logo Helse Midt-Norge
Illustrasjonsbilde av kvinne ved fjorden

Rusbehandling

Stadig flere trenger behandling for problemer med alkohol, narkotika og annen rusavhengighet. Ofte sliter pasienten med både psykiske og fysiske plager. Derfor tilbyr vi tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) ved våre sykehus, på lokale behandlingssteder og hos private med avtale.

 "...Rusmiddelproblemer blir ofte privatisert og er for mange forbundet med skyld og skam. Å bli møtt med respekt og en åpen, ikke-fordømmende holdning, virker endringsfremmende i seg selv.”​


Helse Midt-Norge har ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) til befolkningen i regionen. Behandlingstilbudet gis av sykehusene og av private avtaleparter.

Bruk av rusmidler kan være skadelig og avhengighetsskapende. Dette gjelder både alkohol, vanedannende legemidler, illegale rusmidler og andre stoffer/annen rusavhengighet. Rusmiddelproblemer er ofte sammensatt og knyttet til både biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle forhold.
 

Helse Midt-Norge har et bredt og mangfoldig behandlingstilbud for mennesker med rusmiddelavhengighet. Her er en oversikt over behandling i sykehusene våre. 

St. Olavs hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

Helse Møre og Romsdal, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling

Helse Nord-Trøndelag, Avdeling for Rus og Avhengighet

 

Oversikt over private behandlingssteder

I samarbeid med kriminalomsorgen etablerer vi narkotikaprogram med domstolkontroll (ND-ordningen). For å lese mer om denne:

Narkotikaprogram med domstolkontroll

 

​For å bli henvist til rusbehandling må fastlege, NAV/sosialtjeneste eller andre med henvisningsrett sende inn henvisningsskjema til spesialisthelsetjenesten. Henvisningsskjemaet må sendes inn til godkjente vurderingsinstanser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 
Vurdering av henvisning

Henvisningsskjema

 

Nummeret til medisinsk nødtelefon gjelder over hele landet.

Hvis du tror at liv eller helse er truet ved akutt sykdom eller ulykke, ringer du 113.

Gi kortfattet informasjon om:
- hvor hendelsen er
- Hvilket telefonnummer du ringer fra (og hvem du er hvis tiden tillater det)
- hva som er problemet - situasjonen på stedet.

Den du får kontakt med på medisinsk nødtelefon vil sørge for at hjelp blir varslet.

 

Pårørende kan være foreldre, barn, søsken, ektefelle, besteforeldre, venner, partnere. Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende.

Når pasienten er i behandling, gjelder lov om pasient- og brukerrettigheter. Da er det pasienten selv som bestemmer hvem som er pårørende. Pårørende har da tilgang til informasjon om, og involvering i behandlingen etter pasientens samtykke.

Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av om pasienten samtykker eller ikke. På helsenorge.no sine hjemmesider finner du mer informasjon.

Tilbud for pårørende

Når barn blir pårørende

Veileder om pårørende

Pårørendes rettigheter

Gode råd til deg som pårørende

 

Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin gir ulike tilbud til pårørende i alle tre fylker i Midt-Norge, for eksempel temakvelder, kurs og gruppesamtaler. De ønsker å skape arenaer der pårørende kan få mer kunnskap, informasjon og innsikt, og samtidig møtes for å utveksle erfaringer.

Lærings- og mestringssenteret gir opplæring til pårørende, og er en seksjon ved Kompetansesenter rus-Midt-Norge.

Kompetansesenter rus Midt-Norge

Oversikt over Lærings- og mestringssentre

Informasjon om psykisk helsevern:

Psykisk helsevern

Seksjon for analyse og pasientkoordinering (SAP) for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er organisert under St Olavs, klinikk for rus og avhengighetsmedisin  rusklinikken. SAP skal koordinere det regionale tjenestetilbudet til pasienter som har behov for tilpasset behandling.

Mange pasienter har sammensatte lidelser som krever at spesialisthelsetjenesten samarbeider smidig og løsningsorientert. Her kan SAP bistå med sin koordinerende rolle. SAP skal bidra til en trygg koordinering mellom helseforetakene slik at pasientene slipper unødig venting og oppnår en optimal utnyttelse av behandlingstilbudene.

