logo Helse Midt-Norge

Utlysning av regionale forskningsmidler i 2024 for 2025

Helse Midt-Norge RHF har gjennom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) satt av midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helsefag i regionen. Med forbehold om økonomiske rammer er det vedtatt å lyse ut forskningsmidler for 2025 innenfor følgende søknadskategorier:

 1. Stillingsstipend
  • Doktorgradsstipend (3-årig)
  • Postdoktorstipend (3-årig)
  • Forskerstipend (maksimalt 3 årsverk)
  • Innovasjonsrettet doktorgradsstipend (3-årig)
  • Innovasjonsrettet postdoktorstipend (3-årig)
  • Innovasjonsrettet forskerstipend (maksimalt 3 årsverk)
 2. Prosjektmidler (søknadsramme kr 500 000 – 1,5 mill. per år i 1-3 år)
 3. Utenlandsopphold (3-12 mnd.)

Retningslinjer, krav og vilkår for søknadskategoriene

Det er den ansettende institusjon som er ansvarlig for å følge gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk for tilsetting av kandidater i stipendstillinger som er finansiert av Samarbeidsorganet.

Utlysning av regionale forskningsmidler fra Samarbeidsorganet (pdf)

Call for proposals for research funding from Samarbeidsorganet (pdf)

 

Søknadsfrist 3. juni 2024 kl. 15:00

Det er et mål å styrke forskning i hele helseregionen. Alle helseforetak i Midt-Norge oppfordres derfor til å fremme søknader. Det oppfordres også til å inngå samarbeid med andre helseforetak om felles prosjektsøknader. Det vil styrke søknaden om det legges til rette for samarbeid med ulike sektorer, inkludert universitets- og høgskolesektoren, kommuner og næringsliv.

Søknadene forventes å falle innenfor et eller flere av følgende satsingsområder:

 • Klinisk forskning
 • Helsedata
 • Presisjonsmedisin
 • Teknologi i helsetjenesten
 • Helsetjenesteforskning
 • Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Global helseforskning
 • Helseutdanningsforskning

Det vises for øvrig til Helse Midt-Norges regionale utviklingsplan, handlingsplan for forskning og handlingsplan for innovasjon, nasjonale strategiske planer for helseforskning, samt Oppdragsdokument 2024 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Midt-Norge RHF.

Samarbeidsorganet oppfordrer søkere ansatt i helseforetak til å benytte seg av muligheten som ligger i kategorien prosjektmidler til frikjøp fra klinisk stilling for forskning.

 • Personer som er ansatt i helseforetak i Midt-Norge
 • Personer som er ansatt i universitets- og høgskolesektoren i regionen og har samarbeid med helseforetak i Midt-Norge
 • Personer som er ansatt hos private aktører som har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Samarbeid med helseforetak er en forutsetning for å kunne søke

Prosjektene skal ha relevans for helsetjenesten og forskningen må bli gjennomført med deltakelse fra helseforetak i regionen. Det er en klar forventning at prosjektene resulterer i publikasjoner, og et absolutt krav at helseforetaket som har forankret søknaden blir kreditert gjennom bruk av forfatteradresse.

Søkerinstitusjon vs vertsinstitusjon

I søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge skal det være en klinikk i helseforetak i regionen som står registrert som søkerinstitusjon i søknadsskjemaet i eSøknad. Søkerinstitusjon angis ved opprettelse av søknad, og riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med.

Vertsinstitusjon for forskningsmidlene er den institusjonen som skal ha ansvaret for å forvalte prosjektet økonomisk, og er den institusjonen kandidaten er tilsatt, eller skal tilsettes ved, og som tildelingsbrevet skal adresseres til. Vi ber om at søker oppgir vertsinstitusjon i søknaden under fanen "klassifisering".

Søkerinstitusjon og vertsinstitusjon kan være den samme dersom søknaden utgår fra et helseforetak. Vi ber alle søkere om å avklare aktuell søkerinstitusjon og eventuell annen vertsinstitusjon før arbeidet med søknaden påbegynnes.

 • Søknader om forskningsmidler fra Samarbeidsorganet må være i tråd med Mal for prosjektbeskrivelse
 • Søknader om forskningsmidler fra Samarbeidsorganet må være i tråd med Retningslinjer, krav og vilkår for søknadskategoriene
 • Søknader om forskningsmidler fra Samarbeidsorganet må være i tråd med Gjeldende bestemmelser for regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF.
 • Søknaden må vise bekreftet aktivt samarbeid med og deltakelse fra minst en person tilsatt i et helseforetak i regionen. Den ansatte fra helseforetaket må ha deltatt aktivt i utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen og ha en sentral rolle i prosjektet. Dette skal beskrives i søknaden. Alle som deltar i prosjektet, skal bekrefte sin deltakelse i eSøknad.
 • Lederforankring i helseforetak i regionen er et krav. Søknaden skal forankres av klinikksjef ved søkerinstitusjon. Forankringen bekrefter samarbeidet mellom helseforetak og universitets- og høgskolesektoren. Dette innebærer at leder godkjenner søkers bidrag i prosjektet samt at dette kan kreve bidrag og ressurser fra klinikken. Frist for forankring ved klinikksjef er 21. juni.
 • Søknader fra universitet, høgskole eller privat aktør skal i tillegg ha vedlagt et eget forankringsskjema som bekrefter forankring hos leder ved den aktuelle vertsinstitusjonen (institutt-, avdelings-, eller enhetsleder).

Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene, vil bli forkastet på formelt grunnlag. Forkastningsgrunner er beskrevet nærmere på side 4 i utlysningens pdf.-versjon. 

En og samme person kan maksimalt sende inn tre søknader som prosjektleder. Dersom det sendes flere søknader relatert til ett og samme prosjekt, skal det tydelig fremgå i prosjektbeskrivelsene a) hvilke søknader som er relatert til hverandre og b) det unike bidraget for hvert enkelt delprosjekt.

Søknad skal sendes via helseforetakenes nettbaserte søknadssystem eSøknad. Velg utlysningen «Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge» på forsiden. Veiledning for utfylling av søknadsskjemaet ligger i søknadssystemet.

Det er ikke anledning til å ettersende dokumentasjon etter innleveringsfristen.

Her finner du informasjon om vurderingsprosessen.

Tildeling av midler og oppstart

Samarbeidsorganet vedtar i november 2024 tildeling av forskningsmidler for prosjekt med oppstart i 2025. Resultatet av årets tildeling vil bli publisert på Helse Midt-Norges nettsider.

Prosjekter som blir tildelt midler kan tidligst starte 01.01.25 og må være igangsatt innen 01.10.25.

Spørsmål om utlysningen rettes til

Samarbeidsorganets sekretariat: samarbeidsorganet@helse-midt.no

Sist oppdatert 16.05.2024