logo Helse Midt-Norge

Ledelsen i Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF ivaretar og forvalter betydelige oppgaver og midler på vegne av samfunnet. Administrerende direktør får sine formelle fullmakter fra vårt styre og har en ledergruppe rundt seg for å ivareta ansvar og utvikle tjenesten.

Portrettfoto av administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig A. Slørdahl

Stig Slørdahl

Administrerende direktør
E-post
Bilder hos flickr.com

Et nærbilde av en kvinne som smiler

Ingvill Kvernmo

Direktør for eierstyring
E-post

Portrettfoto av Anne-Marie Barane

Anne-Marie Barane

Økonomidirektør
E-post
Bilder hos flickr.com

En mann i svart skjorte

Eiliv Flakne

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
E-post
Bilder hos flickr.com

Portrettfoto av Björn Gustafsson

Björn Gustafsson

Direktør for helsefag, forskning og utdanning
E-post
Bilder hos flickr.com

Bilde av Ingerid Gunnerød

Ingerid Gunnerød

Organisasjonsdirektør
E-post
Bilder hos flickr.com

 

 

Portrettfoto av Jørgen Midtlyng

Jørgen Midtlyng

Internrevisjonssjef
E-post

Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i det regionale helseforetaket og helseforetakene i regionen.

Internrevisjonen er organisert under styret i Helse Midt-Norge RHF og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til administrerende direktør i det regionale helseforetaket.

Revisjonene er innrettet mot tre overordnede områder: Pasientsikkerhet, pasientrettigheter og kvalitet. 

Jørgen Midtlyng


Internrevisjonssjef

 

Avdelinger

Vi arbeider strategisk med utvikling av helsetjenesten for at befolkningen i regionen skal ha et godt og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester. Helsefagavdelingens hovedområder er helsefag, forskning, utdanning og innovasjon.

Helsefagområdet omfatter både somatiske tjenester, rus og psykisk helsevern. Pasientsikkerhet, beredskap, pasientforløp, analyser, avtaler med private sykehus og avtalespesialister er eksempler på aktuelle områder som avdelingen har ansvar for.

Helsefagavdelingen har utstrakt samarbeid med helseforetakene, og samarbeider også med andre institusjoner som universitet og høgskoler, samt bidrar i rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Potrettfoto av Björn Gustafsson

Björn Gustafsson

Direktør for helsefag, forskning og utdanning
E-post
Bilder hos flickr.com

 

Økonomiavdelingen fordeler midler til helseforetakene ut fra befolkningens behov og i tråd med regionens finansieringsmodell. Helse Midt-Norge RHF får i hovedsak sine inntekter gjennom bevilgningsvedtak i Stortinget.

Økonomiavdelingen jobber for at regionen skal ha en økonomisk bærekraft som understøtter arbeidet med å tilby befolkningen likeverdige helsetjenester. Det betyr at pengene skal benyttes på en mest mulig effektiv måte og vi skal forvalte våre bygninger og utstyr på en slik måte at verdiene ikke forringes.

Langtidsplan og –budsjett er et sentralt verktøy i arbeidet med styring og finansiering av større og regionale investeringer. I tillegg inngår ressurser i avdelingen med kompetanse innenfor helseøkonomi i det regionale foretakets analysegruppe. Økonomiavdelingen har ansvar for å utarbeide konsernregnskap og rapportering til styret, eier og andre instanser.

Portrettfoto av Anne-Marie Barane

Anne-Marie Barane

Økonomidirektør
E-post
Bilder hos flickr.com

 

Eieravdelingen skal bidra til god styring av helseforetakene slik at befolkningen får likeverdige spesialisthelsetjenester. Avdelingen har også overordnet ansvar for forvaltning av foretaksgruppens eiendomsmasse.

Avdelingen bidrar til at drift av helseforetakene, forvaltningen av eiendomsmassen og ny teknologi fremmer kostnadseffektive og gode helsetjenester til beste for befolkningen i Midt-Norge.

Et nærbilde av en kvinne som smiler

Ingvill Kvernmo

Eierdirektør
E-post

 

Vår hovedoppgave er drift og utvikling av RHFet som organisasjon. Dette innebærer ansvar for administrative systemer som arkiv, kontorlokaler og sekretærfunksjoner, samt sekretariat for styret i Helse Midt-Norge, ledelsen i HMN RHF og regionalt brukerutvalg i HMN RHF. Stabsavdelingen har også ansvaret for intern HR og HMS.

Videre er stabsavdelingen prosessdriver for en del av HMNs årshjulsprosesser og RHFets prosesser for mål- og strategiarbeid. De regionale støtteprosessene innkjøp og juridiske tjenester er en del av stabsavdelingen.

Bilde av Ingerid Gunnerød

Ingerid Gunnerød

Organisasjonsdirektør
E-post
Bilder hos flickr.com

Vi har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon. Dette innebærer kontakt med både eksterne og interne interessenter som ansatte, brukere, media og allmennheten.

Avdelingen har også ansvar for Helse Midt-Norge RHF sine offentlige nettsider, samt intranettet.Vi benytter ulike kanaler for nyhetsformidling som nyhetsbrev, internettsider, ekstranett, sosiale medier, e-post og telefon. Følg oss gjerne på Facebook og Twitter

En mann i svart skjorte

Eiliv Flakne

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt 
E-post
Bilder hos flickr.com

Sist oppdatert 26.01.2023