logo Helse Midt-Norge

Ny styringsstruktur med økt fokus på digitalisering og standardisering

Styringsgruppe eHelse er endret til styringsgruppe Digitalisering og standardisering. Mandatet, som er gitt av administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, gir styringsgruppen ansvaret for digitaliserings- og standardiseringsarbeidet i Helse Midt-Norge. Det betyr at styringsgruppen i tillegg til å ta ansvar for eHelseprosjekter, skal gjennomføre standardiseringsprosjekter og ta det regionale ansvaret rundt sammenstillingen av Helseplattformen.

Publisert 21.06.2019
Sist oppdatert 30.04.2023
illustarsjonsfoto

Styringsgruppe Digitalisering og standardisering

Styringsgruppe Digitalisering og standardisering er det øverste nivået i Helse Midt-Norge sin prosjektstyring.

illustrasjonsfoto

Ny styringsstruktur for digitalisering og standardisering

Hovedformålet er å «sikre Helse Midt-Norge sin identifisering, iverksettelse og gjennomføring av riktige tiltak og prosjekter innenfor Helse Midt-Norge sin aktivitet for digitalisering og standardisering».

Styringsgruppen består av de administrerende direktørene i foretakene i Helse-Midt-Norge 

  • Grethe Aasved i St. Olavs hospital
  •  Espen Remme i Helse Møre og Romsdal
  • Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag 
  •  Dag Hårstad i Sykehusapotekene i Midt-Norge

 I tillegg er direktør i Hemit, Paul Gundersen, programdirektør Helseplattformen, Torbjørg Vanvik, fagdirektør Helse Midt-Norge RHF, Henrik Sandbu, økonomidirektør Helse Midt-Norge RHF, Anne-Marie Barane, spesialrådgiver Per Olav Skjesol Helse Midt-Norge RHF, konserntillitsvalgte Lindy Jarosch-Von Schweder og Anita Solberg og brukerrepresentant Snorre Ness medlemmer av styringsgruppen. Styringsgruppen ledes av Nils Kvernmo, eierdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

 

Programstyrer

Styringsgruppe Digitalisering og standardisering har vedtatt følgende programstyrestruktur

  • Pasientbehandling og standardisering
  • Klinisk støtte
  • Virksomhetsdata og administrativ støtte
  • Logistikk og økonomi
  • Teknologi og infrastruktur


Programstyrene har likelydende mandater og vil få tillagt prosjekter og oppgaver fra styringsgruppe Digitalisering og standardisering. Programstyrene skal sikre god styring og oppfølging av fremdrift, økonomi, risiko og kvalitet på leveransene.

Oppgaver innenfor standardisering vil dels inngå som styrket fokus i eksisterende prosjekter og dels som egne prosjekter. Programstyrene skal sikre at prosjektene har klare mål for standardisering og sørge for at dette blir gjennomført. Hovedvekten av prosjekter knyttet til standardisering forventes å ligge i porteføljen til programstyret for Pasientbehandling og standardisering (tidligere Pasientbehandling og samhandling).

Virksomhetsdata inngår i det tidligere programstyret for Administrativ støtte og ledelsesinformasjon, og endrer navn til Virksomhetsstyring og administrativ støtte.

Hva har spesielt fokus i 2019

Gjennomføringsplanen for 2019, som baserer seg på blant annet regional utviklingsplan som ble vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF 13.12.18, inneholder prosjekter og aktiviteter som er på agendaen for 2019.

I tillegg til å ha fokus på å gjennomføre pågående prosjekter slik som Medisinsk bildearkiv, K2 (legemiddelkjeden), HMN LAB, Nytt intranett i HMN, oppgradering til Puls 2.0, vil nye prosjekter som vurderes som spesielt viktige og understøttelse av Helseplattformen prioriteres. I sum er dette en stor portefølje som er krevende å gjennomføre i Helse Midt-Norge, ikke minst med tanke på ressursinnsats og den øvrige driftssituasjonen i Helse Midt-Norge.

Dagens IKT-strategi gjelder til og med 2018 og derfor skal det i 2019 utarbeides en ny digitaliserings- og standardiseringsstrategi. Den nye strategien skal i tillegg til IKT-prosjekter omhandle aktiviteter innenfor digitalisering, standardisering og andre relevante teknologiområder. Den må gå inn på tema som bruk av data, kultur, organisering, arbeidsprosesser, nye kompetanseområder, behovet for partnerskap, digitale helsetjenester etc. Strategien skal bygge opp under de fire målene i Strategi 2030 og skal videre bygge på føringer i regional utviklingsplan. Bruken og utnyttelsen av Helseplattformen vil være sentral.

Den raske utviklingen gjør det krevende å utarbeide strategier på dette området og en viktig del av strategien blir derfor å vurdere hvordan raske endringer og nye teknologiske muligheter skal håndteres. Arbeidet vil gjennomføres med bred involvering i foretaksgruppen.  Arbeidet vil bli organisert som et prosjekt under styringsgruppe Digitalisering og standardisering og skal godkjennes av styret for Helse Midt-Norge RHF.