logo Helse Midt-Norge

Dette er oppdraget for 2021

Å redusere unødvendig venting, å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt bedre kvalitet og pasientsikkerhet er hovedmålene i Helse Midt-Norge RHFs oppdragsdokument for 2021. 

Publisert 14.01.2021
Sist oppdatert 30.04.2023
Bent Høie

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene.

Oppdragsdokumentet for 2020 ble lagt fram under foretaksmøte for de regionale helseforetakene tirsdag 14. januar. Foretaksprotokollen inneholder også føringer og krav til virksomheten samt klargjøring av økonomiske rammer og resultatkrav.

Oppdragsdokumentet for Helse Midt-Norge RHF 2021

Foretaksprotokoll med krav og rammer for Helse Midt-Norge RHF for 2021 (NB! Utkast)

Sykehustalen 2020 - ved statsråd Bent Høie

Hovedmål for 2021:

1.       Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

 • Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle regioner sammenliknet med 2020. Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager i 2022.
 • Regionen skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2019 (passert planlagt tid). Regionen skal overholde minst 95 pst. av avtalene innen utgangen av 2021.
 • Regionen skal øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder i 2021, sammenliknet med andre halvår 2020, målt ved indikatoren planleggingshorisont.
 • Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal være over 15 pst.
 • Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene skal være minst 70 pst. Variasjonen mellom helseforetakene skal reduseres.

   

2.       Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

 • Det skal være høyere vekst i aktivitet innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå. Når det gjelder mål for kostnadsvekst, legges til grunn et særlig mål for å ta hensyn til pandemisituasjonen. Den prosentvise veksten i kostnader innen psykisk helsevern og TSB skal i Helse Midt-Norge RHF være høyere enn den var for somatikk i 2019, dvs. høyere enn 4,9 pst. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne, lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 30 dager for TSB.
 • Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge og psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 pst.
 • Andel pakkeforløp som har gjennomført evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 pst.
 • Andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan skal være minst 80 pst.
 • Minst 60 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB.
 • Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) skal reduseres i 2021.

 

3.       Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

 • Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal reduseres til 10 pst. innen 2023.
 • Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 pst. innen 20233 .
 • 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektret antibiotika i 2021 sammenliknet med 2012. 2021 er siste året for Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten og målepunkt for planperioden 4 .
 • Ingen korridorpasienter.
 • Minst 70 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk helsetjeneste.
 • Antall kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som inkluderte pasienter i 2021 er økt med minst 15 pst. sammenliknet med året før.


LES OGSÅ: Høie: - Jeg vil si tusen takk