logo Helse Midt-Norge

Jobben må gjøres nå

Utfordringene med innføring av nytt journalsystem må løses her og nå. Det er ingen løsning å utsette eller reversere det arbeidet som er påbegynt med Helseplattformen, selv om vi må erkjenne at dette er mer krevende enn forventet, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl.

Publisert 26.10.2023
Portrettfoto av administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig A. Slørdahl

Foto: Foto: Helse Midt-Norge RHF

Adm.dir i Helse Midt-Norge, Stig A. Slørdahl

I sin orientering til styret for Helse Midt-Norge RHF på torsdag, kommenterte han blant annet innspillene som har kommet om å stoppe og legge bort Helseplattformen som prosjekt. Det er en lite farbar vei, mener han og dro opp et scenario med omfattende konsekvenser for helsetjenesten i regionen:

- Vi har tidligere gjort rede for hvorfor det ikke er en løsning for oss å vende tilbake til Doculive. Systemet er på vei ut og dessuten erstatter Helseplattformen i tillegg rundt 80 andre IT-systemer for sykehusene. Å stoppe ville med andre ord vært en omfattende øvelse som ville pågått i et par år og utløst en betydelig arbeidsbelastning for helsepersonell, vært en trussel mot pasientsikkerheten og i tillegg ikke vært en løsning for framtida.

Å starte en prosess for å anskaffe et annet nytt journalsystem ville ganske sannsynlig utløst behov for ekstern kvalitetssikring. Ut fra den erfaring vi har med å gå inn i slike prosesser kan man anslå at det ville tatt anslagsvis fire år å gjennomføre anskaffelsen. Deretter kan det påregnes to år for å bygge løsningen - sannsynligvis er alternativet å skaffe flere ulike løsninger med en tilsvarende kompleksitet rundt anskaffelse.

Det er selvsagt også slik at når man har inngått avtale og har samarbeidet om å utvikle en løsning sammen med en av verdens største leverandører, så skal det mye til for å trekke seg. Det er i tillegg bygget og levert en tilpasset og sikker løsning for tilgangsstyring. I sum gjør dette at det er investert både i form av en omfattende innsats fra fagfolk i våre helseforetak og fra leverandørene. Til nå er det brukt 3,5 milliarder kroner på innføring av Helseplattformen. Å starte på nytt vil ikke koste mindre og vi har ingen garanti for at vi unngår ny runde med utfordringer når en annen løsning eller flere løsninger eventuelt måtte være klart for å tas i bruk – kanskje tidligst rundt år 2030. Og til en ekstra-kostnad på milliardbeløp som helsetjenesten i Midt-Norge skulle forsvart i de påfølgende årene.

Det vil også være en stor utfordring hvis vi går bort fra de forpliktelser vi har med kommunene i regionen om en felles løsning. Vi må ha tillit til hverandre og være i stand til å samarbeide for å løse de utfordringene vi ser at ansatte har i sin hverdag. Denne alliansen er vi helt avhengig av for å kunne møte utfordringene framover og fortsatt sikre innbyggerne tilgang til trygge og gode helsetjenester.

For sykehusene har vi allerede valgt å utsette innføringen av Helseplattformen flere ganger og begrunnelsen har vært trygghet for pasientene. Men utsettelser har også en kostnad og det er lagt ned et stort arbeid med å rette opp og forbedre løsningen. Det er god progresjon på gjenstående arbeid og ikke minst for Helse Møre og Romsdal er det viktig nå å kunne starte forberedelser til innføring av Helseplattformen slik at overgangen skjer før innflytting i nytt sykehus på Hjelset.

Med dette som bakgrunn er det riktige å legge inn ressurser nå både for å rette opp feil og for å gjøre det som er nødvendig for at systemet skal oppleves mer brukervennlig og trygt, sier Slørdahl.