logo Helse Midt-Norge

Styret

Styrene i de regionale helseforetakene (RHF) skal sørge for at innbyggerne i regionen får et likeverdig og godt helsetilbud. Styret følger opp daglig drift og passer på at virksomheten drives i tråd med oppdragene fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet eier de fire regionale helseforetakene Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. Hvert RHF har sitt eget styre som rapporterer til eier.

I vår styreadministrasjon finner du sakspapirer, møteoversikt, protokoller og presentasjoner for styreti Helse Midt-Norge.

Styreadministrasjon for Helse Midt-Norge RHF

I styreadministrasjonen finner du også instruks for styret, vedtekter og andre sentrale dokumenter og informasjon om Revisjonsutvalg og internrevisjon. Oversikten er komplett med alle dokumenter som har vært lagt ut siden 2002.

Organisering

Organisering av virksomheten i helseforetak innebærer at hvert helseforetak er et selvstendig juridisk rettsubjekt. Dette betyr at vi selver ansvarlige for alt vi gjør, og at Helse- og omsorgsministeren ikke kan gi oss nye oppgaver eller be oss om å gjøre ting annerledes uten å ha et formelt foretaksmøte først.

Det er styrene som legger strategiene for hvordan vi skal løse oppgavene og for hvordan vi skal fordele funksjoner og ressurser mellom helseforetakene. Det regionale styret har ansvar for å se regionen som en helhet og at innbyggerne i regionen får et likeverdig og godt helsetilbud.

Styrene skal passe på at virksomheten drives slik Stortinget og Regjeringen har besluttet.

Organisasjonskart Helse Midt-Norge RHF
Organisasjonskart Helse Midt-Norge RHF

I styrene er det to typer medlemmer: Eieroppnevnte, som er utnevnt av helseministeren, og ansatterepresentanter, som er valgt av de ansatte i helseregionen. Ansatterepresentantene kan utgjøre inntil en tredel av Styret. Medlemmene sitter i to år av gangen.

Det regionale styret oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet. Styrene for helseforetakene i vår region oppnevnes av styret for Helse Midt-Norge RHF.

For at styrene skal kunne jobbe effektivt må de ha både formelle og uformelle møter. Det er klare regler for hvilke saker som kan behandles på de forskjellige møtene.

Styremøter

Det er ingen regel for hvor ofte styret skal møtes. I noen perioder er det nødvendig å ha møter ofte, det kan være når det er vanskelige saker, eller at en skal behandle nye strategier.

Det er styrelederen som har ansvar for å innkalle til møter, men de andre medlemmene og administrerende direktør kan også kreve at det holdes møte.

Administrasjonen i det regionale helseforetaket forbereder sakene som styret skal behandle. Styremedlemmene har ansvar for å sette seg grundig inn i sakene før møtene.

Åpenhet og lukking av styremøter

Alle styremøter er i utgangspunktet åpne. Dette betyr at hvem som helst kan være tilhører, og at journalister kan komme og skrive om det som blir diskutert og bestemt. Alle sakspapirer, utredninger og referater er offentlige og ligger tilgjengelig på nett.

Styret har likevel rett og plikt til å lukke enkelte møter, eller sende publikum og presse ut, når de skal behandle enkeltsaker. Lukking av møter må være begrunnet og i tråd med lovverk og retningslinjer. Eksempler på saker som kan ellermå behandles i lukket møte:

  • Personalsaker, som for eksempel ansettelse eller avskjedigelse av administrerende direktør
  • Anbud og større innkjøp der loven krever at priser og andre forhold i innsendte tilbud skal holdes hemmelig inntil en avtale er inngått
  • Salg av hus og eiendommer fra helseforetakene når kontrakten ikke er underskrevet

Styreseminarer

Et styreseminar er et møte som er mer uformelt enn et styremøte. Det er ikke det samme strenge kravet til åpenhet i et seminar, og Styret kan velge selv om de ønsker å slippe publikum og presse inn.

Når et styre er nyutnevnt er det vanlig å arrangere et styreseminar for at de nye medlemmene skal få lære mest mulig om styrearbeidet, om helsepolitikken, om det regionale helseforetaket og om de viktigste sakene som skal behandles i nærmeste framtid.

Fra tid til annen vil styret ha behov for å diskutere generelle strategier og utfordringer, uten at dette er knyttet opp til enkeltsaker som skal avgjøres. Slike saker skal som regel ikke behandles i et styremøte, men i et styreseminar.

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Midt-Norge RHF og skal bistå styret i ivaretakelsen av kontroll- og tilsynsoppgaver. Utvalget skal ha et hovedfokus på foretaksgruppens risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring.

Revisjonsutvalget ble etablert i 2005, og er fra 1.1.2013 hjemlet i Lov om helseforetak § 21a.  Instruks for revisjonsutvalget kan du se her.

Utvalget består av tre medlemmer som er valgt av styret og blant styrets medlemmer. Medlemmene i revisjonsutvalget velges med samme funksjonstid som styremedlemmene, dvs. for to år.

Revisjonsutvalget skal påse at Helse Midt-Norge har en uavhengig og objektiv internrevisjon og at denne gjennomfører sine oppdrag i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav. Viktige oppgaver for revisjonsutvalget er å delta i internrevisjonens aktivitetsplanlegging, samt behandle revisjonsrapporter og årsrapporter fra internrevisjonen. Utvalget skal i henhold til instruksen møtes minst fire ganger årlig.

Internrevisjonen er sekretariat for revisjonsutvalget.

Oversikt over protokoller fra møtene finner du i lenken nedenfor.

Oversikter over utvalgsmedlemmene og protokoller fra møtene finner du her

Styret for Helse Midt-Norge RHF består av følgende medlemmer:

Styreleder Odd Inge Mjøen

Odd Inge Mjøen

Styremedlem Liv Stette

Liv Stette

Styremedlem Siri Forsmo

Siri Forsmo

Styremedlem Steinar Kristoffersen

Steinar Kristoffersen

Styremedlem

E-post

Styremedlem Arnhild Holstad

Arnhild Holstad

En mann med briller

John Arne Moen

Styremedlem Jarle Holberg

Jarle Holberg

Styremedlem Lindy Jarosch-von Schweder

Lindy Jarosh von Schweder

Styremedlem Anita Solberg

Anita Solberg

Styremedlem Tore Brudeseth

Tore Brudeseth

Varamedlemmer, valgt av ansatte:

  • Ola Sund-Derås
  • Frank Grydeland
  • Grete Enge Garshol
  • Siri Næs
  • Geir Tranø

Se og last ned bilder av hele styret i Helse Midt-Norge RHF her

Sist oppdatert 15.02.2024