for eksempel klinikksjef og instituttleder), minst fra de to institusjonene der CAG-leder og -nestleder har sine hovedstillinger. Det forventes at alle institusjoner som er sentrale i samarbeidet legger ved støttebrev som viser at ledelsen er villige til å prioritere og støtte CAG-aktiviteten.

Det er krav til egeninnsats i form av ett treårig ph.d.-stipend fra det universitet eller den høyskole som søknaden utgår fra. Garanti på finansiering fra dekannivå må legges ved søknaden. Her må institusjonen forplikte seg til å finansiere én treårig ph.d.-stilling, etter Samarbeidsorganets gjeldende satser. Finansiering skal beregnes med halvårsvirkning første år og totalt tre år fram i tid.

Ledere som skriver støttebrev for CAG-søknader forventes å ha satt seg inn i informasjon og utlysningstekst og i den konkrete søknaden. Det forventes også at ledere gjør en vurdering av prosjektets nytteverdi og om CAG-ens planlagte aktiviteter er gjennomførbare innenfor de ressurser og tidsrommet som angis i søknaden. 

Deadline for submitting the application is August 25 ​at 15:00.

- Observe the limitations in number of characters including spaces. These are absolute and cannot be exceeded.

- There is a helptext to the right of each box to help identify key issues.

- Fill in the application form in English.

- All boxes must be completed.

- Make sure to tick the box at the end of the page: Save my progress and resume later. Then you will get an email with a link so that you can complete the form and upload the necessary templates and other documents later.

 • There are some compulsory attachments for the application. All applicants should use the available templates. Click on Templates at the end of the Registration form or follow this link. Then click on the name of the correct template. Download the template to your computer by clicking on the Download button (Last ned) at the top right of the page. Then choose to save the file to your computer. Fill in and edit the template until it is completed and saved on your computer and ready to upload (see below).
 • Start by filling in the CAG Application form (template A).

- Observe the limitations in number of characters including spaces, indicated in the description of each chapter.

- The text in each chapter is added to help identify the key issues in the chapter.

- Fill in the application form in English - except the Norwegian abstract.

- All subjects must be completed.

 • Please download and fill in the rest of the templates and the other documents required:
 1. Budget plan (template B)
 2. Plan for external funding (template C)
 3. Organisational chart (template D)
 4. CAG leadership and key members form (template E)
 5. Letters of support from the head of the relevant departments (or equivalent) of the CAG leader and co-leader (see example)
 6. CV and list of publications

a) A two-page CV for both CAG leader and CAG co-leader
b) A list of publications for both CAG leader and CAG co-leader for the past five years.

7. Important: Financing guarantee for a three-year PhD position from the Dean at the applicant institution (university or university college).

 • When all parts of the application are completed, please return to the last page of the electronic Registration form, and upload by clicking the Select Files button and attach the necessary documents. When finished you click the Submit button. You will then receive an email confirmation within a few minutes.

For help or questions contact: samarbeidsorganet@helse-midt.no

Spørsmål om utlysning, søknad og tildeling rettes til Samarbeidsorganets sekretariat: samarbeidsorganet@helse-midt.no 

Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig:

Fagdirektør i Helse Midt-Norge, Björn Gustafsson: bjorn.inge.gustafsson@helse-midt.no

Sist oppdatert 05.04.2024