logo Helse Midt-Norge

Disse får regionale prosjektmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Etter rekordstore søknadstall til høstens regionale utlysninger av prosjektmidler innen henholdsvis forskning, innovasjon, pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, er det nå klart hvem som får tildeling.

Publisert 22.12.2023
En kvinne som ser gjennom et mikroskop

Til tross for en krevende driftssituasjon myldrer det av idéer blant engasjerte og dyktige fagpersoner i helseforetakene i Midt-Norge.

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

Til utlysningen av prosjektmidler rettet mot pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring kom det inn totalt 61 søknader, som er omtrent det dobbelte sammenlignet med 2022. Det tildeles totalt 4,35 mill. kr. til 17 prosjekter fordelt på St. Olavs hospital (5), Helse Nord-Trøndelag (5) og Helse Møre og Romsdal (6). I tillegg gis tildeling til et regionalt prosjekt forankret i samtlige sykehusforetak og Sykehusapotekene HF, for utvikling av regional standard for lukket legemiddelsløyfe. Prosjektene kan starte i januar 2024, og prosjektperioden må være avsluttet 1. oktober 2025. 

Se hvem som får tildeling her

Innovasjon 
Innovasjonsmidlene fra Helse Midt-Norge RHF fordeler seg på tre kategorier: produktinnovasjon, tjenesteinnovasjon og overføring av innovasjon. Også til denne utlysningen ble det satt ny rekord i antall søknader - hele 80 søknader ble levert innen søknadsfristen. Totalt tildeles det over 18 millioner kr til 29 prosjekter, og det er gledelig å se at alle helseforetakene er representert i tildelingsbunken. De tildelte midlene skal brukes i løpet av ett år, og prosjektoppstart skal være senest i løpet av mars 2024. Innovasjonsrådgivere i helseforetakene vil kunne bidra med gode råd i prosessen. Prosjekter innenfor produktinnovasjon vil ha god støtte i Helse Midt-Norges og NTNUs teknologioverføringskontor, NTNU TTO. 

Se hvem som får tildeling her

Forskningsmidler fra Samarbeidsorganet 
Tidligere i høst tildelte Helse Midt-Norge RHF i overkant av 70 mill. kr. til forskningsprosjekter i regionen, etter en utlysning i regi av det regionale Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning. Total 70 prosjekter fikk tildeling, fordelt på kategoriene doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstipend, utenlandsstipend og prosjektmidler. Det kom totalt inn 234 søknader. 

Les nyhetssak og se hvem som fikk tildelt forskningsmidler her

God geografisk og faglig spredning

- Jeg er imponert over de dyktige fagfolkene i hele regionen, som ser muligheter og bidrar aktivt i utviklingen av en bærekraftig tjeneste, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig A. Slørdahl. Han fremhever at den geografiske og faglige spredningen er god både blant de som har fått tildeling, og i den totale søknadsmengden.  

- Prosjektene som har fått tildeling, tar på ulike måter fatt i utfordringene vi står foran i videreføringen av en bærekraftig helsetjeneste – her tas både kunstig intelligens, brukerstyrte tjenester og digitale verktøy i bruk for å forbedre kvaliteten og utnytte ressursene bedre. Tettere dialog og samhandling med kommunene for å sikre trygge overganger er også et gjennomgående trekk i mange av prosjektene. Dette er noe vi trenger mer av og det er positivt at midlene kan understøtte utvikling og utprøving av nye modeller, avslutter Slørdahl.