logo Helse Midt-Norge

De fleste kreftpasienter starter behandling til anbefalt tid

Alle de regionale helseforetakene nådde målene innen pakkeforløp for kreft i koronaåret 2020. For Helse Midt-Norges del er det også mange andre positive trender.

Publisert 06.05.2021
Sist oppdatert 30.04.2023
Pasient i seng og sykepleier

​Det viser tallene for 2020 når Helsedirektoratet i dag oppdaterer 90 av 176 nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten. I tillegg publiseres 9 nye kvalitetsindikatorer for pakkeforløp psykisk helse og rus.

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI)

De regionale helseforetakene når målene innen pakkeforløp kreft

I 2020 ble 74 prosent av alle pakkeforløp for kreft gjennomført på anbefalt tid. Dette er over målet på 70 prosent og en økning fra 67 prosent i 2019.

Alle regionene nådde målet eller lå tett opptil måloppnåelse i 2020. I Helse Vest og Helse Sør-Øst startet 74 prosent av pakkeforløpet til avtalt tid, mens i Helse Midt-Norge og Helse Nord var andelene på 73 og 69 prosent.

– Vi ser at flertallet av kreftpasientene i 2020 har fått startet behandling innenfor anbefalt tid, og nasjonalt har man en høyere måloppnåelse i 2020 når det gjelder pakkeforløpene for kreft enn i 2019. Dette er vi glad for å se. Vi vet at sykehusene i perioder har måttet ta ned noe elektiv virksomhet og utsatt planlagte behandling for mindre alvorlige tilstander, men kreftpasienter er prioritert for rask utredning på tross av situasjonen helsetjenesten har stått i 2020, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi er imidlertid også kjent med at det er færre pasienter som har kommet til utredning for kreft i 2020 enn året før. Vi vil følge utviklingen her nøye.

Måloppnåelsen for gjennomføring av pakkeforløp varierer for ulike kreftformer. I 2020 ble målsettingen nådd for første gang for pakkeforløp innen livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og bukspyttkjertelkreft.

Positive trender for Helse Midt-Norge

For Helse Midt-Norges (HMN) del er det mange positive trender å merke seg. Blant annet viser oversikten at HMN nådde målet om at minst 70 prosent av pakkeforløp for 26 kreftformer skal gjennomføres innen standard forløpstid. HMN har samlet sett kortest ventetid i landet når det kommer til gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes (tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, TSB). Målet er under 30 dager.

Et annet positivt resultat er at forbruket av bredspektret antibiotika i sykehus ser ut til å gå ytterligere ned i HMN (tilbake 3,9 prosent sammenlignet med 2019). Spesielt i Helse Nord-Trøndelag, som tidligere lå høyt i forhold til landsgjennomsnittet, er nedgangen betydelig. HMN ligger i landstoppen med en total reduksjon på 18,1 prosent fra 2012-2020 – men likevel et stykke unna målsetningen om reduksjon med 30 prosent i 2020.

I likhet med tidligere år ligger HMN desidert lavest i landet på indikatoren korridorpasienter, med 2060 pasienter av totalt 24 769 på landsbasis. Dette er selvsagt positivt, men likevel ikke full måloppnåelse, det vil si null pasienter.

I andel tvangsinnleggelser av innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern (PHV) ligger HMN godt under landsgjennomsnittet, 17,8 prosent mot landsgjennomsnitt på 20,2 prosent. Andelen er imidlertid økende fra 2019.

På følgende indikatorer oppnår HMN best resultat sammenlignet med landsgjennomsnittet:

  • Hoftebrudd operert innen 24 timer (72,1 prosent mot 66,1 prosent – økning)
  • Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse (6,5 prosent mot. 7,7 prosent) og for pasienter som står på venteliste (1,0 prosent mot 5,1 prosent), men økning fra 2019 på begge.
  • Andel barn i barnehabiliteringstjenestene som har en individuell plan (IP) eller om IP er under arbeid (29,1 prosent mot 13,6 prosent, nedgang). Andelen går ned i alle regioner.

På følgende indikatorer oppnår HMN dårligst resultat sammenlignet med landsgjennomsnitt:

  • Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i sykehus (andel av innlagte pasienter). Her ligger HMN i likhet med tidligere år høyere enn de andre regionene, spesielt på urinveisinfeksjoner (1,1 prosent mot 0,6 prosent) og nedre luftveisinfeksjoner (1,3 prosent mot 0,9 prosent).
  • Postoperative infeksjoner: Her gjør HMN det dårlig på enkelte indikatorer.
  • Pakkeforløp for kreft hos barn, definert ved «Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kreft hos barn (52,8 prosent mot. 67,5 prosent, nedgang).
  • Ventetid (somatikk) fra henvisning til påbegynt helsehjelp har økt med 4,8 dager i 2020 sammenlignet med 2019 (målsetning: under 50 dager og redusert fra 2019). Her ligger HMN omtrent på landsgjennomsnittet med gj.sn. 64,5 dagers ventetid, men median ventetid er 50 dager. Økningen er forventet i lys av pandemien og vi mener at dette er et godt resultat i lys av pandemien.
  • Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes for psykisk helsevern voksne (PHV): HMN nådde nesten målet på under 40 dager (44 dager), som er ganske likt de andre regionene med unntak av Helse Nord (62,4 dager). Samtidig er HMN den regionen med størst nedgang fra 2019, med 10,3 dager kortere gjennomsnittlig ventetid.

Nye kvalitetsindikatorer for pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet publiser nå ni nye kvalitetsindikatorer for pakkeforløp psykisk helse og rus som ble innført i 2019.

Indikatorene måler forløpstid for utredning, forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk og involvering av pasienter i utarbeidelse av behandlingsplan. Resultatene er basert på innrapporterte data fra helseforetakene. Det er et mål at andel pakkeforløp som er gjennomført innen forløpstid for utredning innen psykisk helsevern, skal være minst 80 prosent.

Les mer om funnene på Helsedirektoratetss nettsider her