logo Helse Midt-Norge

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og helseforetakene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovpålagt oppgave og gir pasienter og pårørende mulighet til å påvirke utformingen av helsetjenestene.

Helseforetakene skal hente inn erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner. Dette skal gis en sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av sykehusene.

Helseforetakene har etablert brukerutvalg som system i dette arbeidet. Det er to ulike former for brukermedvirkning. Brukermedvirkning på individnivå og brukermedvirkning på systemnivå/styringsnivå.

Brukermedvirkning på systemnivå innebærer at brukerne av offentlige tjenester, hjelpeapparatet eller helsetjenesten gjennom representativ brukermedvirkning kan påvirke utformingen av tjenestene og tilbudene generelt.Den enkeltes rettigheter og muligheter til å ha innflytelse og påvirke sitt eget hjelpe- eller behandlingstilbud kalles brukermedvirkning på individnivå.

Brukerutvalgene er oppnevnt av styret i de respektive regionene eller helseforetakene. Alle helseforetak har brukerutvalg. Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for Helse Midt-Norge RHF. Medlemmene er tilknyttet brukerorganisasjonene og skal representere pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge RHF.

Her kan du ta kontakt med RBU

Medlemmer i Regionalt brukerutvalg

En mann med briller

Svein-Rune Johannessen

Leder i Regionalt brukerutvalg
SAFO/NFU
E-post

En mann med briller

Anders Johnsen

Nestleder i Regionalt brukerutvalg
FFO/Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL
E-post

En kvinne med langt hår

Kari Lene Valestrand

Brukerutvalgmedlem
FFO/MS-forbundet
E-post

En mann som smiler til kameraet

Audun Gautvik

Brukerutvalgsmedlem
FFO/Mental Helse
E-post

En mann med skjegg

Jens Solem

Brukerutvalgsmedlem
A-larm
E-post

En mann med skjegg og briller

Torbjørn Akersveen

Brukerutvalgsmedlem
FFO/Parkinsonforbundet
E-post

Portrettfoto av Lars Peder Hammerstad

Lars Peder Hammerstad

Brukerutvalgsmedlem
FFO/Norsk Revmatikerforbund 
E-post

En person med briller og skjerf

Marthe Kristin Haugan

Brukerutvalgsmedlem
Landsforeningen Kvinnelig bekkenleddhelse
E-post

En person som bruker briller

Elin Foss Utseth

Brukerutvalgsmedlem
Kreftforeningen
E-post

En mann med bart

Bengt Eriksson

Brukerutvalgsmedlem
Pensjonistforbundet
E-post

En kvinne med briller

Grethe Dunfjeld

Brukerutvalgsmedlem
Sametinget
E-post

En kvinne med langt hår

Daniela Gutierrez Rodrigues

Brukerutvalgsmedlem i Regionalt brukerutvalg
SAFO/Norges handikapforbund Trøndelag
E-post

 
 

 Arbeidsområde for Regionalt brukerutvalg (møteinnkallinger og sakspapirer)

Brukerutvalg for Helse Nord-Trøndelag HF

Brukerutvalg for St. Olavs hospital HF

Brukerutvalg for Helse Møre og Romsdal HF

Brukerutvalget for Sykehusapotekene

Hvem sitter i brukerutvalget?

Brukerutvalgsmedlemmene blir oppnevnt etter forslag og anbefaling fra brukerorganisasjonene.

Personer som ønsker å arbeide i et brukerutvalg skal ha erfaring og kunnskap om brukermedvirkning. Det kreves god kunnskap om spesialisthelsetjenesten. I tillegg til egenerfaring og tillit fra egen organisasjon kreves det at du har gjennomgått opplæring i brukermedvirkning i egen organisasjon. Tilliten bygger på at du som representant har grunnleggende kunnskap og bevissthet om rollen som representant. Foruten engasjement og interesse for brukermedvirkning, er det viktig å sette av tid til møter. Medlemmer må kunne møte på dagtid og kunne ha tid til forberedelser og etterarbeid i prosjekter og prosesser.

Brukerutvalgene har fra 2002 hatt medlemmer med bakgrunn fra bruker- og interesseorganisasjoner. Medlemmene er hentet fra demokratiske brukerorganisasjoner i regionen. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO), Kreftforeningen, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og Pensjonistforbundet.

Organisasjoner anbefaler medlemmer til brukerutvalgene, men styret for det regionale eller helseforetaket foretar selve oppnevningen. Funksjonstiden for brukerutvalgene i Helse Midt-Norge er 2 år.

Representantene i brukerutvalgene kan ikke ta opp klagesaker fra enkeltbrukere. Klagesaker skal gå vanlig tjenestevei og i siste instans til Pasient- og brukerombudet.

Lovpålagte oppgaver

De fleste rådene som blir gitt av brukerutvalget angår lovpålagte oppgaver. Brukerne påpeker avtaler med kommunene, utforming av pasientinformasjon, oppfølging av utskrevne pasienter og rett til individuell plan. Brukerutvalgenes påvirkning skal være synlig i avdelingene i møtet med pasienten.

