logo Helse Midt-Norge
En kvinne og en jente i en blomstereng

Habilitering

Grunnlaget for livskvalitet og mestring legges tidlig i livet.

Les om Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE) på Helse Nord-Trøndelags nettsider

Er du født med en funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan du ha behov for et tverrfaglig behandlingstilbud der fagfolk fra flere steder i helsetjenesten samarbeider med familie, skole, arbeidsliv og andre instanser.

Mennesker som trenger habilitering kan ha cerebral parese, ulike syndromer, forsinket motorisk eller kognitiv utvikling. De kan også ha autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Oppgaver for habiliteringstjenestene er utredning både på diagnose og funksjon, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene. Det gis aktiv innsats i en avgrenset periode. Hjelpen er tverrfaglig og spesialisert, mens arbeidsformen er poliklinisk og mobil. Habiliteringstjenestene samarbeider med familier og fagpersoner i hjelpeapparatet.

Oversikt over behandlingssteder

Alle henvisninger sendes av fastlege eller spesialist.

For spesialisert habilitering i helseforetakene sendes henvisning direkte. Henvisning til private habiliteringstilbud sendes til:

Regional vurderingsenhet

Fra 1. november 2015 ble krav om kortere vurderingstid innført. Det spares tid om henvisningen sendes elektronisk. Elektronisk henvisning sendes på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til andre tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten.

Private leverandører som har avtale kan også søke om godkjenning fra Helfo for å tilby intensiv habilitering for barn og unge.

Alle tilbud ved offentlige behandlingssteder, private med avtale og private med godkjenning vil vises med ventetider på Velg behandlingssted . En egen veiviser forklarer hvordan du går fram for å velge eller bytte behandlingssted.

Reiser til opptrening eller rehabilitering blir dekket til de institusjonene som det regionale helseforetaket har avtale med. Mer informasjon finner du på Helsenorges hjemmesider.

Pasientreiser

Pårørende kan være foreldre, barn, søsken, ektefelle, besteforeldre, venner, partnere. Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende.

Når pasienten er i behandling, gjelder lov om pasient- og brukerrettigheter. Da er det pasienten selv som bestemmer hvem som er pårørende. Pårørende har da tilgang til informasjon om, og involvering i behandlinga etter pasientens samtykke.

Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av om pasienten samtykker eller ikke. På helsenorge.no sine hjemmesider finner du mer informasjon.

Tilbud for pårørende

Lærings og mestringssentrene har oversikt over opplæringstilbud til pasienter og pårørende. Du finner mer informasjon om opplæring av pasienter og pårørende:

Opplæring av pasient og pårørende

Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

ReHabiliteringstelefonen er landsdekkende med rådgivere i hver region. Anropene styres geografisk til rådgiver i pasientens bostedsregion. Telefontilbudet er for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Det er regional koordinerende enhet som har ansvar for reHabiliteringstelefonen.


RKE formidler informasjon om tilbud innen habilitering og rehabilitering i regionen. Dette gjelder også tilbudene i kommunene.

De koordinerende enhetene har en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling innen habilitering og rehabilitering. Dette gjelder både mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer. Det vil blant annet si etablering av nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut i kommunene.

Regional koordinerende enhet

Koordinerende enheter i helseforetakene (sykehus) skal ha en generell oversikt over habilitering- og rehabiliteringstiltak i helseregionen. De skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet Helse Nord-Trøndelag HF

Koordinerende enhet sørlige Trøndelag, St. Olavs hospital HF

Koordinerende enhet Helse Møre og Romsdal HF

Mer informasjon:

Rehabilitering

Raskere tilbake-ordningen er endret fra 1. januar 2018. Du finner mer informasjon på vår temaside om rehabilitering

Sist oppdatert 29.05.2020