logo
Et par solbriller

Samarbeidsorganet

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

Samarbeidsorganet finansierer ca. 400 pågående prosjekter innen forskning og innovasjon i regionen og følger prosjektene gjennom årlig faglig rapportering og kontroll av adressering i vitenskapelige publikasjoner som genereres av midlene. På våre forskningssider finner du viktig informasjon om tildelte midler, blant annet om rapportering, publisering og søknad om endringer i prosjekter. Merk at det alltid skal sendes inn søknad om endring i prosjekter ved avvik fra opprinnelig prosjektplan.

Viktig informasjon for deg som har fått midler fra Samarbeidsorganet

​Utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge R​​HF 

Samarbeidsorganet lyser årlig ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter. 
Årets utlysning hadde søknadsfrist 1. juni. Tildeling vedtas i Samarbeidsorganet i november 2023. Se mer informasjon om utlysningen på våre nettsider for utlysningen.
 
Les mer om forskningsmidler her.

Utlysning av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier​​​

Samarbeidsorganet lyser årlig ut utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier. 
Årets utlysning har søknadsfrist 1. desember 2023.

​Les mer om utdanningsmidlene her.

Utlysning Clinical Academic Group​s (CAG)​ 

Gjennom Clinical Academic Groups ønsker Samarbeidsorganet å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen. ​​

Les mer om Clinical Academic Groups her.

 

Om Samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse
 • universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter 
 • utdanning og forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten
​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.

Underutvalg

Samarbeidsorganet møtes tre ganger i året, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

 

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør 
 • Björn Gustafsson, fagdirektør
 • Ruben Angell, konst. utdanningssjef
 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør (observatør)

St. Olavs hospital HF

 • Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør
 • Håkon Skogseth, medisinskfaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Erik Solligård, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Kjersti Grønning, forskningssjef

NTNU

 • Anne Borg, rektor (leder i 2023)
 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping
 • Siri Forsmo, dekan, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Torstein Baade Rø, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Ingrid Schjølberg, dekan, Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk
 • Marius Widerøe, direktør, ​NTNU Helse

Høgskolene i Molde og Volda

 • Jorunn Sem Fure, dekan, Høgskulen i Volda

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Snorre Ness, brukerutvalgsleder

Observatører

 • Forskningsrådet: Ole Johan Borge, avdelingsdirektør
 • Nord Universitet: Gøril Ursin, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Elin Høien Bergene, FoU-sjef
 • KS: Erik Eide, seniorrådgiver

 

Møtetidspunkt i 2023: 10. februar, 9. juni (Utdanningsseminar med SUU), 4. juli (sirkulasjonssaker, protokoll), 1. november.

 

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post samarbeidsorganet@helse-midt.no eller postmottak@helse-midt.no.

Kontaktperson i sekretariatet: Mai Hege Stokke, mai.hege.stokke@helse-midt.no

Sekretariatet består av:

 • Mai Hege Stokke, rådgiver, tlf. 936 33 380, mai.hege.stokke@helse-midt.no​
 • Dea Fostad Klinkby, rådgiver, tlf. 402 27 295, dea.fostad.klinkby@helse-midt.no
 • Maria Tårland, rådgiver, tlf. 974 133 68, maria.tarland@helse-midt.no

Nytt fra Samarbeidsorganet

 • En hånd som holder en penn
  16. august 2023
  Nå kan du søke om regionale utdanningsmidler for 2024

  Helse Midt-Norge RHF lyser nå ut midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, utvikle praksisstudiene og/ eller bidra til innovative og alternative muligheter for gjennomføring av praksis. Søknadsfristen er 1. desember 2023.

 • En kvinne som ser på en mann som går på en sti med trær og gress
  26. juni 2023
  Månedens prosjekt: Digitalisering av hjerterehabilitering

  I Helse Møre og Romsdal har digitalisering av hjerterehabiliteringa lettet arbeidet med å informere og kontakte pasientene før oppstart.

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  30. mai 2023
  Har funnet nye kriterier for selvmordsfare

  Forekomsten av selvmord etter utskrivelse fra psykiatrisk institusjon øker. Ny forskning skal gjøre det enklere å finne og behandle høyrisiko-pasienter.

Sist oppdatert 30.04.2023