Er du fersk brukerrepresentant, ​​kunne tenke deg å bli representant eller jobber du med brukermedvirkning?

Nettkurset "Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå" gir deg en grundig innføring i hvordan brukerrepresentasjon fungerer. Kurset har disse modulene:

  1. Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten
  2. Din rolle som brukerrepresentant
  3. Om spesialisthelsetjenesten
  4. Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten
  5. Hvordan du bør forberede deg

Klikk her for å starte kurset (du trenger ikke å logge inn)

Helse Midt-Norge utlyserhvert årtilskudd til helsefremmende tiltak. Tilskuddene er rettet mot brukerorganisasjoner med tilhørighet i Midt-Norge.

Midler og tilskudd

Her finner du informasjon om brukeropplevd kvalitet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

FAKTA OM PRISEN
Regionalt brukerutvalgtildeler Forskningsprisen. Prisen er instituert av styret for Helse Midt-Norge RHF - etter anbefaling fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge - NTNU. Prisen kan gå til enkeltperson eller forskergruppe innenfor alle relevante fag og tverrfaglige miljøer. Prisen deles ut en gang årlig og denble første gang utdelt i 2004.

Brukerutvalget legger vekt på følgendemomenter:
a)prosjektet skal ha sin forankring i Helse Midt-Norge
b)prosjektet skal dokumentere sine resultater
c)prosjektet skal ha høy vitenskapelig kvalitet
d)prosjektet skal komme pasient og pårørende til gode gjennom bedre behandlingstilbud og/eller bedre opplæringstilbud

Tidligere prisvinnere

2022: «Hvordan går det med pasientene?», om rusbehandling, ved Helle Wessel Andersson, forskningsrådgiver og Phd ved FoU-seksjonen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital. Målet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om døgnpasienter ved offentlige og private rusklinikker i Midt-Norge.

2021: Epidemiologiske og kliniske studier av de mest vanlige forsøyelsessyksommene og kreftsyksommene i fordøyelseskanalen, ved Eivind Ness-Jensen, overlege ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger og spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer​.

2020: Fedmebehandling, ved Jorunn Sandvik, Senter for fedmebehandling, STO.

2019: Forskning på bekkenbunnstrening før kirurgi hos kvinner med underlivsfremfall, ved overlegene Seema Mathew og Maria Øyasæter.

2018: Forskning som bidrar til kunnskap for bedre samhandling mellom primær- og sepsialisthelsetjenesten i behandling oppfølging for pasienter som har gjennomgått hjerneslag, ved overlege Rune Aakvik Pedersen, Aure rehabilitering HMS.

2017: Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatri (Hel-BUP), overlege og professor Marit Sæbø Indredavik ved St. Olavs Hospital HF.

2016: Bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i pasientbehandling så nært pasientens hjem som mulig, professor Marit Kvangarsnes ved NTNU Ålesund og klinikksjef Torstein Hole ved Helse Møre og Romsdal HF

2015: Bedre kvalitet på behandlingen av pasienter med kronisk smerte og pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, dr. med. Petter Christian Borchgrevink, St. Olavs hospital HF

2014: Behandling av barn med OCD (tvangslidelse) Bernhard Weidle overlege BUP St.Olavs hospital

2013: Bruk av ultralydteknologi/lommeultralyd i klinisk praksis Håvard Dalen, forsker Nord - Trøndelag HF
2012 Psykisk helse hos unge voksne født med lav fødselsvekt, Line K Lund
2011: Smertebehandling ved kreft i livets sluttfase, Pål Klepstad
2010: Risikofaktorer for tilbakefall blant pasienter i Rusbehandling Midt-Norge Trond Nordfjærn
2009: Bedre behandling for psykiatriske pasienter. Marit Svindseth
2008: Hemokromatose. Arne Åsberg, Kristian Hveem, Ketil Thorstensen
2007: Brystkreft. Anne Irene Hagen
2006: Individuell plan. Solfrid Vatne
2005: Slagbehandlingskjeden. Bent Indredavik og Hild Fjærtoft
2004: Kreftbehandling. Stein Kaasa​

Velkommen til et webinar som har til hensikt at brukermedvirkning i helseforskning skal bli bedre. Webinaret er delt opp i tre deler.

Del én består av en innledning fra Britt Elin Strand i Regionalt brukerutvalg (RBU), samt et intervju Britt Elin gjør med adm.dir. i Helse Midt-Norge RHF, Stig Slørdahl.

Del to er hoveddelen. Her møter vi både brukerne og forskerne. Begge har konkrete tidps til hvordan å bli en bedre brukerrepresentant.

I del tre avrunder leder av RBU Snorre Ness webinaret med noen betraktninger rundt brukermedvirkningens rolle og oppgave i helseforskningen.

Del én: En introduksjon, med Britt Elin Strand og Stig Slørdahl

Del to: Eksempler på brukermedvirkning, med brukerrepresentanter og forskere

Del tre: Avrunding med leder av RBU Snorre Ness

 

Her kan du ta kontakt med Regionalt brukerutvalg på e-post

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Sist oppdatert 21.02.2024