logo Helse Midt-Norge

Se hvilke prosjekt som mottar utdanningsmidler av Samarbeidsorganet

To prosjekt fikk tildelt utdanningsmidler av Samarbeidsorganet. Gode prosjekter og gjennomarbeidede ideer, skriver komiteen i innstillingen.

Publisert 13.02.2024
Sist oppdatert 05.03.2024
En person som skriver på et stykke papir
Foto: Mostphotos

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF (HMN RHF) ut midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, utvikle praksisstudiene og/eller bidra til innovative og alternative muligheter for gjennomføring av praksis.

Det kan søkes om inntil 2 millioner kr per prosjekt, og midlene tildeles av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom HMN RHF, universitet og høgskoler (Samarbeidsorganet). 

Samarbeidsorganet (SO) mottok til sammen seks søknader innen fristen som var 1. desember 2023. Alle ble sendt til vurdering til en komite, som til slutt oversendte sin vurdering tilbake til SO. Tildelingen ble formelt vedtatt den 9. februar.

Bachelor paramedisin

Det ene prosjektet som fikk støtte er Ole Kristian Brones Bergs «Praksisstudier for bachelor i paramedisin: Kvalitet på praksisplasser og veiledning», ved Avd. for helse og sosialfag, Høgskolen i Molde.

Prosjektets overordnede mål er å etablere og utvikle god kvalitet i praksisstudiene i paramedisin i Helse Midt-Norge, delt inn i fire delmål:

  1. Kartlegging av praksisfeltets forventning til studentenes kompetanse etter fullført praksis
  2. Identifisere hvilke ambulansestasjoner som kan gi studentene hvilken kompetanse, og hvilke læringsutbytter som bør styrkes gjennom undervisning på studiet i form av simulering
  3. Utarbeide veilednings- og vurderingsdokumenter for paramedisin
  4. Utarbeide og tilby veiledningskurs.

Komiteen skriver at det er «en god ide å gjøre utvikling av praksisstudiene til et utviklingsprosjekt», og anbefaler prosjektet sterkt å bygge på erfaringer i Norge når praksis skal utvikles i Helse Midt-Norge RHF.

Styrket praksis vernepleie

Det andre prosjektet som fikk støtte er Torunn Hatlen Nøsts «Styrket veiledning i praksis (SVIP) som veiledningsmodell for vernepleierstudenter i praksis- et pilotprosjekt», ved Institutt for psykisk helse, NTNU. 

Hensikten med prosjektet er å styrke veilederrollen i praksisfeltet og bedre samarbeidet om praksisstudier. Problemstillingen er hvordan en modell for veiledning og oppfølging basert på SVIP modellen skal være for at den fungerer godt for vernepleierstudenter i praksis i tredje studieår i psykisk helsevern.

Komiteen skriver at «prosjektet vurderes å være innenfor utlysningens satsningsområder og det synes realistisk gjennomførbart i løpet av prosjektperioden», og videre at det er «en godt gjennomarbeidet søknad som er godt forankret i ledelsene».

Les mer om pågående og avsluttede utdanningsprosjekter her