logo Helse Midt-Norge
Illustrasjonsbilde av pasient som får opplæring. Foto: Terje Aamodt

Opplæring

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til bedre å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen.

Helseforetakene skal tilby opplæring av pasienter og pårørende innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tilbudene utvikles i et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner og pasienter og pårørende.

Opplæring gis både individuelt og i grupper. Spesialisthelsetjenesten tilbyr diagnosespesifikke kurs og kommunen hovedsaklig diagnose-uspesfikke tilbud på tvers av diagnoser. 

 

Læring og mestringssentrene er sykehusenenes helsepedagogiske resurssmiljø. Deres oppgave er å styrke det faglige arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring.

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord-Trøndelag HF

St. Olavs hospital HF

 

Regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge (ROPP) er en rådgivende funksjon som skal bistår læring og mestringssentrene i regionen. 
Les mer om regional ressurs her.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse skal bidra til økt kvalitet på lærings- og mestringstjenester gjennom forskning, utvikling, kommunikasjon og formidling.

Nasjonalt kompetansesenter

Lærings- og mestringssentrene er tildelt en sentral rolle for å utvikle opplæring av pasienter og pårørende som et fagfelt i Midt-Norge.Det regionale kompetansesentre skal legge til rette for:

 - nettverksbygging
 - faglig diskusjon og kompetanseheving
 - løsning av fellesoppgaver

Årlig har lærings og mestringssentrene i Midt-Norge to faglige samlinger.
Både den regional funksjonen og lærings og mestringssentrene i Midt-Norge vil være en del av det nasjonale nettverket som administreres av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom.

Brukerorganisasjonene har lang tradisjon med å drive lærings- og mestringsarbeid, likepersonsarbeid og utdanning av brukerrepresentanter. Både pasienter, pårørende og helsepersonell har stor nytte av den kompetansen som medlemmer i organisasjonene har. 

Likepersonsarbeid foregår både i avdelinger, i lærings- og mestringssentrene og i pasientens hjem. Det organiserte likemannsarbeidet er kommet for å bli: telefontjenester, informasjon- og rådgivning, ledsagertjeneste, likepersonsarbeid via internett, besøkstjenester.

Det medmenneskelige aspektet er drivkraften for og kjennetegnet bak arbeidet. Mennesker med sykdomserfaring har kunnskap som er nyttig for andre. For mange er også det å møte noen som forstår, den beste hjelp en kan få. En ting er å bli forklart hvordan noe fungerer, hvordan ting henger sammen rent medisinsk, noe annet er det å møte forståelse. Flere forteller at etter å ha lest alt de kom over for å bli kjent med sykdommen, var det første møtet med en annen med samme diagnose det som virkelig betydde noe.

Årlig tildeler Helse Midt-Norge RHF midler til brukerorganisasjoner. Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. Organisasjonenes fylkeslag, fylkesvise- og regionale samarbeidsorganer er prioritert ved tildelingen.

Tilskuddene utlyses 1. oktober hvert år og har fast søknadsfrist 1. desember. Kun brukerorganisasjoner med tilhørighet i Midt-Norge kan søke.

Les om utlysningen for 2024 her

Det er utarbeidet retningslinjer for tildeling i samarbeid med det regionale brukerutvalget for Helse Midt-Norge RHF.

Retningslinjene for tildeling kan du lese her

Har du mottatt midler for inneværende år og ikke skal søke tilskudd for neste år, skal det rapporteres hvordan pengene er blitt brukt. Rapporteringsskjema finner du her (DOCX).

For 2021 ble det fordelt om lag 8 millioner kroner. I tillegg fikk enkelte organisasjoner overført ubrukte midler fra 2020 til 2021.


Sist oppdatert 18.04.2023