logo Helse Midt-Norge

Beredskap

Regional helseberedskap er nødvendig for at innbyggerne i Helse Midt-Norge tilbys nødvendige og forsvarlige helsetjenester, også  når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.

​​


I en beredskapssituasjon vil vi legge ut korte oppdateringer om hendelser her.

07.03.23: ​Helse Midt-Norge RHF har etablert grønn beredskap for å ivareta sitt sørge for ansvar og sikre tett oppfølging av Helseplattformen som er tatt i bruk ved St. Olavs hospital.​

Medievakt for Helse Midt-Norge RHF kan kontaktes på tlf. 468 86 618

Skriftlige henvendelser sendes postmottak@helse-midt.no

Kommunikasjonsavdelingen

Beredskap i Helse Midt-Norge RHF

Sentralbord telefon:74 83 99 00

Epost

Annen kontakt

 

​Den regionale beredskapsplanen bygger på nasjonal helseberedskapsplan, og gir føringer for det regionale og de lokale foretakene. Planen beskriver roller og ansvar i en beredskapssituasjon.

Regional helseberedskapsplan

 

Du kan lese nasjonal helseberedskapsplan her:

Nasjonal helseberedskapsplan

Kriseinfo

pandemi.no


 

Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) er en lovpålagt oppgave som brukes til å lage underliggende kriseplaner til regional heleberedskapsplan.

ROS-analyser identifiserer tiltak og innsatsområder som resulterer i  gir i forebyggende tiltak.

Analysene omhandler blant annet:

  • Den medisinske nødmeldetjenesten – AMK
  • Katastrofer
  • Pandemi/epidemi og alvorlige sykehusinfeksjoner
  • Svikt i forsyning av legemidler og annet helsemateriell
  • CBRN (kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære hendelser)
  • Sivilt militært samarbeid


 

Regional smittevernsplan gjelder for alle helseforetak i Helse Midt-Norge og for alle pasientkategorier. Du finner mer informasjon om her:

Regional smittevernsplan


 


 


Sist oppdatert 08.03.2023