logo Helse Midt-Norge

Brukermedvirkning i forskning

Det stilles krav om brukermedvirkning i alle forskningsprosjekter finansiert av Samarbeidsorganet.

Det er laget en webinarrekke med tre webinarer med det formål at brukermedvirkning i forskning skal bli bedre. Webinarene finner du her.

Formålet med brukermedvirkning er å bedre forskningens kvalitet og relevans. Det skal gi en merverdi.

Det er et krav om at det i søknader om regionale forskningsmidler skal redegjøres for hvordan brukere er involvert i planleggingen og gjennomføring av prosjektet.

Brukermedvirkningskravet kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet og er en del av oppdraget til de regionale helseforetakene.

Brukermedvirkning i søknadens prosjektbeskrivelse

I prosjektbeskrivelsen skal du redegjøre for hvordan du i ditt prosjekt oppfyller kravet om brukermedvirkning.

Merk at brukermedvirkning i forskning betyr å involvere brukere i forskingsarbeidet, ikke som studieobjekter, men som rådgivere, samarbeidspartnere, medforskere eller som representanter/observatører i forskningsgrupper eller andre organ som legger til rette for og som gjør vedtak om forskning. Du skal:

 • redegjøre for hvordan brukermedvirkning kan gjøre forskningsprosjektet bedre
 • beskrive hvordan brukere er involvert, eller planlagt involvert, i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Du skal ikke oppgi navn og/eller diagnoser på dine brukermedvirkere med mindre dette er avtalt.
 • dersom brukermedvirkning ikke er relevant for prosjektet skal dette begrunnes

Lenke: Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten (pdf)

Digitalt kurs: Kurs i brukermedvirkning  for forskere og brukermedvirkere

Hvem er «brukeren»?

Brukere er i hovedsak pasienter og pårørende til pasienter.

Brukere blir brukerrepresentanter når deres egne erfaringer er utviklet til å være generaliserte erfaringer, som danner grunnlag for at de skal kunne representere flere enn seg selv, vanligvis via brukerorganisasjoner og brukerutvalg.

Hvordan rekruttere brukere?

Det er organisasjonen selv som peker ut aktuelle kandidater.

Dersom forskningsprosjektet har en tydelig definert målgruppe, kan forskeren henvende seg til en pasient- / brukerorganisasjon.

 • Hovedregelen er å ta kontakt med en organisasjon som er nært knyttet til forskningsfeltet, f.eks.:
  • Astma og allergiforbundet
  • Diabetesforbundet

Dersom prosjektet har mer allmenngyldige problemstillinger, f.eks. innen helsetjenesteforskning, kan forskeren ta kontakt med:

 • Helseforetakets brukerutvalg
 • Det regionale brukerutvalget (RBU)
 • Paraplyorganisasjoner, som for eksempel
  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) eller
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Brukerråd eller brukerpanel ved sykehus, hvor dette er etablert.

Dersom den aktuelle brukerorganisasjonen eller brukerutvalget ikke har kapasitet til å bidra med brukerrepresentanter, kan forskeren finne brukere som ikke er medlem av en organisasjon. I slike tilfeller er det viktig at forsker følger gjeldende lover og regler for pasientkontakt, personvern og taushetsplikt.

Brukerutvalg i Helse Midt-Norge

Alle helseforetak har brukerutvalg, og brukerutvalgene er oppnevnt av styret i de respesige helseforetakene eller regionene. 

Du kan lese mer om brukerutvalg og regionalt brukerutvalg her.

Sist oppdatert 05.04.2024