SAP har også en ansvarlig rolle gjennom rapportering, innhold og kvalitet i rapporteringen av pasientstrømmen i region Midt-Norge.

Fakta om rus og avhengighet

På hjemmesidene til helsenorge.no finner du mer informasjon om rus og avhengighet.
Vann som spruter opp fra et glass

Strategi

Regional plan for tverrfaglig spesialisert rusmiddelavhengighet (TSB) for 2016-2020 er vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF. Planen angir retning, prioriterte områder og tiltak/forbedringstiltak i videreutvikling av tilbudet innen TSB i regionen.

Regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for perioden 2016-2020Arbeidet med den nye planen ble startet i begynnelsen av 2015, lagt ut til høring i slutten av 2015 og ferdigstilt våren 2016.

Den gylne regel

Den gylne regel skal gi høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå.

Regelen er et krav fra Helse- og Omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene.

Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barn/unge prioriteres.

Regelen skal sikre en prioritering av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).


Her finner du en oversikt over kompetansetjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kompetansetjenester er et tilbud for helsepersonell som ønsker å videreutvikle seg innen sitt fagområde.

Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt)

Kompetansesenter rus - Midt-Norge, KoRus-Midt, arbeider med ulike utvilingstiltak innen kompetanse for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

Kompetansesenter rus - Midt-Norge er organisert under Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital, og har et regionalt tilbud med avdelinger i Trondheim, Ålesund og Levanger. KoRus-Midt får sitt hovedoppdrag fra Helsedirektoratet.

Kompetansesenteret skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. KoRus-Midt driver Lærings- pg mestringssenteret lærings- og mestringssenteret (LMS) og Seksjon for Forskning og utvikling (FoU) i Midt-Norge.

KoRus

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Midt-Norge, skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unge sin psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling.

I Midt-Norge er senteret underlagt Det Medisinske Fakultetet ved NTNU. Tilsvarende regionale senter finnes også i regionene Sør og Øst, Nord og Vest.

RKBU Midt-Norge

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt)

RVTS Midt er et regionalt ressurssenter for Midt-Norge. Senteret er tilgjengelig for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk. Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte.

RVTS Midt står for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

RVTS Midt

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB, er en tjeneste som er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet for å styrke forskning og forskningsformidling, kunnskapsutvikling og kompetanseheving på tjenesteområdet tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Oslo Universitetessykehus ansvaret for å drive tjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB


 

Helse Midt-Norge arbeider med å innføre standardiserte pasientforløp for rusakutt. Målet er å skape et bedre og et mer likt tilbud gjennom bedre organisering.  

Standardiserte behandlingsforløp vil først og fremst påvirke kvaliteten på behandlingen, og vil bestå av henvisning og utredning, et behandlingsforløp og oppfølging av pasienten.

Plikten til å yte øyeblikkelig hjelp til pasienter med behov for avrusing er hjemlet i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-1, Øyeblikkelig hjelp, andre ledd om «pasienter som trenger tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk».

En stor andel av overdosedødsfallene skjer i forbindelse med utskrivelse fra institusjon, eller som følge av avbrudd i behandling. Forskning viser at risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers (Ravndal og Amundsen 2010). Effektive behandlingsinstanser svekkes dersom det kommunale helsetilbudet ikke er godt nok. For å få ned antall overdosedødsfall, er det derfor avgjørende med god oppfølging etter endt behandling.

Mer informasjon finner du på pasientsikkerhetsprogrammet.no sine hjemmesider

Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon

 

Frivillighet i behandlingen og respekt for pasientens autonomi og menneskerettigheter er viktige og grunnleggende prinsipper i helseretten, både innenfor somatisk og psykiatrisk behandling.

I psykisk helsevernloven stilles det som vilkår for etablering av tvungent psykisk helsevern at frivillig vern har vært forsøkt først.

Mest mulig frivillighet i behandlingen er også et uttalt mål i Opptrappingsplanen for psykisk helse. En høy andel tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet for voksne er ikke forenlig med disse prinsippene og målsettingene.

Innenfor det psykiske helsevernet for barn og ungdom er den registrerte tvangsbruken lav, men statistikken er mangelfull.

 

På helsedirektoratet.no finner du mer om kvalitetsindikatorer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rusbehandling 


 

Sist oppdatert 09.11.2021