Hopp til innhold
logo
Illustrasjon, animasjonstegning av mennesker i et bybilde

e-helse

 

God utnyttelse av teknologi er viktig for at helsetjensten skal bli bedre og mer effektive slik at mer tid kan brukes til direkte pasientkontakt og behandling. Digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere, og bidra til at innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig.

 

Se for deg at du alltid har tilgang til all informasjon om helsen din, og alle opplysninger legen har lagt inn i journalen din. At uansett hvor i Norge du behandles, har de som behandler deg opplysningene de trenger.

Vi jobber med å utvikle dataverktøy (IKT) som kan gjøre hverdagen enklere for både pasienter og helsepersonell. Disse skal fungere som støttefunksjoner, og skal gi enkel tilgang til oppdatert informasjon for mange parter. Dette kan gjelde kommunehelsetjenesten, sykehus og andre aktører som bistår i et pasientforløp.

Helse Midt - Norge ser for seg en enklere hverdag både for pasienter og helsepersonell gjennom mer deling av informasjon i behandlig av pasienter. Pasienten selv skal få styre hvem som får tilgang, og all deling skal ivareta pasientens og samfunnets forventninger til sikkerhet.

Helse Midt-Norge har vedtatt en strategi for utvikling av IKT i helseregionen som kalles e -helse. Gjennomføringen av e -helse programmet ledes av en egen styringsgruppe. Administrerende direktør ved St. Olavs hospital Nils Kvernmo leder denne gruppen sammen med en brukerrepresentant, en tillitsvalgt og andre direktører i helseforetakene i regionen.

Innenfor e -helse har Helse Midt-Norge flere prosjekter. Ett av dem er å bytte ut pasientjournalsystemet som skal forbedre informasjonen for pasienter og helsepersonell, og som igjen forbedrer pasientsikkerheten. Ett annet prosjekt er å forbedre økonomiforvaltningen og effektivisere innkjøp og vareforsyning.

E-helse innebærer fornyelse og  standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Satsingen på teknologi skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

E-helse består av en rekke større og mindre prosjekter som  er organisert i 5 programmer og i tillegg har vi Helseplattformen som skal utrede ny pasientjournal.

 1. Pasientbehandling og samhandling
 2. Virksomhetsstyring
 3. Økonomi og Logistikk
 4. Teknologi og innovasjon
 5. Klinisk støtte

 

IKT strategien i Helse Midt-Norge beskriver konkrete mål for å øke og bedre samhandlingen i den regionale helsesektoren. I desember 2012 vedtok styret i Helse Midt-Norge første del av IKT strategien.

Formålet med IKT strategien er at Helse Midt-Norge skal beskrive og ta i bruk IKT løsninger som bidrar til økt pasientsikkerhet, forbedret pasientbehandling og økt kvalitet på helsetjenestene.

I Helse Midt - Norges IKT strategi er det oppgitt følgende hovedmål:

 • Standardisering
 • Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløpet
 • Journalsystemer i strukturert form og med aktiv beslutningsstøtte til klinisk aktivitet
 • Bedre ressursutnyttelse og pasientlogistikk, samt redusert pasienttransport
 • Bedre prioriterings - og gjennomføringsevne

For å oppnå disse målene ble det i  del II av IKT strategien vedtatt en handlingsplan med definerte tiltaksområder. Det er etablert en styringsgruppe for e-helseprogrammene med underliggende regionale programstyrer, for å styre og prioritere mellom tiltakene. Programkontor for e-helse er opprettet for å koordinere og følge opp alle program og prosjekter innenfor området, inkludert saksforberedelser til programstyrene.

 • Eier av IKT strategi og handlingsplan er administrerende direktør ved Helse Midt - Norge RHF.
 • Leder for styringsgruppe e-helse er administrerende direktør ved St.Olavs hospital HF, Nils Kvernmo.
 • Programkontoret for Teknologi og e -helse ledes av Mads Einar Berg.
 • Ansvarlig for IKT satsningen i Helse Midt-Norge er direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik.

Helse Midt-Norges IKT strategi

Handlingsplanen IKT

 

Regjeringen ønsker å modernisere IKT-plattformen og arbeider for en felles løsning for hele helse- og omsorgssektoren.
Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal definerer målene og viser retningen for utvikling av helhetlige IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren.

 

Nasjonal handlingsplan for e-helse inneholder en samlet fremstilling av pågående og planlagte e-helsetiltak av nasjonal betydning for prerioden 2014-2016

Nasjonal handlingsplan for e-helse

Direktoratet for e-helse

Helse Midt - Norge er i gang med å legge grunnlaget for beslutning om anskaffelse av ny helsejournal. Sykehusenes pasientadministrative system og elektroniske pasientjournal skal skiftes ut og det arbeides nå med å inngå samarbeidsavtaler med kommunene.

Helse Midt - Norge ønsker et felles system for hele helsetjenesten i Midt - Norge. Den nye elektroniske helsejournalen blir et sentralt virkemiddel for utvikling av helsetilbudet både i kommuner og sykehus.

HelseplattformenHelseplattformens egne nettsider​

Min Helse

Logg inn for å se dine egenandeler, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort, se oversikt over resepter, melde bivirkninger eller se din kjernejournal.
Min helse
Et barn med blondt hår
Sist oppdatert 09.11.2021
Fant du det du lette etter?