logo Helse Midt-Norge

Overlevinga etter innlegging i sjukehus vert gradvis betre

Overlevinga 30 dagar etter innlegging i sjukehus har gradvis betra seg over fleire år. 

Publisert 23.03.2023
Ufokusert bilde av pasient på sykehus

I Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerheit og kvalitetsforbetring 2019-2023 er det stadfesta ei målsetting om at overlevinga 30 dager etter innlegging i sjukehus skal auke med tre prosent frå 2017 til 2023. Overlevinga 30 dagar etter innlegging i sjukehus har gradvis betra seg over fleire år.

Nyleg publiserte resultat frå Folkehelseinstituttet viser at i 2021 var sjansane for overleving 30 dagar etter sjukehusinnlegging 96,4 prosent (fordelt på 42 diagnosegrupper), ein auke på ein prosent frå 2017. Helseføretaka i Helse Midt-Noreg ligg omtrent på landsgjennomsnittet, og det er lita grad av variasjon mellom regionane på total overleving. St. Olavs hospital HF låg i 2021 nest høgast i landet, med 96,7 prosent sannsynleg for å vera i live 30 dagar etter innlegging i sjukehus uansett årsak til innlegginga.

swsss.png

For pasientar som får behandling for hjarteinfarkt og hjerneslag, har det vore ei betring i overleving over tid. Sjansane for å vera i live 30 dagar etter innlegging for første gongs hjarteinfarkt var 89,2 prosent i 2021, og for hjerneslag 95,3 prosent. Også her har helseføretaka i Helse Midt-Norgejamt over gode resultat.

For hoftebrot har det vore lite variasjon i sjansane for å overleva 30 dagar etter innlegging i sjukehus, men det sest ein svak nedgang frå 2020 til 2021, med eit resultat på 90,6 prosent. Det er vanskeleg å peika på kva som er årsaka til dette, men pandemien førte til færre innleggingar i 2020 og det kan ikkje utelukkast at dette spelar inn. Variasjonar i kodepraksis og datakvalitet kan også påverka resultata.

Sidan dei nasjonale kvalitetsindikatorane er overordna og blir publiserte med ei relativt lang tidsforseinking, må dei sjåast i samanheng med andre data som utgangspunkt for kvalitetsforbetring og vidareutvikling av tenesta. Nasjonalt hoftebruddregister overvaker måloppnåing for indikatorar med betydning for reinnleggelse og risiko for død etter hoftebrot, eksempelvis tidspunkt for operasjon etter brot (seinast innan 48 timar) og bruk av sementerte stammar for pasientar over 70 år. Resultata pr. sjukehus både for hoftebrots- og andre kvalitetsregister finn du på kvalitetsregistre.no.