logo Helse Midt-Norge

Skal styrke rehabilitering

I en innstilling fra Helse- og omsorgskomiteen, som ble lagt frem denne uken, kommer det frem en rekke tiltak om hvordan helseforetakene skal styrke rehabilitering og hvordan dette skal følges opp.

Publisert 30.05.2024
En mann og en kvinne som holder et gult tau
Foto: Mostphotos

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan stilles det krav til at kapasiteten bygges ut, og at det sikres nok plasser med overnatting for arbeidsrettet rehabilitering og til livslangt rehabiliteringsløp for pasienter med nevrologiske sykdommer.

Helse Midt-Norge RHF har et «sørge for ansvar» for spesialiserte rehabiliteringstjenester i regionen. Siden 2018 har 13 private leverandører hatt avtale med Helse Midt-Norge RHF om å tilby befolkningen spesialisert rehabilitering i tillegg til rehabiliteringsavdelinger ved de tre helseforetakene. Helse Midt-Norge RHF kjøper også noen plasser i private rehabiliteringsinstitusjoner utenfor regionen for å dekke behovet til særskilte grupper.

Ny anbudsprosess

Avtalene med de private rehabiliteringsinstitusjonene er tidsbegrensede og siste opsjonsmulighet er brukt opp. Derfor skal Helse Midt-Norge RHF i gang med en ny anbudsprosess for å få på plass nye avtaler. Nasjonal helse- og samhandlingsplan legger en rekke føringer innenfor det fremtidige rehabiliteringsfeltet som vil være viktig forutsetninger inn i den kommende anbudsrunden for kjøp av private rehabiliteringstjenester i Helse Midt-Norge.

En ny anbudsprosess er varslet etter Stortingets behandling av planen 4. juni.

Les også: Vi lyser ut anbud på spesialiserte rehabiliteringstjenester

Flere føringer

I innstillingen fremgår det blant annet at et flertall mener at arbeidsrettet rehabilitering skal være en egen kategori tjeneste og inngå i tilbudet med et tilstrekkelig antall plasser med overnatting. Videre er flertallet opptatt av at pasienter med nevrologiske sykdommer skal ivaretas gjennom de kommende anskaffelsene innen spesialisert rehabilitering. Det understrekes også at det må opprettholdes tilbud til minst like mange pasienter som i dag og med mulighet for desentraliserte tilbud og en oppholdslengde som er tilpasset pasientens sykdomsstadium.

- For pasientene vil det være viktig for å opprettholde og styrke tilbudet innen rehabilitering og vi tar med oss disse innspillene inn i forberedelsene til ny anbudsprosess i sier Björn Gustafsson, viseadministrerende direktør og fagdirektør i Helse Midt Norge RHF.

Potrettfoto av Björn Gustafsson
Björn Gustafsson, viseadministrerende direktør og fagdirektør i Helse Midt Norge RHF.

Styrking av tilbudet

- Vårt ønske om å legge om tilbudet er i tråd med innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen på dette området, og vi vil legge vekt på desentraliserte tilbud og tilpasninger til individuelle behov i oppholdslengde i den kommende anskaffelsen. Vi vil også sørge for at minst like mange pasienter får tilbud i de nye avtalene, både innen nevrologi og arbeidsrettet rehabilitering. Oppholdslengden skal også tilpasses individuelle behov både ut fra sykdomsstadium, funksjon og behov for kompleksitet og intensitet, sier Gustafsson.

Helse Midt-Norge RHF har også gjennomført en behovsvurdering av spesialiserte rehabiliteringstjenester for befolkningen i Midt-Norge fra 2025. Vurderingen er gjort i samarbeid med en arbeidsgruppe som har bestått av representanter fra de tre helseforetakene, kommunene, fra de tre helsefellesskapene, i tillegg til brukerrepresentanter.

-En slik behovsvurdering er et faglig grunnlag og må forankres grundig. Det har derfor vært svært viktig for oss å få innspill fra de sentrale aktørene innenfor rehabilitering, understreker Gustafsson.

Målet er at flere pasienter får tilgang til rehabiliteringstjenester samt en styrking av tidlig rehabilitering. Derfor ønsker Helse Midt-Norge RHF en dreining av tjenestene velkommen. Alle pasienter som har behov for spesialisert rehabilitering, skal få det. I tillegg er gode lærings- og mestringstilbud viktig for mange sykdomsgrupper, og bør være en del av alle forløp der dette er relevant.

Samarbeid med kommunene

Rehabilitering skjer i dag både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene og er viktig for funksjon, livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Behandlingen er tverrfaglig, og mange pasienter har behov for tjenester både fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre. Det ytes desentralisert spesialisert rehabilitering av høy kvalitet hos ideelle og private leverandører som vi har avtaler med.

- Vi har ingen intensjon om overføre ansvaret for pasienter med behov for spesialisert rehabilitering til kommunene. Derimot skal vi legge om tjenesten slik at samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene blir bedre. Dette vil komme pasientene til gode, sier Björn Gustafsson, viseadministrerende direktør og fagdirektør i Helse Midt Norge RHF.

Vi er også fremover helt avhengig av disse leverandørene for å kunne gi et godt og variert tilbud til befolkningen, sier Gustafsson. Helse Midt-Norge er den regionen som behandler flest pasienter innenfor rehabilitering. Omtrent 12 av 1000 innbyggere får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge, mens landsgjennomsnittet ligger på 8,9 av 1000 innbyggere.

Les også: Helse Midt-Norge: Ingen intensjon om å overføre pasienter til kommunene