logo Helse Midt-Norge

Nye Clinical Academic Groups (CAG) til lungesykdom og søvnforstyrrelser

To nye prosjekter har fått CAG-status, og to CAG-er fra 2020 er besluttet videreført.

Publisert 06.11.2023
Sist oppdatert 05.03.2024
Et par menn som smiler
Psykologspesialist og forsker Håvard Kallestad (t.h.) ved St. Olavs hospital og NTNU er leder for prosjektet SCN-CAG – Sleep and Chronobiology Network. Her sammen med nestleder Gunnar Morken, professor og overlege ved NTNU og St. Olavs hospital. Foto: Geir Otto Johansen, NTNU/St. Olavs hospital

Regionalt samarbeid om kompetanseutvikling

CAG er et virkemiddel for å styrke samhandlingen mellom helseforetakene og universiteter og høyskoler i regionen, med mål om høy vitenskapelig kvalitet, kompetansebygging og -utvikling i helsetjenestene. Det regionale Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge vedtok 1. november å tildele CAG-status til to nye prosjekter:

BREATHE CAG – Bridging REsearch and clinical practice for AsTHma and COPD med lege og forsker Sigrid Anna Aalberg Vikjord ved St. Olavs hospital og NTNU som CAG-leder og professor og leder for HUNT databank Arnulf Langhammer ved NTNU som nestleder. St. Olavs hospital, MH-fakultetet ved NTNU, sykehusene i Levanger og Ålesund, Sahlgrenska Universitetssykehus (SE) og Imperial College Royal Brompton Hospital (UK) er nøkkelpartnere.

En mann og en kvinne som poserer for et bilde
Lege og forsker Sigrid Anna Aalberg Vikjord ved St. Olavs hospital og NTNU er leder for CAG-en BREATHE CAG – Bridging REsearch and clinical practice for AsTHma and COPD. Her med nestleder Arnulf Langhammer ved NTNU, professjor og leder for HUNT databank. Foto: Geir Otto Johansen, NTNU/St. Olavs hospital

SCN-CAG – Sleep and Chronobiology Network med psykologspesialist og forsker Håvard Kallestad ved St. Olavs hospital og NTNU som CAG-leder og professor og overlege Gunnar Morken ved NTNU og St. Olavs hospital som nestleder. Følgende institusjoner er sentrale samarbeidspartnere: St. Olavs hospital, MH-, IE- og SU-fakultetet ved NTNU, sykehusene i Levanger og Molde, Folkehelseinstituttet.

Begge prosjektene fikk svært god evaluering hvor det ble pekt på høy vitenskapelige kvalitet, god organisering og kompetente og entusiastiske leder-team. Prosjektene har betydelig klinisk relevans med potensial for implementering i hele regionen. Det er beskrevet gode planer for brukermedvirkning, kompetansedeling og opplæring, samt at det er tydelig overføringsverdi fra forskning til klinisk praksis.

Regionalt løft for lungesykdom

Obstruktive lungesykdommer som astma og kols er store folkehelseutfordringer og betydelige drivere for sykelighet, dødelighet og bruk av helsetjenester. Til tross for dette har det vært små fremskritt på forskningsfronten de siste tiårene. Med demografiske endringer, hvor andelen eldre vil være relativt større enn yngre i regionen allerede i 2030, er det behov for å samle fagmiljøene for et felles løft for disse folkesykdommene. Dette er utgangspunkt for BREATHE CAG – Bridging REsearch and clinical practice for AsTHma and COPD. Målet er å styrke forskningsaktiviteten regionalt og overføre ny kunnskap til integrerte og pasientfokuserte helsetjenester. Det store datamaterialet fra HUNT-undersøkelsene utgjør en sentral del av grunnlaget for det planlagte arbeidet i CAG-en.

Første CAG innen psykisk helse

Søvn-Våkenhetsforstyrrelser (SVF) omhandler forstyrrelser av søvnkvalitet eller tidspunktet for søvnperioden og er den første CAG-tildeling innen psykisk helse. SVF er et betydelig helseproblem som adresseres av CAG for Sleep and Chronobiology Network. I befolkningen generelt har 15% SVF, mens ved psykiske-, nevrologiske- og alkoholmisbrukslidelser som behandles poliklinisk er forekomsten rundt 50%. Hos akuttinnlagte pasienter med psykisk lidelse enda høyere. SVF gir økt risiko for selvmord, vold og forlenget innleggelsestid. CAG-en skal utvide eksisterende forskning på tvers av universitetet og helsetjenesten i regionen og etablere nye samarbeid på et bredt spekter av temaer knyttet til SVF, med mål om å tilby løsninger på en stor klinisk og samfunnsmessig utfordring.

Finansiering

CAG-ene mottar årlig basisfinansiering på 1 million, samt et rekrutteringsstipend fra Samarbeidsorganet og et tilsvarende stipend fra universitetet. Finansieringen gis for tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering. En viktig ressurs for CAG-ene er at også de samarbeidende institusjonene forplikter seg til å støtte prosjektet slik at aktivitetene kan gjennomføres i henhold til planene.

Videreføring av CAG-ene som ble tildelt i 2020

I samme møte vedtok Samarbeidsorganet også å videreføre de to CAG-ene som ble tildelt i 2020. I CAG-utlysningen ligger det en mulighet for forlengelse ut over de tre første årene under forutsetning av godkjent evaluering. I tillegg til en strukturert egenevaluering og oppfølging fra Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig, har CAG-ene presentert status på egen aktivitet og videre planer overfor Samarbeidsorganet. Begge CAG-ene har holdt et høyt aktivitetsnivå med bare mindre avvik fra opprinnelig framdriftsplan.

De to CAG-ene som ble videreført i ytterligere tre år fra 2024 er:

Multiple Myeloma in Central Norway med CAG-leder Tobias Slørdahl, St. Olavs hospital og nestleder Therese Standal fra NTNU.

Translational Neuroscience CAG for Alzheimer's Diseas, med Axel Sandvig fra NTNU som leder og Ingvild Saltvedt ved St. Olavs Hospital som nestleder. Fra 2024 vil seksjonsoverlege Yngve Seljeseth ved Ålesund sykehus overta som nestleder.

- Egenevalueringene gir Samarbeidsorganet et godt vurderingsgrunnlag. Samtidig ser vi at det har verdi for CAG-ene å evaluere sin egen framdrift og måloppnåelse. Begge de aktuelle CAG-ene har jobbet svært godt og kvalifiserte med god margin for videreføring. Evalueringen bekreftet også intensjonen om å styrke regionalt samarbeid med nytteverdi for helsetjenesten gjennom forskning og kompetanseutvikling, sier direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson.

De to CAG-ene som videreføres får en tildeling på 1 million i året i to år og en halv million det tredje året. Totalt vil de da ha mottatt støtte i seks år fra Samarbeidsorganet.

Du kan lese mer om CAG på nettsiden.