logo Helse Midt-Norge

Krever prioritering

Kapasiteten er presset, men arbeidet med feilretting, optimalisering og opplæring i Helseplattformen er stort sett i rute i forhold til avtalt plan. Utfordringen er kapasitet til å løse oppgavene og det vil kreve en tydelig prioritering framover.

Helse Midt-Norge
Publisert 28.09.2023

Styret for Helse Midt-Norge RHF behandlet torsdag status for innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital. Etter møtet ble det også tid til en omvisning på sykehuset.

-  Vi anerkjenner den virkelighetsbeskrivelsen som gis hos St. Olavs hospital og i Helseplattformen. Det er alvorlig når risikovurderingen lyser rødt begge steder og vi må alle bidra for å ta dette ned til et akseptabelt nivå. Dette er noe vi står sammen om og vi trenger fortsatt dialog for å ha en mest mulig lik virkelighetsforståelse for å prioritere riktig, sier styreleder Odd Inge Mjøen.

 

Dette er vedtaket:

1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status optimalisering, feilretting og opplæring til orientering, og merker seg at kapasiteten i Helseplattformen A/S er presset. For å sikre kvalitet og pasientsikkerhet, samt ivareta ansattes arbeidsmiljø er det nødvendig at tilgjengelig kapasitet i Helseplattformen AS prioriteres inn mot oppgaver med høyest kritikalitet.


2. Styret ber om at det fremlegges en fremdriftsplan med milepæler som kobler prioriterte oppgaver, ressursbehov og økonomi, herunder konsekvensvurdering av forsinkelsene med tanke på den videre innføring av løsningen i Helse Midt-Norge.


3. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør koordinere et sterkere samarbeid mellom HP AS og Hemit om arbeidsoppgaver der det er hensiktsmessig.


4. Styret i Helse Midt-Norge RHF erkjenner at belastningen på ansatte ved St. Olavs hospital og Helseplattformen AS over lang tid har vært meget høy og vil nok en gang berømme ansatte for en betydelig innsats i en meget krevende periode. Hvilke konsekvenser denne arbeidsbelastningen har, blir ivaretatt gjennom gjeldende risikovurdering.


5. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om at det gjøres en analyse av St. Olavs Hospitals innføringsprosess for å sikre helhetlig prioritering av stabiliserende tiltak for videre innføringer.  


6. Styret i Helse Midt-Norge RHF merker seg anbefalingene i KPMG sin revisjon av Helseplattformen, og støtter styret i Helseplattformens AS sin anbefaling om å iverksette en helhetlig gjennomgang og retesting av både de kritiske og de særnorske prosessene i løsningen i regi av Helseplattformens AS i tett samarbeid med aktørene i Helseplattformen, og med ekstern bistand etter behov ved mangel på kapasitet eller kompetanse.


7. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport på økonomi i Helseplattformen AS per august 2023 til orientering.