logo Helse Midt-Norge
En bygning med parkeringsplass

Om oss

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling. 

Kontaktinformasjon

Norge er delt i fire helseregioner. I hver helseregion er det et regionalt helseforetak. Vi sørger for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Møre og Romsdal og Trøndelag. I tillegg driver vi Sykehusapotekene i Midt-Norge og Hemit som er et eget helseforetak for IT-drift og -utvikling.

Selve driften av sykehustjenestene og apotekene gjøres av helseforetakene våre:

Våre behandlingssteder

Samhandling

Styret

Stig Slørdahl

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge
Ledelsen i Helse Midt-Norge RHF
Administrerende direktør Stig Slørdahl

Strategi 2030 skal støtte opp under pasientens helsetjeneste og nasjonal helse- og sykehusplan.

Strategi 2030

Alt om mål og strategier

Helse Midt-Norges samlede budsjett er på 20 mrd. kroner i 2016.

Rammen for de tre store sykehusforetakene i regionen er slik:

  • Helse Møre og Romsdal HF 5,9 mrd
  • Helse Nord-Trøndelag HF 3,0 mrd
  • St. Olavs hospital HF 9,3 mrd

Pressekontakter

Eiliv Flakne er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt og har ansvar for mediekontakt og tilrettelegging for media i saker som angår Helse Midt-Norge RHF. Medievakt kan kontaktes på telefon 468 86 618

Presse
En mann i svart skjorte
Sist oppdatert 30.01.2024